Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Topiramat Actavis

CENY

25MG TBL FLM 60

Velkoobchod: 216,74 Kč
Maloobchodní: 323,69 Kč
Uhrazen: 88,31 Kč

100MG TBL FLM 60

Velkoobchod: 610,19 Kč
Maloobchodní: 863,75 Kč
Uhrazen: 230,22 Kč

50MG TBL FLM 60

Velkoobchod: 448,01 Kč
Maloobchodní: 647,39 Kč
Uhrazen: 281,09 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


image

Topiramat Actavis 25 mg potahované tablety Topiramat Actavis 50 mg potahované tablety Topiramat Actavis 100 mg potahované tablety


topiramatum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Topiramat Actavis a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topiramat Actavis užívat

 3. Jak se přípravek Topiramat Actavis užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Topiramat Actavis uchovávat

6. Obsah balení a další informace


 1. Co je Topiramat Actavis a k čemu se používá


  Topiramat Actavis patří do skupiny léčiv nazývaných „antiepileptika“. Používá se:


  • samostatně k léčbě (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 6 let věku

  • s jinými léčivými přípravky k léčbě (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 2 let

   věku

  • k prevenci migrenózních bolestí hlavy u dospělých.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Topiramat Actavis užívat Neužívejte přípravek Topiramat Actavis

  • jestliže jste alergický(á) na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

   (uvedenou v bodě 6).

  • k prevenci migrény v případě, že jste těhotná nebo jste ve věku, kdy můžete otěhotnět a neužíváte účinnou antikoncepci (další informace viz bod „Těhotenství a kojení“). Poraďte se se svým lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby přípravkem Topiramat Actavis


   Nejste-li si jistý(á), že se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Topiramat Actavis užívat.


   Upozornění a opatření

   Před užitím přípravku Topiramat Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, pokud:

  • máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu

  • jste v minulosti měl(a) problémy s krví nebo tělními tekutinami (metabolická acidóza)

  • máte problémy s játry

  • máte problémy se zrakem, zejména glaukom (zelený zákal)

  • máte problémy s růstem

  • držíte dietu s vysokým obsahem tuků (ketogenní dieta)

  • užíváte přípravek Topiramat Actavis k léčbě epilepsie a jste těhotná nebo jste ve věku, kdy můžete otěhotnět (další informace viz bod ‘těhotenství a kojení’)


   Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Topiramat Actavis užívat.


   Je důležité, abyste nepřestal(a) užívat přípravek bez porady s lékařem.


   Poradit s lékařem se musíte i v případě, že byste měl(a) užívat jakýkoli léčivý přípravek obsahující topiramát, jiný než Topiramat Actavis.


   V průběhu léčby přípravkem Topiramat Actavis můžete ubývat na váze, proto je při užívání tohoto přípravku nutno pravidelně kontrolovat tělesnou hmotnost. Ubýváte-li příliš na váze nebo dítě užívající přípravek dostatečně nepřibývá, je nutno se poradit s lékařem.


   U malého počtu osob léčených antiepileptiky, jako je přípravek Topiramat Actavis, se vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli takové myšlenky vyskytnou, okamžitě vyhledejte lékaře.


   Přípravek Topiramat Actavis může ve vzácných případech způsobit vysoké hladiny amoniaku v krvi (pozorované při krevních testech), což může vést ke změně funkce mozku, zejména pokud užíváte také lék nazývaný kyselina valproová nebo valproát sodný. Protože se může jednat o závažný stav, informujte ihned svého lékaře, pokud se objeví následující příznaky (viz také bod 4

   „Možné nežádoucí účinky“):

  • obtížné myšlení, zapamatování si informací nebo řešení problémů

  • snížená pozornost nebo vědomí

  • pocit ospalosti s nedostatkem energie


   Při vyšších dávkách přípravku Topiramat Actavis se riziko těchto příznaků může zvýšit.


   Další léčivé přípravky a Topiramat Actavis


   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek Topiramat Actavis a některé další léčivé přípravky se mohou vzájemně ovlivňovat. Někdy může být nutné upravit dávku některého

   z dalších léků, které užíváte, nebo přípravku Topiramat Actavis.


