Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Aripiprazole Neuraxpharm
aripiprazole

CENY

10MG TBL NOB 28

Velkoobchod: 936,60 Kč
Maloobchodní: 1 294,61 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

15MG TBL NOB 28

Velkoobchod: 1 440,36 Kč
Maloobchodní: 1 945,04 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Aripiprazole Neuraxpharm 10 mg tablety Aripiprazole Neuraxpharm 15 mg tablety


aripiprazolum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


− silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních následků

− změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo v ostatních budí zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit

− nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení

− záchvatovité přejídání se (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo nutkavé přejídání se (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro zahnání hladu)

− tendence potulovat se


Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků. Lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit.


U starších pacientů s demencí, kteří užívali aripiprazol, bylo hlášeno více případů vedoucích k úmrtí. Kromě toho byly hlášeny případy cévní mozkové příhody nebo tzv. „malé“ cévní mozkové příhody.


Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Dospívající ve věku 13 let a starší měli podobné nežádoucí účinky a podobnou četnost výskytu jako dospělí, kromě ospalosti, nekontrolovaných záškubů nebo trhavých pohybů, neklidu a únavy, jež byly velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů), a často se vyskytla bolest v horní části břicha, sucho v ústech, zvýšená tepová frekvence, zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšená chuť k jídlu, svalové záškuby, nekontrolované pohyby končetin a závratě, zejména při vstávání z lehu nebo sedu (mohou postihnout více než 1 ze 100 pacientů).


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


  1. Jak přípravek Aripiprazole Neuraxpharm uchovávat

    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě od 15 °C do 30 °C.

    Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace


Co přípravek Aripiprazole Neuraxpharm obsahuje

Léčivou látkou je aripiprazolum. Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 10 mg nebo 15 mg. Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, částečně substituovaná hyprolóza, hyprolóza, červený oxid železitý (E 172) a magnesium-stearát.


Jak přípravek Aripiprazole Neuraxpharm vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Aripiprazole Neuraxpharm 10 mg: růžově zbarvené, bikonvexní, nepotahované tablety modifikovaného obdélníkového tvaru s vyraženým „ARP“ na jedné straně a „10“ na druhé straně, o délce asi 8,0 mm a šířce asi 4,5 mm.

Přípravek Aripiprazole Neuraxpharm 15 mg: růžově zbarvené, zakulacené bikonvexní, nepotahované tablety s vyraženým „ARP“ na jedné straně a „15“ na druhé straně o průměru asi 7,2 mm.


Tablety přípravku Aripiprazole Neuraxpharm jsou baleny v blistrech po 14, 28, 30, 49, 56, 60, 90 nebo

98 tabletách.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení


Držitel rozhodnutí o registraci Neuraxpharm Bohemia s.r.o. náměstí Republiky 1078/1

110 00 Praha 1 – Nové Město Česká republika


Výrobce

SVUS Pharma a.s. Smetanovo nábřeží 1238/20a 500 02 Hradec Králové Česká republika


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Česká republika: Aripiprazole Neuraxpharm

Slovenská republika: Aripiprazole Neuraxpharm 10 mg, 15 mg tablety


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 5. 2020.