Domovská stránka Domovská stránka

Imatinib Teva
imatinib

CENY

100MG TBL FLM 60 I

Velkoobchod: 27 228,04 Kč
Maloobchodní: 16 757,18 Kč
Uhrazen: 15 878,61 Kč

400MG TBL FLM 30 I

Velkoobchod: 53 221,71 Kč
Maloobchodní: 33 388,35 Kč
Uhrazen: 32 023,25 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Imatinib Teva 400 mg potahované tablety

imatinibum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Imatinib Teva a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Imatinib Teva užívat

 3. Jak se Imatinib Teva používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak Imatinib Teva uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je Imatinib Teva a k čemu se používá


  Imatinib Teva je lék obsahující léčivou látku imatinib. Tento lék tlumí růst abnormálních buněk u níže uvedených onemocnění, zahrnujících některé typy nádorů.


  Imatinib Teva se používá k léčbě dospělých a dětí s:

  - Chronickou myeloidní leukemií (CML). Leukemie je nádorové onemocnění bílých krvinek.

  Bílé krvinky obvykle pomáhají organismu bojovat proti infekci. Chronická myeloidní leukemie je forma leukemie, při které určité abnormální bílé krvinky (nazvané myeloidní buňky) začnou růst nekontrolovaně.


  • Philadelphia chromozom pozitivní akutní lymfatickou leukemií (Ph-pozitivní ALL).

   Leukemie je nádorové onemocnění bílých krvinek. Bílé krvinky obvykle pomáhají tělu bojovat proti infekci. Akutní lymfatická leukemie je forma leukemie, při které určité abnormální bílé krvinky (nazvané lymfoblasty) začnou růst nekontrolovaně. Imatinib Teva tlumí růst těchto buněk.


   Imatinib Teva se také používá k léčbě dospělých s:

  • Myelodysplatickým/myeloproliferativním onemocněním (MDS/MPD).

   Jde o skupinu onemocnění krve, u kterých některé bílé krvinky začnou růst nekontrolovaně. Imatinib Teva tlumí růst těchto buněk u určitého podtypu těchto onemocnění.

  • Hypereozinofilním syndromem (HES) a/nebo chronickou eozinofilní leukemií (CEL).

   Jsou to krevní onemocnění, při nichž určité krvinky (nazvané eozinofily) začnou růst nekontrolovaně. Imatinib Teva tlumí růst těchto buněk u určitého podtypu těchto onemocnění.

  • Zhoubnými stromálními nádory zažívacího traktu (GIST). GIST je nádorové onemocnění

   žaludku a střev. Vzniká nekontrolovaným růstem podpůrné tkáně těchto orgánů.

  • Dermatofibrosarkomem protuberans (DFSP).

   DFSP je nádorové onemocnění podkožní tkáně, při kterém některé buňky začnou růst nekontrolovaně. Imatinib Teva tlumí růst těchto buněk.


   V následujícím textu této příbalové informace budeme pro tato onemocnění používat zkratky.

   Jestliže máte nějaké dotazy, jak Imatinib Teva působí, nebo proč byl tento lék předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Imatinib Teva užívat


  Imatinib Teva Vám bude předepsán pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou nádorových onemocnění krve nebo solidních nádorů (pevných ohraničených nádorů).


  Dodržujte pečlivě všechna doporučení lékaře, i když se budou lišit od obecných informací uvedených v této příbalové informaci.


  Neužívejte Imatinib Teva

  • jestliže jste alergický(á) na imatinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

   Pokud se Vás to týká, oznamte to svému lékaři, aniž byste Imatinib Teva užíval(a).


   Jestliže si myslíte, že můžete být alergický(á) ale nejste si tím jistý(á), poraďte se se svým lékařem.


   Upozornění a opatření

   Před užitím Imatinibu Teva se poraďte se svým lékařem:

  • jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) potíže s játry, ledvinami nebo se srdcem

  • jestliže užíváte levothyroxin, protože Vám byla odstraněna štítná žláza

  • pokud jste někdy měl(a) infekční hepatitidu B (žloutenka typu B) nebo toto onemocnění máte v současné době. Přípravek Imatinib Teva může hepatitidu B znovu aktivovat, což může v některých případech vést k úmrtí. Před zahájením léčby lékař pacienty pečlivě vyšetří s ohledem na možný výskyt známek této infekce.

  • jestliže se u Vás během léčby přípravkem Imatinib Teva objeví modřiny, krvácení, horečka, únava

   a zmatenost, kontaktujte svého lékaře. Může to být známka poškození krevních cév známá jako

   trombotická mikroangiopatie (TMA).


