Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Viracept

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


VIRACEPT 250 mg potahované tablety

Nelfinavirum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Jak přípravek Viracept vypadá a co obsahuje toto balení

Viracept potahované tablety je dodáván v plastových lahvích opatřených dětským bezpečnostním víčkem. Jedna lahev obsahuje 270 nebo 300 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Roche Registration Limited 6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

Velká Británie


Výrobce


Roche Pharma AG Emil-Barell-Str. 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)


България

Рош България ЕООД Тел: +359 2 818 44 44

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft. Tel: +36 - 23 446 800


Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Malta

(See United Kingdom)


Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Nederland

Roche Nederland B.V. Tel: +31 (0) 348 438050


Deutschland

Roche Pharma AG Tel: +49 (0) 7624 140

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00


Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Österreich

Roche Austria GmbH Tel: +43 (0) 1 27739


Přípavek již není registrován

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Polska

Roche Polska Sp.z o.o. Tel: +48 - 22 345 18 88


España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda Tel: +351 - 21 425 70 00


France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

România

Roche România S.R.L. Tel: +40 21 206 47 01


Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd. Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o. Tel: +386 - 1 360 26 00


Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf Sími: +354 540 8000

Slovenská republika Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201


Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500


Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ. Τηλ: +357 - 22 25 72 00

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA Tel: +371 - 67039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000


Lietuva

UAB “Roche Lietuva” Tel: +370 5 2546799


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:


Přípavek již není registrován

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: . Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové stránky, týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.