Domovská stránka Domovská stránka

Donepezil Actavis
donepezil

CENY

5MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 176,08 Kč
Maloobchodní: 264,21 Kč
Uhrazen: 99,76 Kč

5MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 176,08 Kč
Maloobchodní: 264,21 Kč
Uhrazen: 99,76 Kč

10MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 360,80 Kč
Maloobchodní: 528,43 Kč
Uhrazen: 199,53 Kč

10MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 360,80 Kč
Maloobchodní: 528,43 Kč
Uhrazen: 199,53 Kč


Příbalová informace: Informace pro pacienta

Donepezil Actavis 5 mg potahované tablety Donepezil Actavis 10 mg potahované tablety


donepezili hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

Upozornění a opatření

Léčba přípravkem Donepezil Actavis by měla být zahájena a kontrolována lékařem, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou Alzheimerovy demence.

Před použitím přípravku Donepezil Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:


Děti a dospívající

Přípravek Donepezil Actavis není doporučeno podávat dětem a dospívajícím do 18 let věku.


Další léčivé přípravky a přípravek Donepezil Actavis

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To se týká zejména těchto léčivých přípravků:

Přípravek Donepezil Actavis s alkoholem

Během léčby donepezilem nepijte alkoholické nápoje, protože se může snížit účinek donepezilu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Kojící ženy by neměly přípravek Donepezil Actavis užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Donepezil Actavis a samo Vaše onemocnění mohou zhoršit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek může vyvolat pocity únavy, závratě a svalové křeče, a to zvláště na počátku léčby. Jestliže se tyto projevy u Vás vyskytují, nesmíte řídit a obsluhovat stroje. Před prováděním těchto činností proberte tuto problematiku se svým lékařem.

Přípravek Donepezil Actavis obsahuje laktosu.

Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před užíváním tohoto léku na svého lékaře.

 1. Jak se přípravek Donepezil Actavis užívá

  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Síla tablet, které budete užívat, se může měnit v závislosti na délce léčby a podle doporučení Vašeho lékaře.

  Přípravek Donepezil Actavis 5 mg potahované tablety

  Obvykle začnete užívat večer před spaním jednu potahovanou tabletu (5 mg donepezil-hydrochloridu). Po jednom měsíci Vám může lékař doporučit, abyste užíval(a) dvě potahované tablety (10 mg donepezil- hydrochloridu) večer před spaním. Nejvyšší doporučená dávka je 10 mg každý večer před spaním.

  Pří pravek Donepezil Actavis 10 mg potahované tablety

  image

  Obvykle začnete užívat večer před spaním 5 mg donepezil-hydrochloridu. Po jednom měsíci Vám může lékař doporučit, abyste užíval(a) jednu potahovanou tabletu (10 mg donepezil-hydrochloridu) večer před spaním. Nejvyšší doporučená dávka je 10 mg každý večer před spaním.

  Při podávání dávek, pro které není vhodná tato síla léku, je k dispozici další síla tohoto přípravku.

  Přípravek Donepezil Actavis užívejte ústy, 1x denně večer před ulehnutím ke spánku a zapijte ho sklenicí vody.

  Jestliže máte potíže s ledvinami, není úprava dávky nutná.


  Dospělým pacientům s mírným až středně závažným onemocněním jater může lékař dávku léku upravit. U pacientů se závažnou poruchou funkce jater nejsou dostupné žádné údaje.

  Použití u dětí a dospívajících

  Přípravek Donepezil se nedoporučuje dětem a dospívajícím.

  Vždy dodržujte doporučení lékaře o tom, jak a kdy užívat Váš lék. Neměňte si sami dávku bez porady s lékařem. Neukončujte užívání léku, pokud Vám to neřekl lékař.

  Délka léčby přípravkem Donepezil Actavis

  Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho byste měl(a) tento lék užívat. Budete muset chodit ke svému lékaři na pravidelné kontroly, při nichž lékař zkontroluje léčbu a zhodnotí Vaše příznaky.

  Jestliže jste užil(a) více přípravku Donepezil Actavis, než jste měl(a)

  Neužívejte více tablet, než Vám předepsal Váš lékař. Jestliže jste užil(a) více, než jste měl(a), ihned se obraťte na svého lékaře nebo nemocnici. Vždy s sebou do nemocnice vezměte krabičku se zbylými tabletami, aby lékaři věděli, o jaký lék se jednalo.

  K příznakům předávkování patří nevolnost, zvracení, slinění, pocení, pomalý tep, dýchací potíže, svalová slabost, mdloby a záchvaty.

