Domovská stránka Domovská stránka

Lunaldin
fentanyl

CENY

600MCG SLG TBL NOB 30

Velkoobchod: 3 287,02 Kč
Maloobchodní: 4 295,72 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

400MCG SLG TBL NOB 30

Velkoobchod: 3 342,67 Kč
Maloobchodní: 4 365,51 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

300MCG SLG TBL NOB 30

Velkoobchod: 3 408,03 Kč
Maloobchodní: 4 447,47 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

800MCG SLG TBL NOB 30

Velkoobchod: 3 844,14 Kč
Maloobchodní: 4 994,35 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

100MCG SLG TBL NOB 30

Velkoobchod: 3 844,65 Kč
Maloobchodní: 4 994,99 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

200MCG SLG TBL NOB 30

Velkoobchod: 3 844,65 Kč
Maloobchodní: 4 994,99 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


image

Lunaldin 100 mikrogramů sublingvální tablety Lunaldin 200 mikrogramů sublingvální tablety Lunaldin 300 mikrogramů sublingvální tablety Lunaldin 400 mikrogramů sublingvální tablety Lunaldin 600 mikrogramů sublingvální tablety Lunaldin 800 mikrogramů sublingvální tablety


fentanylum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Dlouhodobá léčba fentanylem během těhotenství může u novorozence způsobit abstinenční syndrom, což může vyústit v život ohrožující stav (viz bod 2).


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Lunaldin uchovávat


  Lunaldin je velmi silný lék proti bolestem a může být životu nebezpečný, pokud jej náhodně užije dítě. Vždy jej uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Doporučujeme uchovávat přípravek Lunaldin v uzamčeném prostoru.

  Jakýkoli nevyužitý přípravek je třeba, je-li to možné, odnést do lékárny, aby byl bezpečně zlikvidován. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace Co přípravek Lunaldin obsahuje

Léčivou látkou je fentanylum (fentanyl). Jedna sublingvální tableta obsahuje: fentanylum 100 µg (ve formě citrátu)

fentanylum 200 µg (ve formě citrátu) fentanylum 300 µg (ve formě citrátu) fentanylum 400 µg (ve formě citrátu) fentanylum 600 µg (ve formě citrátu) fentanylum 800 µg (ve formě citrátu)


Pomocnými látkami jsou: mannitol (E421), silicifikovaná mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát.


Jak přípravek Lunaldin vypadá a co obsahuje toto balení

Lunaldin je malá bílá sublingvální tableta, která se užívá vsunutím pod jazyk. Dodává se v řadě různých lékových sil a tvarů. Lékař Vám předepíše sílu (tvar) a počet tablet, které pro Vás budou vhodné.


Sublingvální tableta o síle 100 mikrogramů je bílá, kulatá tableta Sublingvální tableta o síle 200 mikrogramů je bílá, oválná tableta Sublingvální tableta o síle 300 mikrogramů je bílá, trojúhelníková tableta Sublingvální tableta o síle 400 mikrogramů je bílá, kosočtvercová tableta Sublingvální tableta o síle 600 mikrogramů je bílá tableta ve tvaru D Sublingvální tableta o síle 800 mikrogramů je bílá tableta ve tvaru tobolky


Tablety přípravku Lunaldin jsou dodávány v blistrech balených v krabičkách po 10 nebo 30 tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci: Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapešť Maďarsko


Výrobci:

RECIPHARM LEGANÉS S.L.U.

Calle Severo Ochoa 13 Leganés, 28914 (Madrid) Španělsko


Aesica Queenborough Ltd. North Road Queenborough

Kent ME11 5EL

Velká Británie


Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21

1103 Budapešť Maďarsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Abstral:

Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie


Lunaldin:

Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovenská republika, Rumunsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27. 5. 2021