Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Vincristine Teva

CENY

1MG/ML INJ SOL 1X1ML

Velkoobchod: 141,42 Kč
Maloobchodní: 213,12 Kč
Uhrazen: 99,45 Kč

1MG/ML INJ SOL 1X2ML

Velkoobchod: 321,60 Kč
Maloobchodní: 474,96 Kč
Uhrazen: 247,62 Kč


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Vincristine Teva 1mg/ml injekční roztok


vincristini sulfas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Vincristine Teva a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vincristine Teva užívat

 3. Jak se přípravek Vincristine Teva užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Vincristine Teva uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Vincristine Teva a k čemu se používá Léková skupina

  Vinkristin sulfát patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antimitotická cytostatika. Tyto léčivé přípravky brání růstu rakovinných buněk.


  Použití

  Přípravek Vincristine Teva se obvykle užívá společně s jinými léčivými přípravky k léčbě:

  • akutní lymfatické leukémie, což je rychle rostoucí rakovina, při které vzniká v lidském těle velké množství nezralých bílých krvinek;

  • Hodgkinovy choroby, rakoviny lymfatického cévního systému;

  • non-Hodgkin lymfomu, rakoviny lymfatických uzlin, která nepatří k typu Hodgkinovy choroby;

  • rakoviny plic (malých buněk);

  • rabdomyosarkomu, což je určitá forma rakoviny svalů;

  • Ewingova sarkomu, což je určitá forma rakoviny kostí;

  • hematomů (vnitřní krvácení) se sníženým počtem destiček (idiopatická trombocytopenická

   purpura);

  • rakoviny dřeně nadledvinek (část nadledvinek)

  • primárního neuroektodermálního tumoru, což je rakovina určité části nervového systému;

  • Wilmsova tumoru, což je typ rakoviny ledvin;

  • rakoviny prsu, která se může dále rozšiřovat do organizmu;

  • vícečetného myelomu, což je rakovina buněk imunitního systému;

  • retinoblastomu, což je určitý typ rakoviny oka.

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vincristine Teva užívat


  Nepoužívejte přípravek Vincristine Teva, jestliže:

  • jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na vinkristin sulfát nebo na kteroukoli další složku tohoto

   přípravku (uvedenou v bodě 6),

  • trpíte poruchou nervů a svalů nazývanou Charcot-Marie-Tooth syndrom,

  • máte závažnou poruchu jaterních funkcí,

  • trpíte na zácpu nebo hrozí zablokování střeva (ileus), zvláště pak u dětí,

  • se podrobujete radioterapii jater.


   Upozornění a opatření

   Přípravek Vincristine Teva by se měl podávat pouze pod přísným dohledem lékaře se zkušenostmi

   v oblasti léčby cytostatiky (léčivé přípravky k léčbě rakoviny).


   Přípravek Vincristine Teva se musí podávat výhradně intravenózně (tzn. do žíly) a ne žádným jiným způsobem podání, neboť jiný způsob podání může být smrtelný.


   V případě podávání přípravku Vincristine Teva je nutné předcházet kontaktu s očima. Jestliže se vinkristin do očí dostane, vypláchněte je okamžitě velkým množstvím vody a při přetrvávajícím podráždění očí se obraťte na lékaře.


   Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vás týká některé z níže uvedených upozornění, nebo se týkala někdy v minulosti:

   • jestliže trpíte poruchami nervového systému;

   • jestliže trpíte poruchou jaterních funkcí, viz též “Dávkování a způsob podání”;

   • jestliže užíváte jakékoli léky, které mohou nepříznivě ovlivňovat nervovou soustavou; Váš lékař Vás musí proto v průběhu léčby pečlivě sledovat;

   • jestliže se v důsledku léčby objeví zácpa; aby se vzniku zácpy zabránilo, provede Váš lékař opatření jako je úprava jídelníčku, nebo doporučí léky zlepšující funkci střev (laxativa, zvláště pak laktulóza);

   • jestliže trpíte srdečním onemocněním jako je ischemická choroba srdeční (problémy se

    srdcem a krevním oběhem);

   • jestliže se u Vás objeví infekce; v takovém případě je nutno informovat lékaře;

   • pokud jste v reprodukčním věku; v průběhu léčby a po dobu 6 měsíců po ukončení léčby

    byste se Vy i Váš partner měli chránit a zabránit těhotenství.