   Jestliže se Vás cokoliv z výše uvedeného týká, oznamte to lékaři před užíváním Imatinibu Teva.


   Během užívání přípravku Imatinib Teva můžete být citlivější na sluneční záření. Je důležité, abyste používal(a) ochranný oděv a opalovací krém s vysokým ochranným faktorem proti slunečnímu záření (OF). Tato bezpečnostní opatření jsou platná i pro děti.


   Pokud začnete velmi rychle přibývat na váze během léčby Imatinibem Teva, sdělte to ihned svému lékaři. Imatinib Teva může způsobit zadržování vody v těle (závažnou retenci tekutin).


   Během užívání Imatinibu Teva bude lékař pravidelně sledovat, zda lék účinkuje. Také Vám bude pravidelně kontrolovat krevní obraz a tělesnou hmotnost.


   Děti a dospívající

   Imatinib Teva je také léčba pro děti a dospívající s CML. Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u dětí s CML mladších než 2 roky. Zkušenosti s podáváním u dětí s Ph-pozitivní ALL jsou omezené a u dětí s MDS/MPD, DFSP, GIST a HES/CEL jsou velmi omezené.


   U některých dětí a dospívajících, kteří užívají Imatinib Teva, se může projevit pomalejší tělesný růst, než je běžné. Lékař bude sledovat růst při pravidelných návštěvách.


   Další léčivé přípravky a Imatinib Teva

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (jako je paracetamol), včetně rostlinných přípravků (jako je třezalka tečkovaná).

   Některé léky, pokud jsou užívány společně s Imatinibem Teva, mohou účinek Imatinibu Teva ovlivňovat. Mohou zvýšit nebo naopak snížit účinnost Imatinibu Teva, což vede buď ke zvýšení jeho nežádoucích účinků, nebo ke snížení jeho účinnosti. Stejně tak může Imatinib Teva ovlivňovat i některé jiné léky.


   Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky zamezující tvorbě krevních sraženin.


   Těhotenství, kojení a plodnost

  • Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  • Užívání Imatinibu Teva během těhotenství se nedoporučuje, pokud to není nezbytně nutné, protože může poškodit Vaše dítě. Lékař Vám vysvětlí možná rizika užívání Imatinibu Teva během těhotenství.

  • Ženám, které by mohly otěhotnět, se doporučuje během léčby a po dobu 15 dnů po ukončení léčby účinná antikoncepce.

  • Během léčby a po dobu 15 dnů po ukončení léčby přípravkem Imatinib Teva nekojte, protože to

   může poškodit Vaše dítě.

  • Pacienti, kteří se obávají o svou plodnost během užívání Imatinibu Teva, by se měli poradit se svým lékařem


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Při užívání tohoto léku můžete pociťovat závrať nebo ospalost nebo se objeví rozmazané vidění. Pokud se to stane, neřiďte nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud se nebudete opět cítit dobře.


 3. Jak se Imatinib Teva užívá


  Lékař Vám předepsal Imatinib Teva, protože máte závažné onemocnění. Imatinib Teva Vám může

  pomoci v boji s tímto onemocněním.


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Je důležité pokračovat v léčbě tak dlouho, jak Vám řekl lékař, lékárník nebo zdravotní sestra. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem.


  Nepřerušujte užívání Imatinibu Teva, dokud Vám to lékař neřekne. Pokud nemůžete užívat lék podle pokynů svého lékaře nebo si myslíte, že ho již nepotřebujete, kontaktujte okamžitě svého lékaře.


  Kolik Imatinibu Teva máte užívat


  Použití u dospělých

  Lékař Vám přesně sdělí, kolik tablet Imatinibu Teva máte užívat.


  • Jestliže jste léčen(a) pro CML:

   Podle stavu Vašeho onemocnění je obvyklá počáteční dávka 400 mg nebo 600 mg:

   - 400 mg užitých jako jedna tableta jednou denně,

   - 600 mg užitých jako jedna 400mg tableta a dvě 100mg tablety nebo jako 1 ½ 400mg tablety jednou denně.


  • Jestliže jste léčen(a) pro GIST:

  Počáteční dávka je 400 mg užitá jako 1 tableta jednou denně.


  Pro CML a GIST Vám může lékař podle odpovědi na léčbu předepsat zvýšenou nebo sníženou dávku. Jestliže je denní dávka 800 mg (2 tablety), měl(a) byste užívat 1 tabletu ráno a 1 tabletu večer.


