Domovská stránka Domovská stránka

Postinor
levonorgestrel


Příbalová informace: informace pro uživatelku


Postinor 0,75 mg tablety

levonorgestrelum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Co naleznete v této příbalové informaci


 1. Co je přípravek Postinor a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Postinor užívat

 3. Jak se přípravek Postinor užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Postinor uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Postinor a k čemu se používá


  Postinor je nouzová antikoncepce, kterou lze použít do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném pohlavním styku nebo po selhání Vaší obvyklé metody antikoncepce.


  Postinor obsahuje jako léčivou látku syntetickou látku podobnou hormonu, která se jmenuje levonorgestrel. Zabraňuje početí 84 % očekávaných těhotenství, pokud ho použijete do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku. Nezabrání vzniku těhotenství v každém případě a je účinnější, pokud ho použijete co nejdříve po nechráněném pohlavním styku. Je lepší ho užít do 12 hodin, než čekat do třetího dne.


  Přípravek Postinor působí pravděpodobně tak, že:

  • zabraňuje uvolnění vajíčka z vaječníku;

  • zabraňuje spermiím v oplodnění jakéhokoli vajíčka, které již mohlo být uvolněno.


   Přípravek Postinor může zabránit otěhotnění jen v případě, pokud ho užijete do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku. Nepůsobí, pokud již těhotná jste. Pokud budete mít další nechráněný pohlavní styk po užití přípravku Postinor, přípravek nezabrání otěhotnění.


   Přípravek Postinor není určený pro použití před prvním menstruačním krvácením (první menstruací).


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Postinor užívat Neužívejte přípravek Postinor

  • jestliže jste alergická na levonorgestrel nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

  (uvedenou v bodě 6).

  Upozornění a opatření

  Jestliže se Vás týká kterýkoli z níže uvedených stavů, poraďte se s lékařem dříve, než užijete přípravek Postinor jako nouzový antikoncepční přípravek; může se stát, že tento přípravek pro Vás není vhodný. Lékař Vám může předepsat jiný typ nouzové antikoncepce.

  • jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že již můžete být těhotná. Tento léčivý přípravek není účinný, pokud již těhotná jste. Jestliže již těhotná jste, přípravek Postinor nemůže těhotenství přerušit. Přípravek Postinor není „potratová pilulka“.


   Můžete být již těhotná:

  • jestliže se Vám menstruace opozdila o více než 5 dnů nebo jste měla neobvyklé krvácení v době očekávané menstruace;

  • jestliže jste měla nechráněný pohlavní styk před více než 72 hodinami, a to v průběhu téhož menstruačního cyklu.


   Užití přípravku Postinor se nedoporučuje:

  • jestliže máte onemocnění tenkého střeva (jako je Crohnova choroba), které může snížit vstřebávání léku;

  • jestliže máte závažné jaterní potíže;

  • jestliže jste v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu);

  • jestliže jste někdy v minulosti prodělala salpingitidu (zánět vejcovodu).


  Předchozí mimoděložní těhotenství nebo předchozí zánět vejcovodu zvyšují riziko dalšího vzniku mimoděložního těhotenství.


  U všech žen má být nouzová antikoncepce užita co nejdříve po nechráněném pohlavním styku. Existují určité důkazy, že přípravek Postinor může být méně účinný při vyšší tělesné hmotnosti nebo při vyšším indexu tělesné hmotnosti (BMI, body mass index), ale tyto údaje jsou omezené a neprůkazné. Proto je přípravek Postinor stále vhodný pro všechny ženy bez ohledu na jejich tělesnou hmotnost nebo BMI.


  Doporučujeme Vám, abyste své dotazy o problémech souvisejících s užíváním nouzové antikoncepce probrala s lékařem.


  Pokud máte obavy ze sexuálně přenosných nemocí (nemocí přenosných pohlavním stykem) Pokud jste nepoužili během pohlavního styku kondom (nebo pokud se poškodil nebo sklouzl), může se stát, že se nakazíte nemocí přenosnou pohlavním stykem nebo infekcí virem HIV.

  Tento léčivý přípravek Vás neochrání před nemocí přenosnou pohlavním stykem, to může jen kondom. Pokud z toho máte obavy, požádejte svého lékaře, zdravotní sestru, personál kliniky pro plánování rodičovství nebo lékárníka o radu.


  Děti a dospívající

  Přípravek Postinor není určený pro použití před prvním menstruačním krvácením (první menstruací).


  Další léčivé přípravky a přípravek Postinor

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.


