Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Enerzair Breezhaler
indacaterol, glycopyrronium bromide, mometasone

Příbalová informace: informace pro pacienta


Enerzair Breezhaler 114 mikrogramů/46 mikrogramů/136 mikrogramů prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

indacaterolum/glycopyrronium/mometasoni furoas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Enerzair Breezhaler vypadá a co obsahuje toto balení

V tomto balení najdete inhalátor společně s tobolkami v blistrech. Některá balení obsahují také senzor. Tobolky jsou průhledné a obsahují bílý prášek. Mají černý produktový kód „IGM150-50-160“ vytištěný nad dvěma černými proužky na těle tobolky s produktovým logem vytištěným černě

a obklopeným černým proužkem na víčku.


Dostupné jsou následující velikosti balení:

Jednotlivé balení, které obsahuje 10 x 1, 30 x 1 nebo 90 x 1 tvrdých tobolek, spolu s 1 inhalátorem. Balení, které obsahuje 30 x 1 tvrdých tobolek, spolu s 1 inhalátorem a 1 senzorem.

Multipacky obsahující 15 balení, z nichž každé obsahuje 10 x 1 tvrdých tobolek spolu s 1 inhalátorem.


Na trhu ve Vaší zemi nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Irsko


Výrobce

Novartis Farmacéutica, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Španělsko


Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Norimberk Německo


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


agentury pro léčivé přípravky .

Návod k použití přípravku Enerzair Breezhaler


Před použitím přípravku Enerzair Breezhaler si, prosím, přečtěte celý návod k použití. Tento návod je rovněž dostupný naskenováním QR kódu nebo po navštívení stránek: www.breezhaler- asthma.eu/enerzair


image

„QR kód budezařazen“.


image


image

Vložte Propíchněte a uvolněte

image

Hluboce vdechujte (inhalujte)

image

Zkontrolujte tobolku, zda je prázdná


1 2 3 Zkontro- lujte


Krok 1a:

Sejměte víčko

Krok 2a:

Jedenkrát propíchněte tobolku

Držte inhalátor

ve vzpřímené poloze. Propíchněte tobolku současným pevným stiskem obou postranních tlačítek.

Krok 3a:

Zhluboka vydechněte

Do náustku nefoukejte.

Zkontrolujte, zda je tobolka prázdná Otevřete inhalátor

a zjistěte, zda nějaký prášek nezůstal v tobolce.


Pokud v tobolce zůstal nějaký prášek:


image

image

image

Krok 1b:

Otevřete inhalátor


image

Krok 1c:

Vyjměte tobolku Odtrhněte jeden z blistrů z karty blistru.

Ze zadní strany stáhněte ochrannou fólii a vyjměte tobolku. Neprotlačujte tobolku skrz krycí fólii.

Tobolku nepolykejte.


image

Měl(a) byste slyšet zvuk vzniklý propichováním tobolky. Tobolku propíchněte pouze jednou.


image

Krok 2b:

Uvolněte postranní tlačítka


image

Krok 3b:

Hluboce inhalujte lék Držte inhalátor tak, jak je znázorněno na obrázku.

Vložte náustek do úst a pevně kolem něho stiskněte rty. Nemačkejte postranní tlačítka.


Vdechujte rychle a co nejhlouběji můžete. Během inhalace budete slyšet hrčivý zvuk.

Jak lék inhalujete, můžete pocítit jeho příchuť.


Krok 3c: Zadržte dech Zadržte dech na 5 sekund.


Krok 3d: Vypláchněte si ústa Vypláchněte si ústa vodou po každé dávce a vyplivněte ji.


Zbylý prášekPrázdná


Vyjměte prázdnou tobolku

Prázdnou tobolku odložte

do domovního odpadu.

Uzavřete inhalátor a nasaďte víčko.

imageimage

Krok 1d:

Vložte tobolku

Nikdy nevkládejte tobolku

přímo do náustku.


image

Krok 1e:

Uzavřete inhalátor

Důležité informace

 • Tobolky přípravku Enerzair Breezhaler musí být vždy uchovávány v kartě

 • Neprotlačujte tobolku skrz krycí fólii, abyste ji vyjmul(a) z blistru.

 • Tobolku nepolykejte.

 • Nepoužívejte tobolky přípravku Enerzair Breezhaler s jiným inhalátorem.

 • Nepoužívejte inhalátor Enerzair Breezhaler

 • Nikdy nevkládejte tobolku do úst nebo

 • Postranní tlačítka nemačkejte více než jednou.

 • Do náustku nefoukejte.

 • Nemačkejte postranní tlačítka, když inhalujete

 • Nedotýkejte se tobolek mokrýma rukama.

 • Nikdy nemyjte inhalátor vodou.

blistru a vyjmuty

pouze těsně před použitím.

k užívání tobolek jiného léku.

náustku inhalátoru.

přes náustek.

image


Balení přípravku Enerzair Breezhaler s inhalátorem

obsahuje:

 • Jeden inhalátor Enerzair Breezhaler

 • Jednu nebo více karet blistru, každá obsahuje 10 tobolek přípravku Enerzair Breezhaler

k použití v inhalátoru


Komůrka Náustek pro

tobolky Víčko

Sítko Postranní

tlačítka

Tělo inhalátoru Blistr


Inhalátor Tělo inhalátoru Karta s blistry

Časté dotazy


Proč inhalátor nedělal hluk, když jsem inhaloval(a)?

Tobolka se mohla

v komůrce vzpříčit. Pokud k tomu dojde, opatrně uvolněte tobolku poklepáváním na tělo inhalátoru. Opět inhalujte lék opakováním kroků 3a až 3d.


Co mám dělat, pokud zůstane prášek uvnitř tobolky? Neinhaloval(a) jste dostatek léku. Uzavřete inhalátor a opakujte kroky 3a až 3d.


Po inhalaci jsem kašlal(a)

– vadí to něčemu?

To se může stát. Pokud je

tobolka prázdná, inhaloval(a) jste dostatek léku.


Cítil(a) jsem malé kousky tobolky na jazyku – vadí to něčemu?

To se může stát. Není to

škodlivé. Možnost roztříštění tobolky na malé kousky se zvyšuje, pokud je tobolka propíchnuta více než jednou.

Čištění inhalátoru

Otřete náustek zevnitř

i zvenku čistým, suchým kouskem látky, která nepouští vlákna, abyste odstranil(a) zbytky prášku.

Uchovávejte inhalátor v suchu. Nikdy nemyjte inhalátor vodou.

Likvidace inhalátoru

po použití

Každý inhalátor je třeba

zlikvidovat poté, co byly použity všechny tobolky. Zeptejte se svého lékárníka, jak zlikvidovat léky a inhalátory, které již nejsou více potřeba.