Domovská stránka Domovská stránka

Flebazol
diosmin

CENY

1000MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 205,71 Kč
Maloobchodní: 307,55 Kč
Uhrazen: 216,44 Kč

500MG TBL FLM 60

Velkoobchod: 205,71 Kč
Maloobchodní: 307,55 Kč
Uhrazen: 216,44 Kč

500MG TBL FLM 90

Velkoobchod: 308,57 Kč
Maloobchodní: 457,19 Kč
Uhrazen: 320,52 Kč

1000MG TBL NOB 90

Velkoobchod: 617,13 Kč
Maloobchodní: 872,91 Kč
Uhrazen: 599,58 Kč

1000MG TBL NOB 60

Velkoobchod: 552,03 Kč
Maloobchodní: 786,98 Kč
Uhrazen: 604,76 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Flebazol 500 mg potahované tablety

diosminum micronisatum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Flebazol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Chronické žilní onemocnění

Pokud se Váš stav během léčby zhorší, což se může projevit jako zánět kůže nebo žíly, ztvrdnutí tkáně pod kůží, silná bolest, kožní vředy nebo atypické příznaky, jako je náhlý otok jedné nebo obou nohou, okamžitě se poraďte s lékařem.


Léčba přípravkem Flebazol je nejpřínosnější, pokud je doprovázena vyváženým životním stylem:


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Flebazol uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace Co přípravek Flebazol obsahuje


Jak přípravek Flebazol vypadá a co obsahuje toto balení

Hnědožluté, bikonvexní, potahované tablety ve tvaru tobolky. Tablety mají rozměry 16,0 mm × 8,5 mm dané oválným razidlem.


Přípravek Flebazol je dostupný v baleních obsahujících 15 a 30 potahovaných tablet v blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:


Název členského státu

Název léčivého přípravku

Bulharsko

Флебавен (Flebaven)

Česká republika, Rumunsko

Flebazol

Estonsko, Slovenská republika, Slovinsko, Maďarsko

Flebaven

Litva, Polsko

Fladios

Lotyšsko, Portugalsko

Flabien


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 4. 2022