   Zejména informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:

  • jiné léčivé přípravky, které poškozují nebo snižují Vaše myšlení, soustředění nebo svalovou koordinaci (např. léčivé přípravky tlumící centrální nervový systém jako jsou myorelaxancia – přípravky uvolňující svaly a sedativa – utišující prostředky)

  • antikoncepční tablety. Přípravek Topiramat Actavis může snížit jejich účinek. Poraďte se se svým lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby přípravkem Topiramat Actavis.


   Informujte svého lékaře o změnách menstruačního krvácení během užívání antikoncepčních tablet a přípravku Topiramat Actavis.

   Veďte si seznam léčivých přípravků, které užíváte. Ukažte tento seznam lékaři a lékárníkovi před užíváním dalšího přípravku.


   Další léčiva, o kterých byste se měl(a) poradit s lékařem nebo lékárníkem, jsou jiná antiepileptika, risperidon, lithium, hydrochlorothiazid, metformin, pioglitazon, glibenklamid, amitriptylin, propranolol, diltiazem, venlafaxin a flunarizin, kyselina valproová a třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese), warfarin (užívaný k ředění krve).


   Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Topiramat Actavis užívat.


   Topiramat Actavis s jídlem, pitím a alkoholem


   Přípravek Topiramat Actavis můžete užívat s jídlem nebo nalačno. Během užívání přípravku Topiramat Actavis pijte během dne velké množství tekutin, abyste zabránil(a) vzniku ledvinových kamenů. Během užívání přípravku Topiramat Actavis byste se měl(a) vyvarovat požívání alkoholu.


   Těhotenství a kojení


   Prevence migrény:

   Přípravek Topiramat Actavis může poškodit nenarozené dítě. Pokud jste těhotná, nesmíte užívat přípravek Topiramat Actavis. Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, a nepoužíváte účinnou antikoncepci, nesmíte užívat přípravek Topiramat Actavis k prevenci migrény. Poraďte se s lékařem o nejvhodnějším způsobu antikoncepce a také o tom, zda je pro Vás přípravek Topiramat Actavis vhodný. Před zahájením léčby přípravkem Topiramat Actavis je třeba provést těhotenský test.


   Léčba epilepsie:

   Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, poraďte se s lékařem o dalších možnostech léčby místo přípravku Topiramat Actavis. Pokud lékař rozhodne, že budete užívat přípravek Topiramat Actavis, musíte používat účinnou antikoncepci. Poraďte se s lékařem o nejlepším způsobu antikoncepce, kterou budete používat během léčby přípravkem Topiramat Actavis. Před zahájením léčby přípravkem Topiramat Actavis je třeba provést těhotenský test.


   Poraďte se s lékařem, pokud plánujete otěhotnět.


   Podobně jako u ostatních antiepileptik hrozí v případě užívání přípravku Topiramat Actavis riziko poškození nenarozeného dítěte. Ujistěte se, že jsou Vám rizika a přínosy užívání přípravku Topiramat Actavis k léčbě epilepsie během těhotenství jasná.


   • Pokud užíváte přípravek Topiramat Actavis během těhotenství, je u Vašeho dítěte vyšší riziko vrozených vad, zejména rozštěp rtu (horního rtu) a rozštěp patra. Novorození chlapci také mohou mít vrozenou vývojovou vadu penisu (rozštěp močové trubice na spodní straně penisu). Tyto vady mohou vzniknout na počátku těhotenství, a to i dříve, než zjistíte, že jste těhotná.

   • Pokud užíváte přípravek Topiramat Actavis během těhotenství, Vaše dítě může být menší, než se očekává při narození. Pokud máte otázky týkající se tohoto rizika během těhotenství, poraďte se se svým lékařem.

   • Mohou existovat jiné přípravky k léčbě Vašeho onemocnění, u kterých je riziko vrozených vad nižší.

   • Informujte neprodleně svého lékaře, pokud otěhotníte během léčby přípravkem Topiramat Actavis. Vy a Váš lékař rozhodnete o tom, zda budete pokračovat v léčbě přípravkem Topiramat Actavis během těhotenství.

   Kojení

   Léčivá látka obsažená v přípravku Topiramat Actavis (topiramát) přechází do lidského mateřského mléka. Účinky, které byly pozorovány u kojených dětí léčených matek, zahrnovaly průjem, ospalost, podrážděnost a malý přírůstek tělesné hmotnosti. Lékař s Vámi proto probere, zda nebudete kojit, nebo zda nebudete užívat přípravek Topiramat Actavis. Lékař zváží důležitost léčby pro matku oproti riziku pro dítě.


