Domovská stránka Domovská stránka

Concor COR
bisoprolol

CENY

2,5MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 50,00 Kč
Maloobchodní: 75,35 Kč
Uhrazen: 58,97 Kč

2,5MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 50,00 Kč
Maloobchodní: 75,35 Kč
Uhrazen: 58,97 Kč

2,5MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 50,00 Kč
Maloobchodní: 75,35 Kč
Uhrazen: 58,97 Kč

5MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 76,20 Kč
Maloobchodní: 114,83 Kč
Uhrazen: 79,72 Kč

5MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 76,80 Kč
Maloobchodní: 115,74 Kč
Uhrazen: 82,98 Kč

5MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 76,80 Kč
Maloobchodní: 115,74 Kč
Uhrazen: 82,98 Kč

10MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 119,90 Kč
Maloobchodní: 180,69 Kč
Uhrazen: 110,46 Kč

10MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 130,90 Kč
Maloobchodní: 197,27 Kč
Uhrazen: 131,73 Kč

10MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 130,90 Kč
Maloobchodní: 197,27 Kč
Uhrazen: 131,73 Kč

2,5MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 192,05 Kč
Maloobchodní: 287,57 Kč
Uhrazen: 229,05 Kč

2,5MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 192,05 Kč
Maloobchodní: 287,57 Kč
Uhrazen: 229,05 Kč

2,5MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 192,05 Kč
Maloobchodní: 287,57 Kč
Uhrazen: 229,05 Kč

5MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 264,78 Kč
Maloobchodní: 393,97 Kč
Uhrazen: 276,94 Kč

5MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 264,78 Kč
Maloobchodní: 393,97 Kč
Uhrazen: 276,94 Kč

5MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 273,57 Kč
Maloobchodní: 406,83 Kč
Uhrazen: 289,80 Kč

5MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 273,57 Kč
Maloobchodní: 406,83 Kč
Uhrazen: 289,80 Kč

10MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 390,57 Kč
Maloobchodní: 569,04 Kč
Uhrazen: 334,97 Kč

10MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 418,46 Kč
Maloobchodní: 607,08 Kč
Uhrazen: 373,01 Kč

10MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 418,46 Kč
Maloobchodní: 607,08 Kč
Uhrazen: 373,01 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Concor COR 2,5 mg potahované tablety

bisoprololi fumaras


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci:


 1. Co je přípravek Concor COR a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Concor COR užívat

 3. Jak se přípravek Concor COR užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Concor COR uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Concor COR a k čemu se používá


  Léčivá látka přípravku Concor COR je bisoprolol-fumarát. Bisoprolol patří mezi skupinu léčivých přípravků označenou jako betablokátory. Tyto léky působí tak, že ovlivňují odpověď těla na některé nervové podněty, zvláště v srdci. Výsledkem toho je, že bisoprolol zpomaluje srdeční frekvenci a tím zvyšuje výkon srdce jako pumpy.


  K srdečnímu selhání dochází, když je srdeční sval slabý nebo není schopný pumpovat dostatek krve pro zásobení těla. Concor COR se používá pro léčbu stabilního chronického srdečního selhání. Používá se v kombinaci s dalšími léky vhodnými pro léčbu tohoto stavu (jako jsou ACE inhibitory, diuretika a srdeční glykosidy).


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Concor COR užívat Neužívejte přípravek Concor COR, pokud se u Vás objeví některé z následujících stavů:

  • jestliže jste alergický(á) na bisoprolol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

   6),

  • těžké astma,

  • závažné problémy v krevním oběhu končetin (jako je Raynaudův syndrom), který může vyvolat brnění

   nebo bledost až zmodrání prstů na rukou a nohou,

  • neléčený feochromocytom, což je vzácný nádor nadledvin,

  • metabolická acidóza, což je onemocnění, kdy dochází k nahromadění kyselých látek v krvi.


   Neužívejte Concor COR, pokud máte některé z následujících onemocnění srdce:

  • akutní srdeční selhání,

  • zhoršení srdečního selhání vyžadující injekci léků do žíly, které zvýší sílu srdečních stahů,

  • pomalou srdeční frekvenci, která vyvolává potíže,

  • nízký krevní tlak,

  • určité typy onemocnění srdce, které způsobují velmi nízkou srdeční frekvenci nebo nepravidelný srdeční

   rytmus,

  • kardiogenní šok, což je akutní závažné onemocnění srdce vyvolávající nízký krevní tlak a oběhové selhání.


   Upozornění a opatření


   Před užitím přípravku Concor COR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud máte některé z následujících onemocnění, informujte svého lékaře před tím, než začnete užívat přípravek Concor COR; lékař může vyžadovat speciální léčbu (například podání další léčby nebo provedení častějších kontrol):


  • diabetes,

  • přísná dieta,

  • některá onemocnění srdce, jako jsou poruchy srdečního rytmu nebo těžká bolest na hrudi v klidu (Prinzmetalova angina),

  • problémy s ledvinami nebo játry,

  • méně závažné problémy s krevním oběhem v končetinách,

  • chronické onemocnění průdušek nebo méně závažné astma; Váš lékař zahájí léčbu nízkou dávkou přípravku Concor COR. Prosím informujte Vašeho lékaře okamžitě, pokud se objeví u Vás nové potíže při dýchání, kašel, sípání při cvičení a podobně.

