Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Iqymune


Příbalová informace: informace pro uživatele


IQYMUNE 100 mg/ml infuzní roztok

immunoglobulinum humanum normale (IVIg)


imageTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.


Návod pro zacházení s přípravkem a jeho likvidaci

Roztok musí být před podáním vizuálně zkontrolován. Roztok musí být čirý nebo lehce opalescentní, bezbarvý až světle hnědý. Nepoužívejte roztok, který je zakalený nebo obsahuje usazeniny.


Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.