    Další léčivé přípravky a přípravek Vincristine Teva

    Upozornění: následující informace se mohou také týkat léků, které právě užíváte nebo které jste užíval/a v několika předchozích týdnech nebo je máte v úmyslu začít užívat v nejbližší době po ukončení léčby přípravkem Vincristine Teva.

    Léky uváděné v tomto bodě můžete znát pod jiným názvem – často obchodním. V tomto bodě se však obchodní název neuvádí, uvádí se pouze název léčivé látky nebo název skupiny léčivých látek. Zkontrolujte si vždy pečlivě obal přípravku nebo příbalovou informaci, abyste zjistili, jakou léčivou látku Vámi užívaný lék vlastně obsahuje.


    Interakce znamená vzájemné působení léčivých přípravků a/nebo jejich nežádoucí účinky při současném užívání.

    Interakce se může objevit, pokud užíváte tento léčivý přípravek současně s:

   • určitými léky, které inhibují jaterní enzymy, jako je například ritonavir (užívaný k léčbě HIV), nelfinavir (užívaný k léčbě HIV), ketokonazol (užívaný k léčbě plísňových onemocnění), itrakonazol (užívaný k léčbě plísňových onemocnění), erytromycin (užívaný k léčbě infekcí) a nefazodon (užívaný k léčbě deprese); souběžné podání s vinkristinem může vést k rychlému výskytu popřípadě zvýšené závažnosti svalových onemocnění;

   • určitými léky, potlačujícími protein, který se nazývá p-glykoprotein, jako je např. nifedipin

    (užívaný k léčbě vysokého tlaku): množství vinkristinu v krvi se může zvýšit, což může vést

    k většímu výskytu nežádoucích účinků;

   • určitými léky užívanými k léčbě epilepsie jako je např. (fos)fenytoin; vinkristin může snižovat

    hladinu fenytoinu v krvi;

   • určitými léky užívanými k léčbě rakoviny a dalšími léčivými přípravky k inhibici kostní dřeně jako je doxorubicin (zvláště pak v kombinaci s prednisonem); účinek, nežádoucí účinky a inhibiční účinky na kostní dřeň se mohou zesilovat;

   • určitými léky, které mohou mít nepříznivý vliv na nervový systém, jako je isoniazid (užívaný k léčbě tuberkulózy), L-asparagináza (užívaný k léčbě rakoviny krve) a cyklosporin A užívaný k potlačení imunitního systému); tyto přípravky mohou zesilovat nepříznivé působení vinkristinu na nervový systém;

   • vakcíny (při vakcinaci); vinkristin potlačuje imunitní systém organizmu a může mít vliv na jeho schopnost reagovat na vakcínu;

   • digoxin (užívaný ke snížení srdeční funkce a srdečních arytmií); vinkristin může účinek digoxinu snižovat;

   • mitomycin C (užívaný k léčbě některých forem rakoviny); souběžné podání může vyvolat dýchací potíže;

   • radioterapie (léčba nemocí pomocí ozáření); radioléčba může zesilovat nežádoucí účinky vinkristinu na nervový systém;

   • cyklosporin, takrolimus; při souběžném užití nemusí být Váš imunitní systém schopen chránit organizmus před nemocemi (imunosuprese) s nebezpečím růstu některých buněk (lymfoproliferace);

   • GM-CSF a G-CSF (léky používané ke stimulaci růstu krvinek po chemoterapii): při souběžném užívání mohou způsobovat onemocnění nervů (neuropatie);

   • daktinomycin; u pacientů s rakovinou ledvin (Wilmsův tumor) bylo hlášeno závažné postižení

    jater;

   • bleomycin; tato kombinace může vyvolat stav ovlivňující při změnách teplot nebo stresu přívod

    krve do prstů rukou i nohou, nosu a uší (Raynaudův syndrom).


    Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

    nebo které možná budete užívat a to včetně volně prodejných léků.


    Těhotenství, kojení a plodnost

    Těhotenství

   • Léčba přípravkem Vincristine Teva se během těhotenství nedoporučuje.

   • V průběhu léčby a šest měsíců po jejím ukončení musejí muži i ženy dodržovat antikoncepční opatření.

   • V případě zjištění těhotenství, nebo pokud zamýšlíte otěhotnět, poraďte se se svým lékařem.

   • O užívání vinkristinu a jeho možných škodlivých účincích na těhotné ženy není k dispozici dostatek adekvátních informací. V pokusech na zvířatech se však tento léčivý přípravek jevil jako škodlivý.

   • Než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.


    Kojení

   • V průběhu léčby přípravkem Vincristine Teva nekojte.

   • Než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.


    Plodnost

   • Přípravek Vincristine Teva může vyvolat neplodnost, která může být nevratná. Proto se pacientům mužského pohlaví doporučuje, aby se nepokoušeli ani během léčby nebo po dobu až šest měsíců po jejím ukončení zplodit dítě a aby se informovali o možnosti uchování spermií („banka spermií“) ještě před zahájením léčby.


    Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   • Užívání přípravku Vincristine Teva může někdy vést k nežádoucím účinkům na nervovou soustavu, které se projevují třeba snížením reflexů, svalovou slabostí a zrakovými poruchami (viz “Možné nežádoucí účinky”). Jestliže se u Vás jakýkoli nežádoucí účinek objeví, neřiďte vozidlo nebo neobsluhujte stroje vyžadující Vaši pozornost.


   Přípravek Vincristine Teva obsahuje sodík

   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné lahvičce, to znamená, že je

   v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Vincristine Teva užívá


  Při užívání přípravku Vincristine Teva je třeba pečlivě dodržovat doporučení Vašeho lékaře. Pokud si nejste něčím jist/a, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Poraďte se se svým lékařem, jestliže zjistíte, že na Vás přípravek Vincristine Teva působí příliš silně nebo

  není dostatečně účinný.


  Přípravek Vincristine Teva se podává výhradně do žíly (tzn. intravenózně).


  Obvyklé dávkování je následující:


  • Dospělí

   Obvyklá dávka u dospělých je 1,4 mg na m2 tělesného povrchu (velikosti těla) (maximálně 2 mg) jednou týdně.

  • Děti

   U dětí je obvyklá dávka 1,5-2,0 mg na m2 tělesného povrchu jednou týdně.

   Pro děti s hmotností do 10 kg je počáteční dávka 0,05 mg na kg tělesné hmotnosti jednou týdně.

  • Pacienti se zhoršenou funkcí jater

   Jestliže máte zhoršenou funkci jater, lékař Vám dávkování v případě potřeby upraví.


   Způsob podání

   Přípravek Vincristine Teva se podává injekčně formou infuze nebo pomalé injekce přes hadičku jako postupná infuze do žíly (intravenózně). Vinkristin se musí podávat pouze pod přísným dohledem lékaře se zkušenostmi v léčení cytostatiky.


   Jestliže jste dostal/a více přípravku Vincristine Teva, než jste měl/a

   Pokud se domníváte, že jste dostal/a více přípravku Vincristin Teva, obraťte se okamžitě na svého lékaře nebo lékárníka. Jestliže jste dostal/a více přípravku Vincristin Teva, mohou být popsané nežádoucí účinky silnější nebo se závažnějšími projevy.

   Účinná léčba předávkování vinkristinem není zatím známa. V případě předávkování přijme Váš lékař podpůrná opatření a bude Vás pečlivě sledovat.


   Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


   Jestliže jste vynechal/a dávku přípravku Vincristine Teva

   O užívání tohoto léku rozhodne Váš lékař. Pokud se budete domnívat, že jste jednu dávku vynechal/a, obraťte se, prosím, okamžitě na svého lékaře.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Vincristine Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Objevit se mohou následující nežádoucí účinky v přibližné frekvenci výskytu:

  Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

  Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

  Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

  Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

  Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

  Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)


  Poruchy imunitního systému

  • Vzácné

   Reakce z přecitlivělosti s výrazným poklesem krevního tlaku, bledost, neklid, slabý a rychlý tep, vlhká kůže a snížené vědomí (anafylaxe), vyrážka a akumulace tekutin.


   Poruchy krve a lymfatického systému

  • Časté

   Přechodné zvýšení počtu krevních destiček; vyskytovat se mohou bolesti hlavy, závratě, mravenčení v prstech rukou nebo nohou, modře zbarvený nos, modřiny nebo krvácení dásní.

  • Méně časté

   Snížená funkce kostní dřeně, poruchy krve jako anémie (můžete pociťovat slabost, únavu popř. celkovou nevolnost), nedostatek bílých krvinek (což je spojeno se zvýšeným nebezpečím infekcí) a nedostatek krevních destiček (což se může projevovat tvorbou modřin a sklonem ke krvácení).


   Poruchy nervového systému

  • Časté

   Periferní neuropatie, která zahrnuje poškození periferního nervového systému (PNS), nervových vláken, které vedou nervový vzruch z mozku a míchy do vnějších nervových zakončení a zpět. Toto nervové poškození může ovlivnit pohyblivost, vnímání a tělesné funkce; mohou se objevit smyslové poruchy, lechtivost, svědění nebo brnění bez zjevné příčiny, nervové bolesti (mimo jiné v oblasti čelisti nebo varlat), vyskytují se pohybové problémy, ztráta reflexů (hlubokých šlach), slabost nebo ochrnutí svalů chodidla (spadání chodidla), svalová slabost, problémy s koordinací (například nejistá jako opilecká chůze) a ochrnutí. Postižení kraniálního nervu (mozkového nervu), které může souviset s paralýzou některých svalů. Svalová slabost v oblasti hrtanu, chrapot, obrna hlasivek. Slabost vnějších očních svalů, spadání očních víček (ptóza), zdvojené vidění, poruchy očních nervů, poruchy nervů okolo očí, (přechodná) slepota.

  • Méně časté

   Záchvaty/křeče, často se zvýšeným krevním tlakem. Hlášeny byly případy křečí u dětí, po nichž následovalo kóma. Změny vědomí a duševní změny jako deprese, vzrušení, nespavost, zmatenost, těžké mentální postižení s poruchou kontroly chování a jednání (psychózy), pozorování neexistujících objektů (halucinace).

  • Není známo

   Onemocnění bílé hmoty mozkové (leukoencefalopathie). Symptomy zahrnují mentální poruchy a křeče.


   Srdeční poruchy

  • Méně časté

   U některých pacientů léčených vinkristinem v kombinaci s jinými přípravky určenými k léčbě rakoviny, kteří byli předtím ozařováni v oblasti srdce, se objevovaly poruchy cév srdce a srdeční záchvaty.

  • Vzácné

   Zvýšení nebo snížení krevního tlaku.


   Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

  • Časté

   Náhle se objevující krátký dech a dušnost kvůli křečovitému stažení svalů dýchacích cest (bronchospasmus), zvláště pak při současném užití léku s mitomycinem C.


   Gastrointestinální poruchy

  • Časté

   Zácpa, bolesti břicha, křeče v oblasti břicha vyvolané křečovitým stažením střev a žlučových cest (orgány a cesty (žlučovody, žlučník a související struktury) účastnící se tvorby a přenosu žluči (kolikové bolesti břicha), nevolnost, zvracení.

  • Méně časté

   Ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, průjem, zhoršená činnost střevního traktu kvůli paralýze (paralytický ileus, u kterého střeva přestanou fungovat a ztratí peristaltiku (pohyb střev). Zvláště u malých dětí.