  • kožní vyrážka s olupováním kůže v předchorobí (lupénka),

  • nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),

  • porucha funkce štítné žlázy.


   Informujte svého lékaře, pokud u Vás bude provedena:

  • desenzibilizační léčba (např. prevence senné rýmy), protože Concor COR může zvýšit pravděpodobnost

   reakce z přecitlivělosti nebo tato reakce může být závažnější,

  • anestézie (například z důvodu chirurgické léčby), protože Concor COR může ovlivnit to, jak Vaše tělo

   bude reagovat na tuto situaci.


   Další léčivé přípravky a přípravek Concor COR


   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

   které možná budete užívat.


   Neužívejte následující léky spolu s přípravkem Concor COR bez porady s lékařem:

  • některé léky pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy I, jako je chinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon),

  • některé léky používané pro léčbu vysokého krevního tlaku, anginy pectoris nebo nepravidelného srdečního rytmu (blokátory vápníkového kanálu, jako je verapamil a diltiazem),

  • některé léky používané pro léčbu vysokého krevního tlaku, jako je klonidin, methyldopa, moxonidin,

   rilmenidin. Neukončujte však užívání těchto léků bez předchozí konzultace se svým lékařem.


   Před užíváním následujících léků společně s přípravkem Concor COR se poraďte se svým lékařem; Váš lékař může provádět vyšetření častěji:


  • některé léky pro léčbu vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris (blokátory vápníkového kanálu dihydropyridinového typu, jako je felodipin a amlodipin),

  • některé léky pro léčbu nepravidelného nebo abnormálního srdečního rytmu (antiarytmika třídy III, jako je amiodaron),

  • betablokátory používané lokálně (jako jsou oční kapky pro léčbu glaukomu),

  • některé léky pro léčbu například Alzheimerovy choroby nebo glaukomu ((parasympatomimetika, jako je takrin nebo karbachol) nebo léky používané pro léčbu akutních srdečních potíží (sympatomimetika, jako je isoprenalin a dobutamin),

  • antidiabetika včetně inzulinu,

  • anestetika (například během chirurgické léčby),

  • digitalis pro léčbu srdečního selhání,

  • nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) používané pro léčbu artritidy, bolesti nebo zánětu (například

   ibuprofen nebo diklofenak),

  • jakýkoli lék, který může snižovat krevní tlak jako žádoucí nebo nežádoucí účinek, jako jsou antihypertenzíva, některé léky pro léčbu deprese (tricyklická antidepresíva, jako je imipramin nebo amitriptylin), některé léky užívané pro léčbu epilepsie nebo během anestézie (barbituráty, jako je fenobarbital), některé léky pro léčbu duševních poruch charakterizované ztrátou kontaktu s realitou (fenothiaziny, jako je levopromazin),

  • meflochin používaný pro prevenci nebo léčbu malárie,

  • léky pro léčbu deprese označované jako inhibitory monoaminooxidázy (kromě inhibitorů MAO-B), jako je moklobemid.


   Těhotenství a kojení

   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

   svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

   Existuje riziko, že léčba přípravkem Concor COR během těhotenství může poškodit plod nebo novorozence. Není známo, zda se bisoprolol vylučuje do mateřského mléka. Proto se kojení během léčby přípravkem Concor COR nedoporučuje.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna v závislosti na tom, jak dobře budete lék snášet. Buďte, prosím, zvláště opatrní na začátku léčby, pokud se dávka zvyšuje, nebo když dochází k její změně a rovněž při kombinaci s alkoholem.


 3. Jak se přípravek Concor COR užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Léčba přípravkem Concor COR vyžaduje pravidelné lékařské sledování. To je zvláště nutné na začátku léčby a během zvýšení dávky.

  Tabletu užívejte s jídlem nebo bez jídla a zapíjejte ji vodou. Tableta se nedrtí a nekousá.


  Dospělí včetně starších pacientů

  Léčba bisoprololem musí být zahájena nízkou dávkou, která se pak postupně zvyšuje. Váš lékař se rozhodne, jak dávku zvýší a provede to normálně následujícím způsobem:


  • 1,25 mg bisoprololu denně po dobu jednoho týdne,

  • 2,5 mg bisoprololu denně po dobu jednoho týdne,

  • 3,75 mg bisoprololu denně po dobu jednoho týdne,

  • 5 mg bisoprololu denně po dobu čtyř týdnů,

  • 7,5 mg bisoprololu denně po dobu čtyř týdnů,

  • 10 mg bisoprololu denně po dobu udržovací (pokračující) léčby. Doporučená maximální denní dávka je 10 mg bisoprololu.