   Matky, které během užívání přípravku Topiramat Actavis kojí, musejí lékaři oznámit co nejdříve,

   pokud se u dítěte objeví cokoli neobvyklého.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


   Během léčby přípravkem Topiramat Actavis se mohou objevit závratě, únava a problémy se zrakem. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez porady s lékařem.


   Topiramat Actavis obsahuje lecitin (sójový olej)


   Přípravek Topiramat Actavis 50 mg a 100 mg, potahované tablety, obsahuje lecitin (sójový olej).

   Jste-li alergický(á) na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.


   Topiramat Actavis obsahuje sodík

   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to

   znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Topiramat Actavis užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  • Lékař většinou zahájí léčbu nízkou dávkou přípravku Topiramat Actavis a dávku bude pomalu zvyšovat, dokud nebude nalezena nejvhodnější dávka.

  • Tablety přípravku Topiramat Actavis se polykají celé. Vyvarujte se kousání tablet, protože mohou zanechat hořkou pachuť.

  • Přípravek Topiramat Actavis lze užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle. Během dne vypijte velké množství tekutin, abyste během užívání přípravku Topiramat Actavis zabránil(a) tvorbě ledvinových kamenů.


   Jestliže jste užil(a) více přípravku Topiramat Actavis, než jste měl(a)

   Ihned vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou obal od léčivého přípravku.


   Můžete se cítit ospalý(á), unavený(á) nebo méně ostražitý(á); mít ztrátu koordinace; mít potíže s mluvením nebo soustředěním; mít dvojité nebo rozmazané vidění; pociťovat závratě kvůli nízkému krevnímu tlaku; cítit se depresivně nebo rozrušeně; mít bolesti břicha nebo křeče (záchvaty).


   K předávkování může dojít, pokud spolu s přípravkem Topiramat Actavis užíváte další léčivé přípravky.


   Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Topiramat Actavis


   Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže je však již téměř doba na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání jako obvykle. Pokud jste zapomněl(a) užít dvě nebo více dávek, vyhledejte lékaře.

   Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky v tutéž dobu), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

   Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Topiramat Actavis


   Nepřestávejte tento přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit. Rozhodne-li lékař o ukončení léčby tímto přípravkem, může snižovat dávku postupně během několika dnů.


   Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

   lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může i tento přípravek způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Informujte svého lékaře nebo okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud máte následující nežádoucí účinky:


  Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

  • Deprese (nová nebo zhoršení stávající)


   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

  • Záchvaty (křeče)

  • Úzkost, podrážděnost, změny nálady, zmatenost, dezorientace

  • Problémy s koncentrací, pomalé myšlení, ztráta paměti, problémy s pamětí (nově vzniklé, náhlá změna nebo zhoršení stávajících)

  • Ledvinové kameny, časté nebo bolestivé močení


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

  • Zvýšená kyselost krve (může způsobit problémy s dýcháním včetně dušnosti, ztrátu chuti k

   jídlu, nevolnost, zvracení, nadměrnou únavu a rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce)

  • Snížené pocení nebo jeho ztráta (zejména u malých dětí, které jsou vystaveny vysokým teplotám)

  • Myšlenky na vážné sebepoškození, pokus o vážné sebepoškození

  • Ztráta části zorného pole


   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

  • Glaukom (zelený zákal) – blokáda tekutiny v oku způsobující zvýšený nitrooční tlak, bolest nebo zhoršení zraku

  • Obtížné myšlení, zapamatování si informací nebo potíže s řešením problémů, snížení

   ostražitosti nebo vědomí, výrazná ospalost s nedostatkem energie - tyto příznaky mohou být příznakem vysoké hladiny amoniaku v krvi (hyperammonémie), což může vést ke změně funkce mozku (hyperammonemická encefalopatie).


   Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

  • Zánět oka (uveitida) s příznaky jako je zarudnutí oka, bolest, citlivost na světlo, slzení, vidění malých teček nebo rozmazané vidění


   Další následující účinky, které jsou uvedeny níže, oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud se stanou vážnými:

   Velmi časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

  • Ucpaný nos, výtok z nosu nebo bolest v krku

  • Brnění, bolest a/nebo necitlivost různých částí těla

  • Ospalost, únava

  • Závrať

  • Nevolnost, průjem

  • Úbytek tělesné hmotnosti


   Časté (pomohou postihnout až 1 z 10 osob)

  • Anémie (chudokrevnost= nízký počet červených krvinek)

  • Alergická reakce (jako je vyrážka, zčervenání, svědění, otok obličeje, kopřivka)

  • Ztráta chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu

  • Agrese, pohybový neklid, zlost, neobvyklé chování

  • Obtíže s usínáním nebo se spánkem

  • Problémy s řečí nebo porucha řeči, nejasná řeč

  • Nemotornost nebo nedostatek koordinace, pocit nestability při chůzi

  • Snížená schopnost provést běžné úkony

  • Snížení nebo ztráta chuti, žádná chuť

  • Mimovolní třes; rychlé, nekontrolovatelné pohyby očí

  • Poruchy zraku, jako je dvojité vidění, rozmazané vidění, zhoršené zraku, obtíže se zaostřením

  • Pocit točení hlavy (vertigo), zvonění v uších, bolest ucha

  • Dušnost

  • Kašel

  • Krvácení z nosu

  • Horečka, špatný pocit, slabost

  • Zvracení, zácpa, bolesti břicha nebo nepříjemný pocit v břiše, špatné zažívání, infekce

   žaludku nebo střeva

  • Sucho v ústech

  • Vypadávání vlasů

  • Svědění

  • Bolest nebo otok kloubů, svalové stahy nebo záškuby, bolest svalů nebo slabost, bolest na

   hrudi

  • Přírůstek tělesné hmotnosti


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

  • Snížení počtu krevních destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavit krvácení), snížení počtu bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit před infekcí, snížení hladiny draslíku

   v krvi

  • Zvýšená hladina jaterních enzymů, zvýšení počtu eozinofilů (druh bílých krvinek) v krvi

  • Otok mízních žláz na krku, v podpaží nebo v rozkroku

  • Zvýšení chuti k jídlu

  • Povznesená nálada

  • Slyšení, vidění nebo cítění věcí, které nejsou přítomny, závažná duševní porucha (psychóza)

  • Nevyjadřování a/nebo necítění emocí, neobvyklá podezíravost, návaly paniky

  • Problémy se čtením, porucha řeči, problémy s psaním

  • Neklid, nadměrná aktivita

  • Pomalé myšlení, snížení vědomí nebo pohotovosti

  • Omezené nebo pomalé pohyby těla, mimovolní nenormální opakující se pohyby svalů

  • Mdloba

  • Nenormální pocit při doteku, poškození hmatu

  • Poškozený, změněný nebo žádný čich

  • Neobvyklé pocity, které mohou předcházet migréně nebo určitému druhu záchvatu;

  • Suché oko, citlivost očí na světlo, škubání očních víček, nadměrná tvorba slz

  • Snížení nebo ztráta sluchu, ztráta sluchu v jednom uchu

  • Pomalý nebo nepravidelný tlukot srdce, pocit bušení srdce v hrudi

  • Nízký krevní tlak, nízký krevní tlak po postavení se (v důsledku toho mohou někteří lidé užívající topiramát omdlévat, mít závratě nebo mohou omdlít při náhlém postavení nebo posazení se)

  • Návaly horka, pocit tepla

  • Pankreatitida (zánět slinivky břišní)

  • Nadměrná plynatost, pálení žáhy, pocit plného nebo nafouklého břicha

  • Krvácení dásní, zvýšená tvorba slin, slinění, zapáchající dech

  • Nadměrný příjem tekutin, žízeň

  • Změna zbarvení pokožky

  • Svalová ztuhlost, bolest boků

  • Krev v moči, inkontinence (únik) moči, urgentní pocit na močení, bolest ve slabinách nebo

   bolest ledvin

  • Obtíže s dosažením a udržením erekce, sexuální porucha

  • Příznaky podobné chřipce

  • Studené prsty rukou a nohou

  • Pocit opilosti

  • Problémy s učením


   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

  • Neobvykle povznesená nálada

  • Ztráta vědomí

  • Slepota na jedno oko, dočasná slepota, šeroslepost

  • Tupozrakost

  • Otok očí a okolo očí

  • Necitlivost, brnění, změna zbarvení (do běla, modra a poté červena) prstů rukou a nohou při vystavení chladu

  • Zánět jater, selhání jater

  • Stevens-Johnsonův syndrom, potenciálně život ohrožující stav, který se může projevit bolestí na různých sliznicích (např. v ústech, nosu a očích), kožní vyrážkou, či puchýři

  • Nenormální zápach kůže

  • Nepříjemný pocit v horních a dolních končetinách

  • Problémy s ledvinami


   Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

  • Makulopatie, onemocnění žluté skvrny, což je malé místo na sítnici, kde je nejintenzivnější vidění. V případě změny nebo zhoršování zraku je nutno se poradit s lékařem.