  • Jestliže jste léčen(a) pro Ph-pozitivní ALL:

   Počáteční dávka je 600 mg užitá jako jedna 400mg tableta a dvě 100mg tablety nebo jako 1 ½ 400mg tablety jednou denně.

  • Jestliže jste léčen(a) pro MDS/MPD:

  Počáteční dávka je 400 mg užitá jako 1 tableta jednou denně.


  • Jestliže jste léčen(a) pro HES/CEL:

   Počáteční dávka 100 mg užitá jako jedna 100mg tableta jednou denně. Podle Vaší odpovědi na léčbu může lékař zvážit zvýšení dávky na 400 mg užité jako 1 tableta jednou denně.


  • Jestliže jste léčen(a) pro DFSP:

   Dávka je 800 mg denně (2 tablety) užitá jako jedna tableta ráno a druhá tableta večer.


   Použití u dětí a dospívajících

   Lékař Vám řekne, kolik tablet Imatinibu Teva má být Vašemu dítěti podáno. Množství podaného Imatinibu Teva závisí na zdravotním stavu Vašeho dítěte, na jeho tělesné hmotnosti a výšce. Celková podaná denní dávka u dětí a mladistvých nesmí překročit dávku 800 mg pro CML a 600 mg pro Ph- pozitivní ALL. Léčba může být Vašemu dítěti podávána buď jednou denně, nebo může být dávka rozdělena do dvou podání (polovina dávky ráno a polovina večer).


   Kdy a jak užívat Imatinib Teva

  • Imatinib Teva užívejte s jídlem. Můžete tak předejít žaludečním potížím při užívání Imatinibu

  Teva.

  • Tablety polykejte celé a zapijte je velkou sklenicí vody.


   Jestliže nemůžete tablety polykat celé, můžete je rozpustit ve sklenici neperlivé vody nebo v jablečném džusu.

   • Použijte přibližně 200 ml pro každou 400 mg tabletu.

   • Míchejte lžící, dokud se tablety zcela nerozpustí.

   • Když je tableta rozpuštěná, vypijte ihned celý obsah sklenice. Stopy rozpuštěných tablet mohou zůstat na sklenici.


  Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


  Jak dlouho se Imatinib Teva užívá

  Imatinib Teva užívejte denně tak dlouho, jak Vám lékař sdělí.


  Jestliže jste užil(a) více Imatinibu Teva, než jste měl(a)

  Jestliže jste nedopatřením užil(a) příliš mnoho tablet, sdělte to ihned svému lékaři. Můžete potřebovat lékařskou pomoc. Vezměte balení léku s sebou.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít Imatinib Teva

  • Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží

   doba další dávky, vynechte zapomenutou dávku.

  • Poté pokračujte v obvyklém rozvrhu.

  • Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

  nebo zdravotní sestry.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého. Jsou obvykle lehké až středně těžké.


  Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u

  Vás objeví.

  Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) nebo časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

  • Rychlý nárůst tělesné hmotnosti. Imatinib Teva může způsobit zadržování vody v těle (závažná

   retence tekutin)

  • Příznaky infekce, jako je horečka, silná zimnice, bolest v krku nebo vředy v ústech. Imatinib

   Teva může snižovat počet bílých krvinek v krvi, a tak u Vás může snáze dojít k infekci

  • Neočekávané krvácení nebo výskyt modřin (bez toho, abyste se poranil(a)).


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) nebo vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí):

  • Bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep (známky srdečních potíží)

  • Kašel, ztížené nebo bolestivé dýchání (známky plicních potíží)

  • Točení hlavy, závratě nebo mdloby (známky nízkého krevního tlaku)

  • Nevolnost (pocit na zvracení) se ztrátou chuti k jídlu, tmavě zabarvená moč, žloutnutí kůže nebo očního bělma (známky jaterních potíží)

  • Vyrážka, červená kůže s puchýřky na rtech, očích, kůži nebo v ústech, olupování kůže, horečka, vystouplá červená nebo nachová místa na kůži, svědění, pocit pálení, puchýřkovitá vyrážka (známky kožních potíží)

  • Silná bolest břicha, krev ve zvratcích, stolici nebo v moči, černá stolice (známky potíží zažívacího traktu)

  • Závažný pokles výdeje moči, pocit žízně (známky potíží ledvin)

  • Nevolnost (pocit na zvracení) s průjmem a zvracením, bolest břicha nebo horečka (známky střevních potíží)