  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Donepezil Actavis

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

  Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu léku, vezměte následující den jednu tabletu v obvyklou dobu. Pokud zapomenete užívat lék déle než jeden týden, poraďte se se svým lékařem předtím, než začnete lék znovu užívat.

  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Donepezil Actavis

  Jestliže se léčba ukončí, příznivé účinky donepezilu budou postupně odeznívat. Pokud Vám to lékař nedoporučí, neukončujte léčbu, i když se budete cítit dobře.

  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Závažné nežádoucí účinky

  Musíte okamžitě informovat svého lékaře, pokud zaznamenáte tyto níže uvedené závažné nežádoucí účinky. Můžete potřebovat rychlou lékařskou pomoc.

  • poškození jater, např. zánět jater. Příznaky zánětu jater jsou nevolnost, nebo zvracení, ztráta chuti k jídlu, celkový pocit nemoci, horečka, svědění, zežloutnutí kůže a očí a tmavá moč (Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

  • žaludeční nebo dvanáctníkové vředy. Příznaky vředů jsou bolest břicha a nepříjemný pocit (porucha trávení) mezi pupkem a hrudní kostí (Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

  • krvácení do žaludku a střev. To může způsobit vylučování černé stolice nebo krvácení z konečníku (Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

  • záchvaty nebo křeče (Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

  - horečka se ztuhlostí svalů, pocením nebo poruchami vědomí (porucha nazývaná "neuroleptický maligní syndrom", velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 osob).

  • slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zejména pokud se zároveň necítíte dobře, máte vysokou teplotu nebo máte tmavou moč. Tyto účinky mohou být způsobeny abnormálním rozpadem svalstva (stav zvaný rhabdomyolýza), který Vás může ohrožovat na životě a může vést k onemocnění ledvin

  • zrychlený, nepravidelný srdeční tep, mdloby, které mohou být příznakem život ohrožujícího stavu známého jako torsade de pointes (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit).


  Ostatní nežádoucí účinky


  Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob:

  - průjem

  • nevolnost

  • bolest hlavy.


   Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob:

   - nachlazení

  • nechutenství

  • halucinace, agresivní chování, neklid, které odezněly po snížení dávky nebo vysazení léku

  • závratě, nespavost, mdloby

  • zvracení, břišní obtíže

  • svědění, vyrážka

  • svalové křeče

  • inkontinence (únik) moči

  • únava, bolest

  • úrazy (pacienti mohou být více náchylní k pádům nebo náhodným zraněním)

  • neobvyklé sny a noční můry.


   Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob:

  • pomalá srdeční frekvence

  • mírné zvýšen hladiny svalového enzymu kreatinkinázy při vyšetření krve.


   Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 osob:

  • ztuhlost nebo mimovolní pohyby, zejména obličeje a jazyka, ale též končetin

  • srdeční poruchy.


   Není známo: četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit:

  • změny srdeční aktivity, které lze pozorovat na elektrokardiogramu (EKG) nazývané prodloužený QT interval


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 3. Jak přípravek Donepezil Actavis uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na blistru nebo lahvičce s lékem a na vnějším obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní požadavky na uchovávání.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co přípravek Donepezil Actavis obsahuje

Léčivou látkou je donepezili hydrochloridum (donepezil-hydrochlorid). Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum monohydricum odpovídající donepezili hydrochloridum 5 mg nebo 10 mg.

Pomocnými látkami jsou

Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát. Potah tablety: polyvinylalkohol, makrogol 3350, mastek, oxid titaničitý (E171) a žlutý oxid železitý (E172) (jen tableta 10 mg).


Jak přípravek Donepezil Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Donepezil Actavis 5 mg potahované tablety: bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým

„DZ5“ na jedné straně.

image

Donepezil Actavis 10 mg potahované tablety: světle žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „DZ10“ na jedné straně.


Velikosti balení:

Blistr: 7, 28, 30, 50, 50 x 1, 56, 60, 84, 98, 100 nebo 120 potahovaných tablet.

Lahvička: 28, 30, 100 a 250 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur Island


Výrobci

Actavis Ltd.

BLB016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000

Malta


Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 78

220 Hafnarfjordur Island


Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str.

2600, Dupnitsa Bulharsko


Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Česká republika: Donepezil Actavis Estonsko: Donepezil Actavis

Island: Donepezil Actavis

Litva: Donepezil Actavis 5 mg, 10 mg plévele dengtos tabletés

Malta: Donecept

Norsko: Donepezil Actavis

Polsko: Donecept

Rakousko: Donepezil Actavis 5 (10) mg Filmtabletten Rumunsko: Donecept 5 (10) mg comprimate filmate Švédsko: Donepezil Actavis


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23. 12. 2021