Domovská stránka Domovská stránka

Medoclav
amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

CENY

1000MG/200MG INJ/INF PLV SOL 10

Velkoobchod: 371,83 Kč
Maloobchodní: 543,48 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

500MG/125MG TBL FLM 21

Velkoobchod: 101,77 Kč
Maloobchodní: 153,37 Kč
Uhrazen: 3,85 Kč

400MG/5ML+57MG/5ML POR PLV SUS 1X70ML

Velkoobchod: 89,81 Kč
Maloobchodní: 135,34 Kč
Uhrazen: 59,61 Kč

875MG/125MG TBL FLM 14

Velkoobchod: 282,12 Kč
Maloobchodní: 419,34 Kč
Uhrazen: 264,98 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


MEDOCLAV 1000 mg/200 mg prášek pro injekční/infuzní roztok

amoxicillinum/acidum clavulanicum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je MEDOCLAV a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude MEDOCLAV podán

 3. Jak se MEDOCLAV podává

 4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak MEDOCLAV uchovávat

6. Obsah balení a další informace

 1. Co je MEDOCLAV a k čemu se používá

  MEDOCLAV je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění. Obsahuje dvě odlišné léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných „peniciliny”, které někdy mohou přestat působit (stávají se neúčinnými). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti.

  MEDOCLAV se používá u dospělých, dospívajících a dětí k léčbě následujících infekcí:

  • těžké ušní, nosní nebo krční infekce

  • infekce dýchacího ústrojí

  • infekce močového ústrojí

  • infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí

  • infekce kostí a kloubů

  • nitrobřišní infekce

  • infekce ženských pohlavních orgánů

   MEDOCLAV se používá u dospělých, dospívajících a dětí k prevenci infekcí spojených s velkými chirurgickými výkony.

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude MEDOCLAV podán Přípravek MEDOCLAV Vám nemá být podán:

  • jestliže jste alergický(á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo na kteroukoli

   další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

  • pokud jste v minulosti měl(a) těžkou alergickou reakci (reakci přecitlivělosti) na nějaké jiné antibiotikum. Ta se mohla projevit kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku.

  • pokud se u Vás objevily v minulosti po užití nějakého antibiotika problémy s játry nebo žloutenka (zežloutnutí kůže)

   Pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného, nepoužívejte MEDOCLAV. V případě jakýchkoli pochybností se před zahájením léčby přípravkem MEDOCLAV poraďte s lékařem nebo zdravotní sestrou.

   Upozornění a opatření

   Předtím, než Vám bude podán přípravek MEDOCLAV, oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře

   pokud:

  • máte infekční mononukleózu

  • se léčíte s jaterními nebo ledvinovými problémy

  • u Vás nedochází k pravidelnému močení

   Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás týká něco z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude podán MEDOCLAV.

   V některých případech může lékař určit typ bakterie, která způsobila infekci.

   Na základě výsledků vyšetření Vám může být podána odlišná síla přípravku MEDOCLAV nebo jiný lék.

   Děti

   Přípravek lze používat u novorozenců a dětí.

   Stavy, při kterých je třeba zvláštní opatrnosti

   MEDOCLAV může zhoršovat některá onemocnění nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ty patří alergické reakce, křeče a zánět tlustého střeva. Je třeba, abyste v průběhu léčby přípravkem MEDOCLAV věnoval(a) zvláštní pozornost některým příznakům a snížil(a) tak riziko vzniku možných problémů, viz “Nežádoucí účinky, které je třeba zejména mít na zřeteli” v bodě 4.

   Krevní testy a vyšetření moče

   Pokud Vám budou prováděny krevní testy (jako například stanovení počtu červených krvinek nebo vyšetření jaterních testů) nebo vyšetření moče (ke stanovení hladiny glukózy), oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, že používáte MEDOCLAV. MEDOCLAV totiž může ovlivnit výsledky těchto testů.

