Domovská stránka Domovská stránka

Duphalac
lactulose


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Duphalac 667 mg/ml perorální roztok lactulosum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Co naleznete v této příbalové informaci

  1. Co je přípravek Duphalac a k čemu se používá

  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat

  3. Jak se přípravek Duphalac užívá

  4. Možné nežádoucí účinky

  5. Jak přípravek Duphalac uchovávat

  6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Duphalac a k čemu se používá

Co je přípravek Duphalac

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci

Do 31. 12. 2022

Mylan IRE Healthcare Limited Unit 35/36, Grange Parade Baldoyle Industrial Estate Dublin 13, Irsko


Od 1. 1. 2023:

Viatris Healthcare Limited Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublin 15 Dublin, Irsko


Výrobce

Abbott Biologicals B.V. Olst

Nizozemsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

28. 6. 2022