  • Vzácné

   Zánět sliznic úst, odumírání výstelky tenkého střeva a/nebo výskyt poškození střevní stěny.

  • Velmi vzácné

   Zánět slinivky břišní (pankreatitida).


   Poruchy jater a žlučových cest

  • Vzácné

   Poruchy funkce jater v důsledku uzávěru jaterní žíly, a to zvláště u dětí.


   Poruchy kůže a podkožní tkáně

  • Velmi časté

   Vypadávání vlasů (vratné po vysazení léčby vinkristinem).


   Poruchy ucha a labyrintu

  • Méně časté

   Hluchota.


   Poruchy ledvin a močových cest

   Starší pacienti, kteří také užívají léčivé přípravky snižující potřebu močit (urinární retence), musí přerušit léčbu tímto přípravkem záhy po podání vinkristinu.

  • Méně časté

   Problémy s močením (bolestivost, časté močení nebo neschopnost močit). Přítomnost vysokých hladin některých látek určených k vyloučení z organizmu (kyselina močová) v krvi (hyperurikémie).

  • Vzácné

   Nedostatečné uvolňování antidiuretického hormonu (ADH) vedoucí k nízkému krevnímu tlaku, dehydrataci, abnormální hladině sloučenin obsahujících dusík (což se může projevit pocitem sucha v ústech, zmateností, únavou), retenci tekutin, což může vést k edému a nedostatku sodíku (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH)).

  • Velmi vzácné

   Inkontinence (neudržitelnost moče).


   Poruchy reprodukčního systému a prsu

   Nevratná neplodnost je častější u mužů než u žen.

  • Časté

   Úbytek semene, bolest nervu varlat.

  • Méně časté

   Přerušení menstruace.


   Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

   Rakovina související s léčbou. U některých pacientů léčených vinkristinem v kombinaci s jinými

   přípravky určených k léčbě rakoviny se po léčbě objevil jiný druh rakoviny.

  • Časté

   Podráždění v místě vpichu injekce

  • Méně časté

   Bolest a zánět žil a podkožních pojivových tkání během podání do žíly, horečka.

  • Vzácné

   Bolest hlavy.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 5. Jak přípravek Vincristine Teva uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě 2-8 °C.

  Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


  Přípravek Vincristine Teva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za“EXP”. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Přípravek Vincristine Teva nepoužívejte, pokud zjistíte, že není čirý a bezbarvý nebo slabě nažloutlý.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Vincristine Teva obsahuje

Léčivou látkou je vincristini sulfas, 1 mg na ml injekčního roztoku.

Pomocnými látkami jsou mannitol, kyselina sírová a/nebo roztok hydroxidu sodného a voda na injekci.


Jak přípravek Vincristine Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční roztok.

Přípravek Vincristine Teva je čirý bezbarvý nebo nažloutlý roztok bez částic s výjimkou bublin.


Velikosti balení :

Jedna 1ml lahvička obsahuje 1 mg vincristini sulfas. Jedna 2ml lahvička obsahuje 2 mg vincristini sulfas. Jedna 5ml lahvička obsahuje 5 mg vincristini sulfas.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1C, Praha, 150 00, Česká republika


Výrobce

Pharmachemie B.V. Swensweg 5, P.O. Box 552

2003 RN Haarlem, Nizozemsko


Tento přípravek je registrován v členských zemích Evropského společenství pod těmito názvy:


Česká republika Vincristine Teva

Německo Vincristinsulfat-TEVA® 1 mg / ml Injektionslösung

Španělsko Vincristina Teva 1mg/ml solución para inyección EFG

Francie VINCRISTINE TEVA 1 mg/ml, solution injectable

Itálie Vincristina Teva Italia

Litva Vincristine Teva 1 mg/ml injekcinis tirpalas

Lotyšsko Vincristine Teva

Nizozemsko Vincristinesulfaat Teva 1 mg/ml

Polsko Vincristine Teva

Velká Británie Vincristine sulfate, solution for injection 1 mg/ml


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 4. 2020