Domovská stránka Domovská stránka

Alerid
cetirizine

CENY

10MG TBL FLM 50

Velkoobchod: 97,18 Kč
Maloobchodní: 146,45 Kč
Uhrazen: 48,49 Kč

10MG TBL FLM 50

Velkoobchod: 97,18 Kč
Maloobchodní: 146,45 Kč
Uhrazen: 48,49 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Alerid 10 mg potahované tablety

cetirizini dihydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později. Další nežádoucí účinky jsou:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)


Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

- deprese, halucinace, agresivita, zmatenost, nespavost,

- křeče (epileptické)


Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.


  1. Jak Alerid uchovávat


    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


    Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

    Uchovávejte při teplotě do 25 o C.


    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace


Co Alerid obsahuje

Léčivou látkou je cetirizini dihydrochloridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg.

Dalšími složkami jsou: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, granulovaná mikrokrystalická celulosa, potahová soustava Opadry II 31F58914 bílá (hypromelosa 2910, monohydrát laktosy, oxid titaničitý, makrogol 4000, dihydrát citrátu sodného, čištěná voda).

Jak Alerid vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně, na druhé s vyraženým A. Tablety jsou baleny v blistru a krabičce. Balení se 4, 10, 20, 50 a 100 potahovanými tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držite l ro zh o d nu tí o reg istraci : Cipla Europe NV

De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Antwerpen,

Belgie


Vý ro b ce:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o.

Sídlo společnosti: Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika

Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál Pharmos a.s.), Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12. 3. 2020