  Některé léčivé přípravky mohou zabránit správnému účinku přípravku Postinor. Pokud jste v posledních 4 týdnech užívala jakýkoli z níže uvedených léčivých přípravků, může být pro Vás přípravek Postinor méně vhodný. Lékař Vám může předepsat jiný typ nouzové antikoncepce (nehormonální), tj. nitroděložní tělísko s mědí (Cu-IUD). Pokud to není Vaše volba nebo nemůžete ihned navštívit svého lékaře, můžete užít dvojnásobnou dávku přípravku Postinor:

  • barbituráty a jiné přípravky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin a karbamazepin);

  • léčivé přípravky k léčbě tuberkulózy (například rifampicin, rifabutin);

  • léčivý přípravek k léčbě infekce virem HIV (ritonavir, efavirenz);

  • léčivý přípravek k léčbě plísňových onemocnění (griseofulvin);

  • rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).


  Promluvte si se svým lékárníkem nebo lékařem, pokud potřebujete další radu ohledně Vaší správné dávky.


  Po užití tablet kontaktujte co nejdříve svého lékaře, aby Vám poradil spolehlivou formu pravidelné antikoncepce a aby vyloučil těhotenství (pro další radu viz také bod 3 “Jak se přípravek Postinor užívá”).


  Přípravek Postinor může také ovlivnit účinnost jiných léčivých přípravků

  • léčivý přípravek cyklosporin (potlačuje imunitní systém).


   Jak často můžete přípravek Postinor užít

   Přípravek Postinor užívejte jen v nouzových případech, a ne jako pravidelnou metodu antikoncepce. Pokud přípravek Postinor použijete častěji než jednou během menstruačního cyklu, je méně spolehlivý a je více pravděpodobné, že naruší menstruační cyklus (periodu).

   Přípravek Postinor nefunguje jako pravidelné metody antikoncepce. Lékař, zdravotní sestra nebo personál kliniky pro plánování rodičovství Vám může podat informaci o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou mnohem účinnější v zabránění otěhotnění.


   Těhotenství, kojení a plodnost

   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


   Těhotenství

   Neužívejte tento přípravek, pokud již jste těhotná.

   Pokud otěhotníte i po užití tohoto léčivého přípravku, je důležité, abyste navštívila svého lékaře. Nejsou důkazy o tom, že by přípravek Postinor mohl poškodit dítě, které se vyvíjí v děloze, pokud přípravek Postinor užijete tak, jak je zde popsáno. Nicméně, lékař může chtít překontrolovat, zda se nejedná o mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu). Toto je zvláště důležité, pokud se u Vás po užití přípravku Postinor objeví silná bolest břicha nebo pokud se u Vás již dříve mimoděložní těhotenství vyskytlo, prodělala jste operaci vejcovodu nebo zánětlivé onemocnění pánve.


   Koj ení

   Velmi malé množství léčivé látky tohoto přípravku se může dostat do mateřského mléka. To není považováno pro kojence za škodlivé, ale pokud máte obavy, můžete užít tablety ihned po kojení a po dobu nejméně následujících 8 hodin po užití tablet nekojit. Tímto způsobem užijete tablety dostatečně dlouho před dalším kojením a snížíte množství léčivé látky, které dítě může požít s mateřským mlékem.


   Plodnost

   Přípravek Postinor zvyšuje možnost vzniku menstruačních poruch, které mohou někdy vést k časnější ovulaci nebo k jejímu opoždění Tyto změny mohou vést ke změně dnů, kdy můžete otěhotnět; nicméně dlouhodobé údaje týkající se plodnosti nejsou dostupné.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Nebyly provedeny žádné studie sledující účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.


   Přípravek Postinor obsahuje laktosu

   V případě nesnášenlivosti mléčného cukru (laktosy) je třeba vzít v úvahu, že přípravek Postinor

   obsahuje také 67,69 mg laktosy ve formě monohydrátu laktosy.

   Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 3. Jak se přípravek Postinor užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle

  pokynů lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Obě tablety užijte současně a co nejdříve, nejlépe do 12 hodin, ale ne později než do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném pohlavním styku. Užití tablety neodkládejte. Tableta je tím účinnější, čím dříve od nechráněného pohlavního styku ji užijete. Může Vás ochránit před otěhotněním jen tehdy, pokud ji užijete do 72 hodin po nechráněném pohlavním styku.


  Přípravek Postinor můžete užít kdykoli během menstruačního cyklu za předpokladu, že již nejste těhotná nebo si myslíte, že nemůžete být těhotná. Tablety nežvýkejte, ale polkněte tablety celé a zapijte je vodou.


