Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Firmagon

CENY

80MG INJ PSO LQF 1+1X4,2ML ISP+AD+J

Velkoobchod: 2 644,96 Kč
Maloobchodní: 3 490,58 Kč
Uhrazen: 36,53 Kč

120MG INJ PSO LQF 2+2X3ML ISP+2AD+2J

Velkoobchod: 4 827,80 Kč
Maloobchodní: 6 227,86 Kč
Uhrazen: 2 773,81 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


FIRMAGON 80 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

degarelixum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.Jak přípravek FIRMAGON vypadá a co obsahuje toto balení


FIRMAGON je prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. Prášek je bílý až téměř bílý. Rozpouštědlem je čirý, bezbarvý roztok.

FIRMAGON se dodává ve 2 velikostech balení. Balení s 1 tvarovanou plastovou vložkou obsahuje:

1 injekční lahvičku s práškem s obsahem 80 mg degarelixu a 1 předplněnou stříkačku s obsahem 4,2 ml

rozpouštědla,1 táhlo pístu, 1 adaptér pro injekční lahvičku a 1 injekční jehlu.


Balení s 3 tvarovanými plastovými vložkami obsahuje:

3 injekční lahvičky s práškem s obsahem 80 mg degarelixu a 3 předplněné stříkačky s obsahem 4,2 ml rozpouštědla,3 táhla pístu, 3 adaptéry pro injekční lahvičky a 3 injekční jehly.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci Ferring Pharmaceuticals A/S Amager Strandvej 405

2770 Kastrup Dánsko

+45 8833 8834


Výrobce: Ferring GmbH Wittland 11

D-24109 Kiel

Německo


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Ferring N.V.

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be


България

Фармонт ЕООД


Тел: +359 2 807 5022

farmont@farmont.bg

Lietuva

CentralPharma Communication UAB Tel: +370 5 243 0444

centralpharma@centralpharma.lt


Luxembourg/Luxemburg Ferring N.V. Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be


Česká republika

Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

Tel: +420 234 701 333

cz1-info@ferring.com

Magyarország

Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. Tel: +36 1 236 3800

ferring@ferring.hu


Danmark

Ferring Lægemidler A/S

Malta

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: +45 88 16 88 17 Tel: +356 21447184

info@ejbusuttil.com


Deutschland

Ferring Arzneimittel GmbH Tel: +49 431 5852 0

info-service@ferring.de

Nederland

Ferring B.V.

Tel: +31 235680300

infoNL@ferring.com


Eesti

CentralPharma Communication OÜ Tel: +372 601 5540

centralpharma@centralpharma.ee

Norge

Ferring Legemidler AS Tlf: +47 22 02 08 80

mail@oslo.ferring.com


Ελλάδα

Ferring Ελλάς MEΠΕ

Τηλ: +30 210 68 43 449

Österreich

Ferring Arzneimittel Ges.m.b.H. Tel: +43 1 60 8080

office@ferring.at


España

Ferring, S.A.U.

Tel: +34 91 387 70 00

registros@ferring.com

Polska

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o. Tel: +48 22 246 06 80

PL0-Recepcja@ferring.com


France

Ferring S.A.S.

Tél: +33 1 49 08 67 60

information.medicale@ferring.com

Portugal

Ferring Portuguesa – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda. Tel: +351 21 940 5190


Hrvatska

Clinres farmacija d.o.o. Tel: +385 1 2396 900

info@clinres-farmacija.hr

România

Ferring Pharmaceuticals Romania SRL Tel: +40 356 113 270


Ireland

Ferring Ireland Ltd. Tel: +353 1 4637355

EnquiriesIrelandMailbox@ferring.com

Slovenija

SALUS, Veletrgovina, d.o.o. Tel: +386 1 5899 179

regulatory@salus.si


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00

Slovenská republika Ferring Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 54 416 010

SK0-Recepcia@ferring.com


Italia

Ferring S.p.A.

Tel: +39 02 640 00 11

Suomi/Finland

Ferring Lääkkeet Oy Puh/Tel: +358 207 401 440

info@ferring.fi


Κύπρος

 1. Potamitis Medicare Ltd

  Τηλ: +357 22583333

  a.potamitismedicare@cytanet.com.cy

  Sverige

  Ferring Läkemedel AB Tel: +46 40 691 69 00

  info@ferring.se


  Latvija

  CentralPharma Communication SIA

  United Kingdom (Northern Ireland)

  Ferring Ireland Ltd.

  Tālr: +371 674 50497

  centralpharma@centralpharma.lv

  Tel: +353 1 4637355

  EnquiriesIrelandMailbox@ferring.com


  Tato příbalová informace byla naposledy revidována.


  Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury :


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

  Návod ke správnému použití POZNÁMKA:

  • INJEKČNÍMI LAHVIČKAMI SE NESMÍ TŘEPAT


Balení obsahuje jednu injekční lahvičku prášku a jednu předplněnou stříkačku rozpouštědla, které je nutno

image

připravit pro podkožní injekci .


image


1. Odstraňte uzávěr z balení adaptéru injekční lahvičky. Adaptér na injekční lahvičky s práškem nasaďte stlačením adaptéru, dokud špička neprojde gumovým uzávěrem a adaptér nezapadne na místo.

2. Připravte předplněnou stříkačku nasazením zapuštěného pístu.


3. Odstraňte víčko z předplněné stříkačky.

Našroubujte injekční lahvičku na adaptér injekční lahvičky s rozpouštědlem. Rozpouštědlo přemístěte do injekční lahvičky s práškem.

image


4. S lahvičkou, stále připevněnou na adaptér opatrně kružte, dokud tekutina není čirá a bez nerozpuštěného prášku nebo částic. Pokud prášek přilne ke sklu nad hladinou, lze lahvičku mírně naklonit.

Netřepejte, aby se roztok nezpěnil.


Kroužek vzduchových bublin na hladině tekutiny nevadí. Rozředění injekčního roztoku může v některých případech trvat několik minut, ale v některých případech může trvat až 15 minut.5. Obraťte injekční lahvičku dnem vzhůru a natáhněte

k rysce na předplněné stříkačce.


Vždy se ujistěte, že odebíráte přesné množství

bez vzduchových bublin.

6. Oddělte stříkačku od adaptéru lahvičky a na stříkačku nasaďte jehlu pro aplikaci hluboké podkožní injekce. Opatrně vytlačte vzduchové bublinky.


7. Pokračujte hlubokou podkožní injekcí. Uchopte kůži na břiše, povytáhněte podkožní tkáň a zasuňte jehlu hluboko pod úhlem alespoň 45 stupňů.


Bezprostředně po rekonstituci injikujte 4,0 ml

přípravku FIRMAGON 80 mg .*

9. Injekce se nemá aplikovat do míst, která jsou vystavena tlaku např. kolem pasu, opasku

nebo blízko žeber.

Neinjikujte roztok přímo do žíly. Opatrně povytáhněte píst stříkačky a ujistěte se, že se nenasála krev. Objeví-li se ve stříkačce krev, je přípravek dále nepoužitelný. Přerušte proceduru a stříkačku i s jehlou zlikvidujte (rekonstituujte pro pacienta novou dávku).


image

image

* Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 2 hodin při 25 ºC. Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob rekonstituce nevyloučí riziko mikrobiologické kontaminace, přípravek má být použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.