Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Tadard


Příbalová informace: informace pro pacienta Tadard 5 mg potahované tablety

tadalafilum


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tadard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


Uvědomte si, že sexuální aktivita s sebou nese riziko pro pacienty se srdečním onemocněním vzhledem ke zvýšeným nárokům na činnost srdce. Pokud máte problémy se srdcem, řekněte to svému lékaři.


Protože benigní hyperplazie prostaty může mít stejné příznaky jako rakovina prostaty, lékař vás vyšetří a vyloučí nádorové onemocnění prostaty před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty přípravkem Tadard.

Přípravek Tadard rakovinu prostaty neléčí.


Než začnete užívat tablety, informujte svého lékaře, máte-li:


Jestliže se u vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, přestaňte užívat přípravek Tadard a ihned vyhledejte svého lékaře.


U některých pacientů užívajících tadalafil bylo zaznamenáno zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu. I když není známo, zda je tato příhoda přímo spojena s tadalafilem, v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu, přestaňte přípravek Tadard užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.


Přípravek Tadard není určen pro ženy.


Děti a dospívající

Přípravek Tadard není určen pro děti a dospívající ve věku do 18 let.


Další léčivé přípravky a přípravek Tadard

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Neužívejte přípravek Tadard v případě, že používáte nitráty.


Některé léčivé přípravky mohou být ovlivněny přípravkem Tadard, nebo mohou ovlivnit účinek přípravku Tadard. Informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte:


Zřídka byly také u mužů užívajících tadalafil hlášeny infarkt myokardu a mozková mrtvice. U většiny těchto mužů se vyskytly srdeční problémy již před užitím tohoto přípravku.

Vzácně bylo hlášeno částečné, dočasné nebo trvalé snížení nebo ztráta vidění na jednom nebo na obou očích.

Některé další vzácné nežádoucí účinky hlášené u mužů užívajících tadalafil, které nebyly pozorovány v klinických studiích. Tyto zahrnovaly:

Laktosa

Sodná sůl kroskarmelosy Natrium-lauryl-sulfát Hyprolosa

Polysorbát 80 Magnesium-stearát


Potahovaná vrstva tablety: Hypromelosa 2910 (E464)

Monohydrát laktosy Oxid titaničitý (E171) Triacetin

Mastek (E553b)

Žlutý oxid železitý (E172)


Jak přípravek Tadard vypadá a co obsahuje toto balení


Žlutá, oválná, bikonvexní, potahovaná tableta, na jedné straně s vyraženým „T 5“ a hladká na druhé o rozměrech 8,2 mm x 4,1 mm.


Balení obsahuje: 14, 28 nebo 84 potahovaných tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

ARDEZ Pharma, spol. s r.o. V Borovičkách 278

252 26 Kosoř Česká republika


Výrobce

Genepharm S.A.

18 km Marathon Avenue 15351 Pallini Attiki Řecko


nebo


Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park 3000 Paola, PLA

Malta


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Česká republika Tadard

Slovenská republika Tadard


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


28. 7. 2020