  • Pokud užíváte jeden z léků, které mohou zabránit správnému účinku přípravku Postinor (viz bod výše „Další léčivé přípravky a přípravek Postinor”) nebo pokud jste jeden z těchto léků v posledních 4 týdnech užívala, může být přípravek Postinor méně účinný. Lékař Vám může předepsat jiný typ nouzové antikoncepce (nehormonální), tj. nitroděložní tělísko s mědí (Cu- IUD). Pokud to není Vaše volba nebo pokud nemůžete ihned navštívit svého lékaře, můžete užít dvojnásobnou dávku přípravku Postinor (tj. 4 tablety najednou ve stejnou dobu).

  • Pokud již užíváte pravidelnou metodu antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, můžete pokračovat v jejich užívání v obvyklou dobu.


  Pokud budete mít po užití přípravku Postinor ještě další nechráněný pohlavní styk (i když ho budete mít během stejného menstruačního cyklu), tablety neuplatní svůj antikoncepční účinek a je zde opět riziko otěhotnění.


  Co dělat v případě zvracení

  Jestliže zvracíte během 3 hodin po užití tablet, musíte neprodleně užít jiné dvě tablety. Poté se neprodleně obraťte na svého lékárníka, lékaře, zdravotní sestru nebo personál kliniky pro plánování rodičovství.


  Po užití přípravku Postinor

  Pokud chcete mít pohlavní styk po užití přípravku Postinor a neužíváte antikoncepční tablety, musíte do doby příští menstruace používat kondom nebo pesar a spermicidní přípravek. To proto, že přípravek Postinor nebude do dalšího menstruačního cyklu při dalším nechráněném pohlavním styku fungovat.

  Po užití přípravku Postinor se doporučuje asi za 3 týdny navštívit ošetřujícího lékaře, aby zjistil, zda přípravek Postinor účinkoval. Pokud se Vám menstruace zpozdí o více než 5 dní nebo je slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře. Pokud i přes užití tohoto léčivého přípravku otěhotníte, je důležité, abyste navštívila svého lékaře.

  Lékař Vás může také informovat o dlouhodobých metodách antikoncepce, které jsou účinnější

  v zabránění otěhotnění.

  Pokud pokračujete v užívání pravidelné hormonální antikoncepce, jako jsou antikoncepční tablety, a nedostaví se v období bez tablet menstruace, navštivte svého lékaře, abyste se ujistila, že nejste těhotná.


  Váš další menstruační cyklus po užití přípravku Postinor

  Po užití přípravku Postinor bude Váš menstruační cyklus obvykle normální a začne v obvyklý den; nicméně někdy to může být o několik dní později nebo dříve. Pokud se menstruace o více než 5 dní

  opozdí, nebo se v době očekávané menstruace dostaví “neobvyklé“ krvácení nebo pokud se

  domníváte, že můžete být těhotná, zkontrolujte možnost otěhotnění těhotenským testem.


  Jestliže jste užila více přípravku Postinor, než jste měla

  Ačkoli nebyly hlášeny závažné škodlivé účinky po užití více tablet najednou, můžete mít pocit na zvracení, můžete zvracet nebo mít poševní krvácení. Požádejte svého lékárníka, lékaře, zdravotní sestru nebo personál kliniky pro plánování rodičovství o radu, zvláště v případě zvracení, protože v tomto případě tablety nemusí správně působit.


  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

  lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

  • Pocit na zvracení (nauzea).

  • Můžete mít do dalšího menstruačního cyklu nepravidelné krvácení.

  • Můžete mít bolest v podbřišku.

  • Únava.

  • Bolest hlavy.


   Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

  • Zvracení. Pokud zvracíte, přečtěte si část „Co dělat v případě zvracení“.

  • Menstruace může být jiná. Většina žen má normální menstruaci v obvyklém čase, ale některé mají menstruaci později nebo dříve než normálně. Můžete mít také nepravidelné krvácení nebo špinění během dalšího menstruačního cyklu. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí nebo je neobvykle slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře.

  • Po užití tohoto přípravku můžete mít citlivost prsů, průjem, závrať.


   Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000):

  • Vyrážka, kopřivka, svědění, otok obličeje, bolest v oblasti pánve, bolestivá menstruace, bolest břicha.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Postinor uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti

  se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Postinor obsahuje


Jak přípravek Postinor vypadá a co obsahuje toto balení

Téměř bílé kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně vyraženo „INOR“. Balení:

PVC//Al blistr. Jeden blistr obsahuje 2 tablety. Blistr je zabalený v krabičce.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.,

Gyömrői út 19-21,

1103 Budapešť, Maďarsko.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 9. 2021