Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Dorzolamide Farmaprojects
dorzolamide


Příbalová informace: informace pro pacienta Dorzolamide Farmaprojects 20 mg/ml oční kapky, roztok dorzolamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Dorzolamide Farmaprojects a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dorzolamide Farmaprojects používat

 3. Jak se přípravek Dorzolamide Farmaprojects používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Dorzolamide Farmaprojects uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Dorzolamide Farmaprojects a k čemu se používá


  Dorzolamide Farmaprojects je oční léčivý přípravek bez konzervačních látek ve formě sterilních kapek obsahujících dorzolamid jako léčivou látku. Dorzolamid patří do skupiny léčiv zvaných inhibitory karboanhydrázy.


  Dorzolamide Farmaprojects se používá ke snížení zvýšeného tlaku v oku (očích) a při léčbě glaukomu.


  Přípravek Dorzolamide Farmaprojects může být používán samostatně nebo s jinými léky snižujícími tlak v očích (tzv. beta-blokátory).


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dorzolamide Farmaprojects používat


  Nepoužívejte přípravek Dorzolamide Farmaprojects

  • Jestliže jste alergický(á) na dorzolamid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

  • Pokud Vám bylo diagnostikováno závažné selhání ledvin nebo abnormální pH krve.


   Upozornění a opatření

   Před použitím Dorzolamide Farmaprojects se poraďte se svým lékařem:

  • pokud se u vás v minulosti vyskytly ledvinové kameny;

  • pokud máte nebo jste někdy měl(a) poruchy funkce jater;

  • pokud Vám byly diagnostikovány vady rohovky;

  • pokud se u Vás v minulosti vyskytla alergie na jakýkoli lék;

  • pokud jste podstoupil(a) operaci očí nebo máte takovou operaci naplánovanou;

  • pokud máte oční infekci nebo jste utrpěl(a) úraz oka.


  Pokud se u Vás během používání tohoto přípravku objeví podráždění očí nebo příznaky, jako je zarudnutí, svědění oka a (nebo) očních víček, okamžitě se poraďte se svým lékařem.


  Pokud máte podezření na rozvoj alergické reakce (příznaky: kožní vyrážka, svědění, otok rtů, očí a úst, dušnost, sípání), přestaňte tento přípravek používat a okamžitě se poraďte s lékařem.


  Pokud nosíte kontaktní čočky, poraďte se před použitím přípravku Dorzolamide Farmaprojects se svým lékařem. Před podáním tohoto přípravku vyjměte kontaktní čočky a znovu si je nasaďte po uplynutí nejméně 15 minut od podání.


  Děti a dospívající

  Studie s dorzolamidem byly provedeny u kojenců a dětí mladších 6 let s diagnózou glaukomu nebo zvýšeného tlaku v oku (očích). Chcete-li získat podrobné informace, poraďte se se svým lékařem, který rozhodne, zda tento přípravek máte používat či nikoli.


  Starší pacienti

  Ve studiích s dorzolamidem byly účinky této látky u starších i mladších pacientů podobné.


  Další léčivé přípravky a přípravek Dorzolamide Farmaprojects

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte, v nedávné době jste užíval(a) nebo byste mohl(a) užívat jiné léky.


  Informujte svého lékaře o všech lécích (včetně očních kapek), které užíváte nebo plánujete užívat, a to i o lécích získaných bez lékařského předpisu, zejména o jiném inhibitoru karboanhydrázy, jako je acetazolamid nebo sulfonamid.


  Těhotenství, kojení a plodnost

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že byste mohla být těhotná nebo plánujete mít dítě, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu dříve, než začnete tento přípravek používat.


  Těhotenství

  Během těhotenství se nemá tento přípravek používat. Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo máte v úmyslu otěhotnět.


  Kojení

  Tento léčivý přípravek se nemá používat během kojení. Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo hodláte kojit.


  Plodnost

  Údaje získané ze studií na zvířatech nenaznačují vliv léčby dorzolamidem na plodnost mužů a žen. Údaje u lidí nejsou k dispozici.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Během léčby tímto přípravkem se mohou vyskytnout závratě a poruchy zraku, které mohou narušit řízení a obsluhu strojů. Neřiďte vozidla a nepoužívejte stroje, dokud tyto příznaky neodezní.


 3. Jak se přípravek Dorzolamide Farmaprojects používá


Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Správné dávkování a délku léčby určí Váš lékař.

Pokud se přípravek Dorzolamide Farmaprojects používá samostatně, doporučená dávka je jedna kapka do postiženého oka (očí) třikrát denně, např. ráno, v poledne a večer.


Pokud Vám lékař předepíše přípravek Dorzolamide Farmaprojects s jiným lékem snižujícím tlak v oku (očích), obvyklá dávka je jedna kapka do postiženého oka (očí) dvakrát denně, např. ráno a večer.


Pokud současně používáte jiné oční přípravky, dodržujte mezi podáním těchto léků 10minutový interval. Oční masti mají být podávány jako poslední.


Pokud je nutné nahradit předchozí léčivý přípravek ve formě očních kapek přípravkem Dorzolamide Farmaprojects, ukončete léčbu předchozím léčivým přípravkem (po podání doporučené dávky v tento den) a následující den začněte používat přípravek Dorzolamide Farmaprojects.


Neměňte dávkovací schéma Dorzolamide Farmaprojects bez porady s lékařem.


Přípravek Dorzolamide Farmaprojects je sterilní roztok, který neobsahuje konzervační látku. Viz bod 6 - Jak přípravek Dorzolamide Farmaprojects vypadá a co obsahuje toto balení.


Před podáním očních kapek


Jak přípravek Dorzolamide Farmaprojects vypadá a co obsahuje toto balení

Dorzolamide Farmaprojects je sterilní, bezbarvá, průhledná, viskózní kapalina.

Tento léčivý přípravek je k dispozici v bílých LDPE lahvičkách (5 ml, 11 ml) s vícedávkovým HDPE kapátkem, které zabraňuje zpětné kontaminaci obsahu díky systému silikonových ventilů a filtraci vzduchu zpět do lahvičky a HDPE šroubovacímu uzávěru a krabičce.

Velikosti balení: 1 x 5ml lahvička 3 x 5ml lahvička

1 x 10ml lahvička

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Farmaprojects S.A.U. Calle Provenca 392

Barcelona 08025 Španělsko


Výrobce

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24,

01-207 Warszawa Polsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika - Dorzolamide Farmaprojects Německo - Dimaz 20 mg/ml Augentropfen, Lösung Španělsko - Dimaz 20 mg/ml colirio en solución


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 7. 2022.