  • Silná bolest hlavy, slabost nebo ochrnutí končetin nebo obličeje, potíže s mluvením, náhlá ztráta vědomí (známky potíží nervového systému jako je krvácení nebo otoky uvnitř lebky/mozku)

  • Bledá kůže, pocit únavy a dušnost a tmavá moč (známky nízkého množství červených

   krvinek)

  • Bolest očí nebo zhoršené vidění, krvácení do očí

  • Bolest kostí nebo kloubů (známky osteonekrózy)

  • Puchýře na kůži nebo sliznicích (známky pemfigu)

  • Necitlivé nebo studené prsty na rukou i nohou (známky Raynaudova syndromu)

  • Náhlé otoky a zčervenání kůže (známky kožní infekce zvané celulitida)

  • Potíže se sluchem.

  • Svalová slabost a svalové křeče s abnormálním srdečním rytmem (známky změn hladiny

   draslíku v krvi)

  • Podlitiny

  • Bolest břicha s nevolností (pocit na zvracení)

  • Svalové křeče s horečkou, červenohnědou močí, bolestí svalů nebo svalovou ochablostí

   (známky svalových potíží)

  • Bolest v oblasti pánve někdy spojená s pocitem na zvracení a zvracením, s neočekávaným vaginálním (poševním) krvácením, pocit závrati nebo mdloby z důvodu nízkého krevního tlaku (známky potíží s vaječníky nebo dělohou)

  • Pocit na zvracení, dušnost, nepravidelný srdeční tep, zakalená moč, únava a/nebo kloubní potíže spojené s neobvyklými výsledky laboratorních testů (např. vysoká hladina draslíku, kyseliny močové a vápníku a nízké hladiny fosforu v krvi)

  • Krevní sraženiny v malých cévách (trombotická mikroangiopatie)


   Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

  • Kombinace závažné rozsáhlé vyrážky, pocitu nevolnosti, horečky, vysokého počtu určitého typu bílých krvinek či žlutá barva kůže nebo očí (známky žloutenky) s dušností, bolestí/nepříjemným pocitem na hrudi, výrazným snížením objemu moči a pocitem žízně atd. (známky alergické reakce spojené s léčbou).

  • Chronické selhání ledvin.

  • Recidiva (reaktivace) hepatitidy B, pokud jste v minulosti měl(a) toto onemocnění (infekce

   jater).

   Pokud se u Vás projeví jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, oznamte to okamžitě svému lékaři.


   Jiné nežádoucí účinky mohou zahrnovat:


   Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

  • Bolest hlavy nebo pocit únavy

  • Nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, průjem nebo porucha zažívání

  • Vyrážka

  • Svalové křeče nebo bolest kloubů, svalů a kostí během užívání přípravku Imatinib Teva nebo

   po vysazení přípravku Imatinib Teva.

  • Otoky, jako např. otoky kolem kotníků nebo oteklé oči

  • Zvýšení tělesné hmotnosti

   Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě, oznamte to svému lékaři.


   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

  • Nechutenství, ztráta tělesné hmotnosti nebo porucha chuti k jídlu

  • Pocit závratě a slabosti

  • Potíže se spánkem (nespavost)

  • Výtok z očí se svěděním, zarudnutí a otoky (zánět spojivek), zvýšená produkce slz nebo neostré vidění

  • Krvácení z nosu

  • Bolest nebo zduření břicha, nadýmání, pálení žáhy nebo zácpa

  • Svědění

  • Neobvyklá ztráta vlasů nebo jejich prořídnutí

  • Znecitlivění rukou nebo nohou

  • Vředy v ústech

  • Bolesti kloubů s otoky

  • Sucho v ústech, suchá kůže nebo suché oči

  • Snížená nebo zvýšená citlivost kůže

  • Návaly horka, zimnice nebo noční pocení

   Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě, oznamte to svému lékaři.


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

   • Kašel, rýma nebo ucpaný nos, pocit tíhy nebo bolesti při stlačení oblasti nad očima nebo po stranách nosu, ucpaný nos, kýchání, bolest v krku, s bolestí hlavy nebo bez ní (známky infekce horních cest dýchacích).

   • Silná bolest hlavy pociťovaná jako pulzující bolest nebo pocit pulzování, obvykle na jedné straně hlavy a často doprovázená pocitem na zvracení, zvracením a citlivostí na světlo nebo zvuk (známky migrény).

   • Příznaky podobné chřipce (chřipka).

   • Bolest nebo pocit pálení při močení, zvýšená tělesná teplota, bolest v tříslech nebo v oblasti pánve, červená nebo hnědá nebo zakalená moč (známky infekce močových cest).

