Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Recreol


Příbalová informace: informace pro uživatele


Recreol 50 mg/g krém

dexpanthenolum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Recreol a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Recreol používat

 3. Jak se Recreol používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak Recreol uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je Recreol a k čemu se používá


  Přípravek Recreol obsahuje léčivou látku dexpanthenol, která patří do skupiny přípravků k léčbě ran a vředů. Dexpanthenol se v tkáních přeměňuje na kyselinu pantothenovou. Kyselina pantothenová obnovuje pružnost pokožky a podporuje hojení ran.


  Přípravek Recreol se používá:

  k podpůrné léčbě povrchových poškození kůže různého původu. Pomáhá zvlhčovat vnější vrstvu kůže a podporuje hojení s následnými protizánětlivými a protisvědivými účinky.


  Přípravek Recreol lze používat u dětí, dospívajících a dospělých.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Recreol používat Nepoužívejte přípravek Recreol:

  • jestliže jste alergický(á) na dexpanthenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

  • na rány, jestliže máte hemofilii (dědičná porucha srážlivosti krve) kvůli riziku závažného krvácení.


   Upozornění a opatření

   V případě alergické reakce je třeba používání přípravku Recreol ukončit. Vyhněte se kontaktu přípravku Recreol s očima.

   Další léčivé přípravky a Recreol

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

   Neexistují žádné důkazy o vzájemném působení přípravku Recreol s jinými léky.


   Těhotenství, kojení a plodnost

   Se souhlasem Vašeho lékaře může být přípravek Recreol používán během těhotenství nebo v období kojení.

   Je třeba se vyvarovat místnímu použití v oblasti prsou, aby se zabránilo kontaktu s ústy dítěte. Nebyly provedeny žádné studie účinku dexpanthenolu na plodnost člověka.

   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Přípravek Recreol nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


   Přípravek Recreol obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol, tuk z ovčí vlny a propylenglykol Cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Tento přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.


 3. Jak se Recreol používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Kožní podání.


  Pokud není doporučeno jinak, má být krém u dospělých a dětí aplikován na postižené místo v tenké vrstvě jednou nebo několikrát denně podle potřeby.

  Délka léčby závisí na povaze a průběhu onemocnění. Pokud se po 14 dnech používání přípravku nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, poraďte se s lékařem.


  Použití u dětí

  Dexpanthenol může být používán u dětí.


  Pokud máte pocit, že účinek přípravku Recreol je příliš silný nebo příliš slabý, informujte svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): alergické reakce, reakce přecitlivělosti (např. kožní zánět/alergické kožní reakce a podráždění kůže).


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak Recreol uchovávat

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Chraňte před mrazem.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Recreol obsahuje

  • Léčivou látkou je dexpanthenolum. Jeden gram krému obsahuje dexpanthenolum 50 mg.

  • Dalšími složkami jsou racemický pantolakton, fenoxyethanol, draselná sůl cetyl-fosfátu, tuk z ovčí vlny, propylenglykol, stearylalkohol, cetylalkohol, isopropyl-myristát, čištěná voda.


Jak Recreol vypadá a co obsahuje toto balení

Homogenní bílý nebo nažloutlý krém s charakteristickým zápachem.


30 g nebo 50 g krému v hliníkové tubě. Tuba je uzavřena hliníkovou membránou a opatřena bílým šroubovacím uzávěrem. Hliníková tuba je uložena v krabičce.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lotyšsko Tel.: +371 67083205

Fax: +371 67083505

E-mail: grindeks@grindeks.lv


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Estonsko Recreol

Lotyšsko Recreol 50 mg/g krēms

Litva Recreol 50 mg/g kremas

Česká republika Recreol

Slovenská republika Recreol 50 mg/g krém Maďarsko Recreol 50 mg/g krém

Finsko Recreol 50 mg/g kerma

Polsko Recreol

Rumunsko Recreol 50 mg/g cremă

Portugalsko Recreol 50 mg/g creme

Slovinsko Recreol 50 mg/g krema

Rakousko Recreol 50 mg/g Creme

Německo Dexpanthenol Grindeks 50 mg/g Creme


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 11. 2020.