Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Posiforlid


Příbalová informace: informace pro pacienta Posiforlid 20 mg/g oční mast

: bibrocatholum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Posiforlid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Tuk z ovčí vlny může způsobit lokální kožní reakci (např. kontaktní dermatitidu). Během léčby oční mastí Posiforlid nepoužívejte kontaktní čočky.


Děti a dospívající

Oční mast Posiforlid je doporučena k léčbě dospívajících a dětí ve věku 6 let a starších.


Další léčivé přípravky a Posiforlid

Nebyly provedeny studie interakcí.


Informujte svého lékaře nebo lékáníka o jiných lécích, které užíváte, nedávno jste užíval(a) nebo možná budete užívat.


Poznámka: V případě souběžné léčby jinými očními mastmi či očními kapkami má být interval mezi jednotlivými aplikacemi nejméně 1 hodina. Oční masti mají být vždy aplikovány na závěr.


Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná anebo kojíte, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat tento lék.

Nejsou k dispozici žádné údaje o používáníbibrokatholu u těhotných žen. Oční mast Posiforlid proto má být během těhotenství používána pouze, pokud je to jednoznačně nezbytné.

Není také známo, zda bibrokathol prochází do mateřského mléka. Riziko pro kojené děti proto nemůže být vyloučeno. Váš lékař rozhodne, zdamá být ukončeno kojení, nebo léčba oční mastí Posiforlid.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Mast po aplikaci vytvoří mastný film na očním povrchu, který způsobí přechodné rozmazané vidění.Tím se sníží schopnost řídit a obsluhovat stroje. Proto po aplikaci neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud se Vám neobnoví plnohodnotné vidění.


Oční mast Posiforlid obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin)

Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).


 1. Jak se oční mast Posiforlid používá


  Vždy používejte oční mast Posiforlid přesně podle pokynů svého lékaře. V případě nejistoty se poraďte se svým lékařem.


  Doporučené dávkování pro dospělé je 3krát až 5krát denně zhruba 0,5cm proužek oční masti do spojivkového vaku postiženého oka.


  Použití u dětí a dospívajících


  Doporučená dávka pro děti a dospívající ve věku 6 let a starší je 3krát denně zhruba 0,5cm proužek do spojivkového vaku postiženého oka po dobu nejvýše 10 dnů.


  Instrukce pro použití:

  • Umyjte si ruce.

  • Odšroubováním uzávěru otevřete tubu

  • Během aplikace se vyhněte kontaktu mezi jakoukoliv částí tuby a okem nebo víčkem.

   • Zakloňte mírně hlavu, odtáhněte jemně dolní víčko od oka a pod dolní víčko jemným stlačením tuby vtlačte malý proužek masti do spojivkového vaku.

   • Pomalu zavřete oči.

   • Po použití tubu uzavřete.


    Oční mast má být aplikována jemným tlakem na tubu bez jejího lámání či ohýbání. Používejte oční mast v pravidelných intervalech během dne.

    Oční mast Posiforlid může být používána až do vymizení příznaků.


    Pokud potíže přetrvávají nebo se nedostavuje zlepšení stavu, vyhledejte lékaře po 7 dnech léčby.


    Konzultujte svého lékaře, pokud se domníváte, že účinek oční masti Posiforlid je příliš silný, nebo příliš slabý.


    Jestliže jste použil(a) více oční masti Posiforlid, než jste měl(a):

    Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Krátkodobé předávkování oční mastí Posiforlid nezpůsobuje nežádoucí účinky.


    Jestliže jste zapomněl(a) použít oční mast Posiforlid:

    Nezdvojnásobujte následující dávku, abysste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v obvyklou dobu normální dávkou a dále pokračujte stejnými dávkami a ve shodných intervalech, jak je uvedeno výše či jak bylo doporučeno lékařem.


    Jestliže jste přestal(a) používat oční mast Posiforlid:

    Máte-li jakékoli otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Posiforlid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  K hodnocení nežádoucích účinků byly stanoveny následující frekvence jejich výskytu: Velmi časté: mohou se vyskytnout více než u 1 z 10 léčených osob

  Časté: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 léčených osob Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 z 100 léčených osob Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 léčených osob Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených osob Není známo: z dostupných údajů nelze určit


  image

  Poruchy oka

  Vzácné Bylo hlášeno podráždění očí nebo očních víček s následujícími příznaky: svědění, otoky, bolest, překrvení, pocit pálení, slzení)

  image

  Poruchy imunitního systému

  Vzácné přecitlivělost, alergie (např. otoky obličeje, zrudnutí obličeje ) na bibrokathol


  image

  Poruchy kůže a podkožní tkáně

  Vzácné zčervenání kůže, svědění kůže, vyrážka


  Možné nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

  U dětí a dospívajících se mohou objevit shodné nežádoucí účinky jako u dospělých.


  Hlášení nežádoucích účinků


  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak oční mast Posiforlid uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

  Po prvním otevření nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Posiforlid obsahuje

Léčivou látkou je bibrocatholum. Jeden gram masti obsahuje bibrocatholum 20 mg/g . Pomocnými látkami jsou: bílá vazelína, tekutý parafín a tuk z ovčí vlny.


Jak přípravek Posiforlid vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Posiforlid je okrová mast v hliníkové tubě se šroubovacím uzávěrem. Přípravek je dostupný v balení o velikosti: jedna tuba s 5 g oční masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci

URSAPHARM spol. s r.o. Kubánské náměstí 1391/11

100 00 Praha 10, Česká republika

Tel.: +420 295 560 468

e-mail: info@ursapharm.cz


Výrobce

URSAPHARM Arzneimittel GmbH Industriestrasse 35,

66129 Saarbrücken, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 2. 2022