Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Neoseptolete třešeň


Příbalová informace: informace pro pacienta


Neoseptolete třešeň 1,2 mg, pastilky


cetylpyridinii chloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Neoseptolete třešeň a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neoseptolete třešeň používat

 3. Jak se přípravek Neoseptolete třešeň používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Neoseptolete třešeň uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Neoseptolete třešeň a k čemu se používá


  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


  Pastilky Neoseptolete třešeň místně působí proti choroboplodným zárodkům. Obsahují léčivou látku s dezinfekčním účinkem cetylpyridinium-chlorid, který ničí řadu bakterií a houbových zárodků a do určité míry též potlačuje vývoj virů. Pastilky dezinfikují ústa a hrdlo, čímž zmírňují záněty úst a hrdla, ale hlavně brání rozvoji závažnějších bakteriálních zánětů. Vzhledem k dobré smáčivosti a nízkému povrchovému napětí proniká léčivá látka cetylpyridinium-chlorid také do sliznic úst a hrdla, které jsou obtížně dosažitelné, kde potlačuje růst bakterií. Pastilky Neoseptolete třešeň mají chuť třešní.


  Pastilky se doporučují

  • k místní léčbě mírné infekce hrdla ( zánět hltanu), která se projeví bolestí v krku, celkovými příznaky jako jsou malátnost, únava.

  • při zánětech sliznice dásní (gingivitida), které se projeví krvácením dásní při čištění chrupu, a při zánětu ústní sliznice (stomatitida), který se projeví bolestí při polykání, pálení v dutině ústní. Léčba přípravkem Neoseptolete třešeň je pouze doplňkem k důslednému dodržování zubní hygieny.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Neoseptolete třešeň používat Nepoužívejte přípravek Neoseptolete třešeň:

  • jestliže jste alergický(á) na cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

   Upozornění a opatření

   Před použitím přípravku Neoseptolete třešeň se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

  • jestliže máte otevřené rány v ústech, nepoužívejte Neoseptolete třešeň, protože cetylpyridinium- chlorid zpomaluje hojení ran.

  • jestliže máte závažnou infekci doprovázenou vysokou horečkou, bolestí hlavy a zvracením; v takovém případě se obraťte na lékaře, zejména jestliže se tento stav nezlepší v průběhu 3 dnů.

  • jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku), je třeba pamatovat, že každá pastilka obsahuje zhruba 1 g maltitolu. Vzhledem k pomalé hydrolýze (štěpení působením vody) a vstřebávání v zažívacím ústrojí má maltitol slabý účinek na hladiny cukru v krvi.

  Nedoporučuje se používat vyšší než předepsané dávky.


  Děti

  Pastilky se nedoporučují dětem mladším než 4 roky.


  Další léčivé přípravky a přípravek Neoseptolete třešeň

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

  Nebylo prokázáno vzájemné působení pastilek Neoseptolete třešeň s jinými léky.


  Přípravek Neoseptolete třešeň s jídlem a pitím

  Pastilky nepoužívejte bezprostředně před jídlem ani spolu s mlékem, které může snížit jejich účinnost.


  Těhotenství, kojení a plodnost

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

  Jelikož údaje o bezpečnosti tohoto léku v průběhu těhotenství jsou omezené, nedoporučuje se jeho používání během těhotenství.

  Jelikož jsou údaje o bezpečnosti tohoto léku v průběhu kojení omezené, nedoporučuje se jeho používání během kojení.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Neudává se, že by pastilky Neoseptolete třešeň ovlivňovaly schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.


  Přípravek Neoseptolete třešeň obsahuje

  Pastilky obsahují přírodní barvivo; proto může jejich barva časem na světle blednout, ale to nemá vliv na jejich účinek.


  Pastilky Neoseptolete obsahují roztok maltitolu a maltitol (E965). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat.


 3. Jak se přípravek Neoseptolete třešeň používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená dávka přípravku je pro dospělé a děti starší než 12 let 8 pastilek denně. Ponechte 1 pastilku rozplynout v ústech každé 2 až 3 hodiny.


  Použití u dětí

  Pro děti starší než 4 roky se doporučují až 4 pastilky denně, pro děti od 10 do 12 let až 6 pastilek denně. Ponechte rozplynout 1 pastilku v ústech každé 3 až 4 hodiny.


  Nepoužívejte pastilky bezprostředně před jídlem nebo v průběhu jídla.

  Pokud máte dojem, že je účinek pastilek Neoseptolete třešeň příliš silný nebo příliš slabý, informujte svého lékaře či lékárníka.


  Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 5 dní u dospělých nebo déle než 3 dny u dětí nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.


  Jestliže jste použil(a) více přípravku Neoseptolete třešeň, než jste měl(a)

  S ohledem na množství léčivé látky v jedné pastilce, je možnost předávkování minimální. Požití většího počtu pastilek může způsobit zažívací obtíže, pocit na zvracení, zvracení a průjem. V takovém případě přerušte používání léku, vypijte větší množství vody či mléka a poraďte se se svým lékařem či lékárníkem.


  Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neoseptolete třešeň

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Pokud používáte tento lék v doporučených dávkách, vyskytují se nežádoucí účinky vzácně.


  Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):

  • pocit na zvracení, průjem (u citlivých osob, u dávek vyšších než jsou předepsané).


   Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

  • přecitlivělost, tj. podráždění, vyrážka.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Neoseptolete třešeň uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Neoseptolete třešeň obsahuje


Jak přípravek Neoseptolete třešeň vypadá a co obsahuje toto balení

Fialové, kulaté, bikonvexní pastilky.

Balení obsahuje 18 pastilek (2 blistry po 9 pastilkách).


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

180 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

info.cz@krka.biz


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.7.2016.