  • Toxická epidermální nekrolýza, život ohrožující stav spojený se Stevens-Johnsonovým

   syndromem (ale ještě závažnější), charakterizovaný rozsáhlou tvorbou puchýřů a

   olupováním vrchních vrstev kůže (viz vzácné nežádoucí účinky).


   Dět i

   Nežádoucí účinky u dětí jsou většinou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u dospělých, ale následující nežádoucí účinky mohou být pozorovány více u dětí než dospělých:

  • Problémy s koncentrací

  • Zvýšená hladina kyselin v krvi

  • Myšlenky na vážné sebepoškození

  • Únava

  • Zvýšená nebo snížená chuť k jídlu

  • Agrese, neobvyklé chování

  • Obtížné usínání a poruchy spánku

  • Pocit nestability při chůzi

  • Pacient se necítí dobře

  • Snížená hladina draslíku v krvi

  • Nevyjadřování a/nebo necítění emocí

  • Slzení

  • Pomalý nebo nepravidelný tlukot srdce


   Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u dětí, jsou:

   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

  • Pocit točení hlavy (vertigo)

  • Zvracení

  • Horečka


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

  • Zvýšení počtu eosinofilů (typ bílých krvinek) v krvi

  • Hyperaktivita

  • Pocit tepla

  • Problémy s učením


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

   uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

   Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Topiramat Actavis uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu (pouze plastové lahvičky): 100 dní.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Topiramat Actavis obsahuje


Léčivou látkou je topiramatum (topiramát).


Pomocné látky jsou: Pomocné látky

Jádro tablety: mannitol (E421), předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, sodná

sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Potah tablety

25 mg: potahová soustava Opadry II 85F18422 bílá: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek.


image

50 mg: potahová soustava Opadry II 85G32313 žlutá: polyvinylalkohol, mastek, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, sójový lecitin (E322), žlutý oxid železitý (E172).


image

100 mg: potahová soustava Opadry II 85G32313 žlutá: polyvinylalkohol, mastek, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, sójový lecitin (E322), žlutý oxid železitý (E172).


Jak přípravek Topiramat Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

image

Topiramat Actavis 25 mg: bílé, kulaté, z obou stran vypouklé, potahované tablety, s průměrem 6 mm a s V1 vyraženým na jedné straně.

Topiramat Actavis 50 mg: světle žluté, kulaté, z obou stran vypouklé, potahované tablety, s průměrem 8 mm a s V3 vyraženým na jedné straně

Topiramat Actavis 100 mg: žluté, kulaté, z obou stran vypouklé, potahované tablety, s průměrem

10 mm a s V4 vyraženým na jedné straně


Velikost balení:

Blistry Al/Al a HDPE lahvička: 7, 10, 14, 20, 56 a 60 potahovaných tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur Island


Výrobce


Balkanpharma – Dupnitsa AD 3 Samokovsko Schosse Str.

Dupnitsa 2600 Bulharsko


Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Česká republika: Topiramat Actavis 25 mg, 50 mg, 100 mg Dánsko, Island, Norsko, Švédsko: Topiramat Actavis Estonsko, Litva: Topiramate Actavis

Finsko: Topiramat Actavis 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletti Irsko: Talopam 25 mg, 50 mg, 100 mg Tablets

Itálie: Topiramato Actavis 25 mg, 50 mg, 100 mg, compresse

Lotyšsko: Topiramate Actavis 25 mg, 50 mg, 100 mg plėvele dengtos tabletės

Kypr, Malta: Talopam

Nizozemsko: Topiramaat Aurobindo 25 mg, 50 mg, 100 mg omhulde tabletten Polsko: TALOPAM

Portugalsko: Topiramato Aurovitas

Rakousko: Topiramat Actavis 25 mg, 50 mg, 100 mg Filmtabletten Slovenská republika: Talopam 25 mg, 50 mg, 100 mg mg


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 12. 2019