   Další léčivé přípravky a MEDOCLAV

   Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

   Pokud užíváte zároveň s přípravkem MEDOCLAV alopurinol (k léčbě dny), může být u Vás zvýšené

   riziko kožní alergické reakce.

   Pokud užíváte probenecid (k léčbě dny), může Váš lékař upravit dávku přípravku MEDOCLAV.

   Pokud užíváte současně s přípravkem MEDOCLAV léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako např. warfarin), může být nezbytné provedení dalších krevních testů.

   MEDOCLAV může ovlivnit účinek methotrexátu (lék užívaný k léčbě nádorových nebo revmatických onemocnění).

   MEDOCLAV může ovlivnit účinek mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění odmítnutí transplantovaných orgánů).

   Těhotenství, kojení a plodnost

   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat.

   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   MEDOCLAV může mít nežádoucí účinky, jejichž projevy mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit. Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, pokud se necítíte zcela dobře.

   MEDOCLAV obsahuje sodík a draslík

   Tento přípravek obsahuje 62,9 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční lahvičce. To odpovídá 3 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

   Tento přípravek obsahuje 1,0 mmol (39,3 mg) draslíku v jedné injekční lahvičce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů se sníženou funkcí ledvin a u pacientů na dietě s nízkým obsahem draslíku.

 3. Jak se MEDOCLAV podává

  Tento přípravek si v žádném případě nebudete podávat sám (sama). Bude Vám jej vždy podávat osoba s příslušnou kvalifikací, jako je lékař nebo zdravotní sestra.

  Doporučené dávky jsou následující:

  Dospělí, dospívající a děti s tělesnou hmotností 40 kg a více


  Doporučená dávka

  1000 mg/200 mg po 8 hodinách

  Dávky podávané k zabránění vzniku infekce v průběhu a po operaci

  1000 mg/200 mg před operací prováděnou v celkové

  anestezii

  Dávka se může lišit v závislosti na typu operace. Pokud operace trvá déle než 1 hodinu, může Vám lékař podat opakovanou dávku.

  Děti s tělesnou hmotností méně než 40 kg

  • Dávky určené pro děti se vypočítávají na základě tělesné hmotnosti.


   Děti ve věku 3 měsíce a starší

   25 mg/5 mg na kilogram tělesné hmotnosti podávaných po 8 hodinách

   Děti mladší než 3 měsíce nebo s tělesnou hmotností méně než 4 kg

   25 mg/5 mg na kilogram tělesné hmotnosti podávaných po 12 hodinách

   Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater

  • Pokud máte problémy s ledvinami, může být u Vás dávkování přípravku změněno. V takovém případě Vám může lékař podat odlišnou sílu přípravku nebo jiný lék.

  • Pokud máte problémy s játry, mohou u Vás být častěji prováděny krevní testy ke kontrole funkce

   jater.

   Jak Vám bude přípravek MEDOCLAV podáván

  • MEDOCLAV Vám bude podáván do žíly ve formě injekce nebo nitrožilní infuze

  • Po dobu, co Vám bude podáván MEDOCLAV, pijte dostatečné množství tekutin

  • MEDOCLAV se obvykle nepodává déle než 2 týdny, aniž by došlo k přehodnocení léčby lékařem

   Jestliže Vám bylo podáno větší množství přípravku, než je doporučeno

   Je nepravděpodobné, že by Vám bylo podáno větší množství přípravku MEDOCLAV. Pokud však máte dojem, že Vám bylo podáno větší množství, oznamte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Příznaky mohou zahrnovat žaludeční obtíže (pocit na zvracení, zvracení nebo průjem) nebo křeče.

   Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

 4. Možné nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Nežádoucí účinky, které je třeba zejména mít na zřeteli Alergické reakce:

  • kožní vyrážka

  • zánět cév (vaskulitida) projevující se jako červené nebo purpurové vystupující skvrny na kůži, může se však vyskytnout i jiné části těla

  • horečka, bolest kloubů, zduření uzlin na krku, v podpaží nebo v třísle

  • otoky, vyskytující se někdy na obličeji nebo v ústní dutině (angioedém) a způsobující obtíže

   s dýcháním

  • kolaps

   Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, okamžitě vyhledejte lékaře. Přestaňte používat přípravek MEDOCLAV.

   Zánět tlustého střeva

   Zánět tlustého střeva, projevující se vodnatou stolicí obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha a/nebo horečka.

   Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem. Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

  • kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech)

  • průjem

   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

  • kožní vyrážka, svědění

  • vystupující svědivá vyrážka (kopřivka)

  • pocit na zvracení (nauzea), zejména při používání vysokých dávek

  • zvracení

  • trávicí potíže

  • závratě

  • bolest hlavy

   Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

  • zvýšení hladin určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech

   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

  • kožní vyrážka, charakteristická tvorbou puchýřů a vzhledem podobným malým terčíkům (centrální tmavé skvrny jsou obklopeny světlejší oblastí a tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme)

   Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, vyhledejte neprodleně lékaře.

   Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů:

  • snížený počet krevních destiček podílejících se na srážlivosti krve

  • snížený počet bílých krvinek

   Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

  • alergické reakce (viz výše)

  • zánět tlustého střeva (viz výše)

  • zánět mozkových blan (aseptická meningitida)

  • závažné kožní reakce:

   • rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupováním kůže, vyskytující se zejména v okolí úst, nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevensův-Johnsonův syndrom) a závažnější forma projevující se rozsáhlým olupováním kůže (více než 30 % kožního povrchu - toxická epidermální nekrolýza)

   • rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými puchýřky obsahující hnis (bulózní exfoliativní

    dermatitida)

   • zarudlá, šupinatá vyrážka s podkožními hrbolky a puchýři (exantematózní pustulóza)

  • chřipce podobné příznaky s vyrážkou, horečkou, zduřelými uzlinami a abnormálními výsledky krevních testů (včetně zvýšeného počtu bílých krvinek (eozinofilie) a jaterních enzymů) (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS))

   Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře.

  • zánět jater (hepatitida)

  • žloutenka způsobená zvýšením krevních hladin bilirubinu (látka vytvářená játry). Může se projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma

  • zánět ledvinných kanálků

  • snížená srážlivost krve

  • křeče (u pacientů používajících vysoké dávky přípravku MEDOCLAV nebo u pacientů

   s ledvinovými problémy)

   Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů

  • výrazné snížení počtu bílých krvinek

  • snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)

  • krystalky v moči

   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 5. Jak MEDOCLAV uchovávat

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

  Chemická a fyzikální stabilita po otevření a naředění níže uvedenými roztoky byla prokázána na dobu

  2 hodin při teplotě do 25 °C za současné ochrany před světlem.

  • Voda pro injekci

  • 0,9% roztok NaCl

  • Ringer-laktát

  Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevření/rekonstituce nevyloučí riziko mikrobiologické kontaminace, přípravek má být použit okamžitě.

  Pokud není použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření a naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se zdravotní

  sestry, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 6. Obsah balení a další informace

Co MEDOCLAV obsahuje

Léčivými látkami jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum. Jedna injekční lahvička obsahuje amoxicillinum 1000 mg (jako amoxicillinum natricum) a acidum clavulanicum 200 mg (jako kalii clavulanas).

MEDOCLAV neobsahuje pomocné látky.

Jak MEDOCLAV vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční lahvička z čirého bezbarvého skla uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovým víčkem, krabička 1, 10, 25, 50 nebo 100 injekčních lahviček

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Medochemie Bohemia, spol. s r.o., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika

Výrobce

MEDOCHEMIE Ltd., Factory B, 48 Iapetou Street, Agios Athanassios Industrial Area, 4101 Agios Athanassios, Limassol, Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 3. 2021