   • Bolest a otoky kloubů (známky artralgie).

   • Neustálý pocit smutku a ztráty zájmu, který Vám brání ve vykonávání běžných činností

    (známky deprese).

   • Pocit strachu a obav spolu s fyzickými příznaky, jako je bušení srdce, pocení, třes, sucho v

    ústech (známky úzkosti).

   • Spavost/ospalost/nadměrný spánek.

   • Třes (tremor).

   • Zhoršení paměti.

   • Silné nutkání hýbat nohama (syndrom neklidných nohou).

   • Sluchové vjemy (např. zvonění, hučení) v uších, které nemají žádný vnější zdroj (tinitus).

   • Vysoký krevní tlak (hypertenze).

   • Říhání.

   • Zánět rtů.

   • Obtížné polykání.

   • Zvýšené pocení.

   • Změna barvy kůže.

   • Lámavé nehty.

   • Červené pupínky nebo pupínky s bílou hlavičkou kolem kořínků vlasů, případně s bolestí, svěděním nebo pocitem pálení (známky zánětu vlasových folikulů, nazývaných také folikulitida).

   • Kožní vyrážka s odlupováním nebo olupováním (exfoliativní dermatitida).

   • Zvětšení prsou (může se objevit u mužů nebo žen).

   • Tupá bolest a/nebo pocit tíhy ve varlatech nebo podbříšku, bolest při močení, pohlavním styku

    nebo ejakulaci, krev v moči (známky otoku varlat).

   • Neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci (erektilní dysfunkce).

   • Silná nebo nepravidelná menstruace.

   • Potíže s dosažením/udržením sexuálního vzrušení.

   • Snížená sexuální touha.

   • Bolest bradavek.

   • Celkový pocit nemoci (malátnost).

   • Virová infekce, jako je opar.

   • Bolest dolní části zad způsobená poruchou ledvin.

   • Zvýšená frekvence močení.

   • Zvýšená chuť k jídlu.

   • Bolest nebo pocit pálení v horní části břicha a/nebo hrudníku (pálení žáhy), pocit na zvracení, zvracení, kyselý reflux, pocit plnosti a nadýmání, černě zbarvená stolice (známky žaludečního vředu).

   • Ztuhlost kloubů a svalů.

   • Abnormální výsledky laboratorních testů.

   • Bolestivé červené bulky na kůži, bolest kůže, zarudnutí kůže (zánět tukové tkáně pod kůží).

    Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě, sdělte to svému lékaři.


    Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

   • Zmatenost.

   • Změna barvy nehtů.

    Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě, sdělte to svému lékaři.


    Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

    • Zčervenání a/nebo otoky dlaní rukou a chodidel, které mohou být doprovázené pocitem brnění

     a pálení

    • Bolestivé a/nebo puchýřovité kožní léze

    • Zpomalení růstu u dětí a dospívajících

   Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě, oznamte to svému lékaři.


   Hlášení nežádoucích účinků

   image

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

   systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak Imatinib Teva uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je obal poškozený nebo zaznamenáte známky

  jeho porušení.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace Co Imatinib Teva obsahuje

oxidu železitého (E 172), mastku, oxidu titaničitého (E 171), červeného oxidu železitého (E 172).


Jak Imatinib Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Imatinib Teva 400 mg potahované tablety jsou tmavě žluté až hnědooranžové podlouhlé potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně. Tableta je označená „IT“ na jedné straně a na každé straně půlící rýhy je označena „4“. Tablety jsou přibližně 20 mm dlouhé a 10 mm široké.


Imatinib Teva 400 mg potahované tablety se dodává v balení, které obsahuje 30 nebo 90 potahovaných tablet v blistrech.

Imatinib Teva 400 mg potahované tablety se dodává v balení, které obsahuje 30x1 nebo 90x1 potahovanou tabletu v perforovaných jednodávkových blistrech.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Teva B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nizozemsko


Výrobci:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Maďarsko


Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, c.p. 305

74770 Opava-Komárov

Česká republika


TEVA PHARMA, S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Španělsko

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

Německo


Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80. 31-546

Krakow Polsko


Teva Pharma B.V. Swensweg 5,

2031 GA Haarlem Nizozemsko


PLIVA Croatia Ltd.

Prilaz baruna Filipovica 25 10000 Zagreb

Chorvatsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland

AbZ-Pharma GmbH Tel: +49 73140205

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Tato příbalová informace byla naposledy revidovánaagentury pro léčivé přípravky na adrese