  V závislosti na tom, jak dobře budete lék snášet, se Váš lékař může také rozhodnout prodloužit dobu mezi zvýšením dávky. Pokud se Vaše onemocnění zhorší nebo nebudete snášet lék, může být nutné opět snížit dávku nebo přerušit léčbu. U některých pacientů může být dostačující udržovací dávka nižší než 10 mg bisoprololu. Váš lékař vám řekne, co máte dělat.


  Pokud budete muset celou léčbu ukončit, Váš lékař Vám obvykle poradí snižovat dávku postupně, protože jinak by se Váš stav mohl zhoršit.


  Použití u dětí a dospívajících


  Přípravek Concor COR není doporučený u dětí a dospívajících.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Concor COR, než jste měl(a)

  Jestliže jste užil(a) více přípravku Concor COR, než jste měl(a), informujte o tom ihned svého lékaře. Váš lékař

  se rozhodne, jaká opatření budou nutná.

  Příznaky předávkování mohou zahrnovat snížení srdeční frekvence (bradykardie), závažné dechové potíže, pocit

  závratí nebo třes (v důsledku snížení hladiny cukru v krvi).


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Concor COR

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) dávku, kterou jste neužil(a). Užijte svou obvyklou dávku další den ráno.


  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Concor COR

  Nikde neukončujte užívání přípravku Concor COR bez porady s lékařem. Vaše onemocnění by se mohlo ještě zhoršit.


  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Pro zabránění závažným reakcím informujte ihned svého lékaře, pokud je nežádoucí účinek závažný, vyskytl

  se náhle nebo se rychle zhoršuje.


  Mezi nejčastější nežádoucí účinky související se srdeční funkcí patří:

  • zpomalení srdeční frekvence (postihuje více než 1 osobu z 10),

  • zhoršení srdečního selhání (postihuje méně než 1 osobu z 10),

  • zpomalení nebo nepravidelná srdeční akce (postihuje méně než 1 osobu ze 100).


   Pokud budete pociťovat závratě nebo slabost nebo budete mít dýchací potíže, kontaktujte, prosím, co nejdříve svého lékaře.


   Časté (postihují méně než 1 z 10 osob):

   • únava, pocit slabosti, točení hlavy, bolest hlavy

   • pocit chladu nebo necitlivosti v rukou a chodidlech

   • nízký krevní tlak

   • poruchy žaludku nebo střev, jako je nevolnost, zvracení, průjem nebo zácpa


    Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):

   • poruchy spánku

   • deprese

   • točení hlavy při vstání

   • dechové potíže u pacientů s astmatem nebo chronickým onemocněním dýchacích cest

   • svalová slabost, svalové křeče


    Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob):

   • potíže se sluchem

   • ucpaný nos z alergických příčin

   • snížení tvorby slz

   • zánět jater, který může způsobit zažloutnutí kůže nebo bělma očí

   • odchylky některých výsledků vyšetření krve nebo jaterních funkcí od normálu

   • reakce z přecitlivělosti (alergické reakce) jako je svědění, návaly, vyrážka. Okamžitě navštivte svého lékaře, pokud se u vás vyskytnou závažnější alergické reakce, které mohou zahrnovat otok obličeje, krku, jazyka, úst nebo hrdla nebo potíže s dýcháním.

   • porucha erekce

   • noční můry, halucinace

   • mdloby


    Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob):

   • podráždění nebo začervenání očí (konjunktivitida)

   • vypadávání vlasů

   • kožní vyrážku s olupováním kůže (lupénka), vyrážka podobná lupénce.

   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10


   Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Concor COR uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak

  naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Concor COR obsahuje


Concor COR 2,5 mg, potahované tablety

Léčivá látka je bisoprololi fumaras. Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 2,5 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, krospovidon, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý.

Potah tablety: dimetikon, makrogol 400, oxid titaničitý (E171), hypromelóza 2910/15.


Jak přípravek Concor COR vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé bikonvexní tablety srdčitého tvaru s půlicí rýhou na obou stranách.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 100 potahovaných tablet


Upozornění:

Text na blistru je v rumunštině.


Překlad textu uvedeného na vnitřním obalu (blistru):

Concor Cor 2,5 mg comprimate filmate = Concor Cor 2,5 mg potahované tablety

Fumarat de bisoprolol = bisoprololi fumaras

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Romania SRL

Str. Gara Herăstrău Nr. 4D, Clădirea C, Etaj 6 Sector 2, 020334 Bukurešť, Rumunsko


Výrobce:

Merck Healthcare KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Německo

image

P&G Health Austria GmbH & Co. OG, Hoesslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Rakousko Famar Lyon, Saint Genis Laval, Francie

Merck, S.L., Polígono Merck, 08100 Mollet del Vallès (Barcelona), Španělsko


Souběžný dovozce

ViaPharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika


Přebaleno

MEDIAP, spol. s r.o., Dostihová 678, 763 15 Slušovice, Česká republika

image

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábř. 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

WAKE spol. s r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika RONCOR s.r.o., č.p. 271, Čestlice, 251 01, Česká republika

COOPHARMA s.r.o., Zelený pruh 1090, Praha 4, 140 00, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.01.2022