Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Ondansetron Teva

CENY

8MG TBL FLM 10 I

Velkoobchod: 305,63 Kč
Maloobchodní: 453,18 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele

Ondansetron Teva 8 mg potahované tablety

dihydrát ondansetron-hydrochloridu


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Přípravek nesmí užívat děti s povrchem těla menším než 0,6 m2 nebo s tělesnou hmotností do 10 kg. Pro tuto skupinu pacientů jsou k dispozici vhodnější lékové formy s nižším obsahem léčivé látky.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ondansetron Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:


Další léčivé přípravky a přípravek Ondansetron Teva


1/6

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte , které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Přípravek Ondansetron Teva může ovlivnit působení a/nebo nežádoucí účinky některých léků zahrnujících:


Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit

- ischemie myokardu (příznaky zahrnují: náhlou bolest na hrudi nebo svírání na hrudi).


Děti a dospívající

Profily nežádoucích účinků u dětí a dospívajících byly srovnatelné s profily pozorovanými u dospělých.


Hlášení nežádoucích účinků

image

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Ondansetron Teva uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistrech a na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace


  Co přípravek Ondansetron Teva obsahuje


  • Léčivou látkou je ondansetron.

   Jedna potahovaná tableta obsahuje 8 mg ondansetronu (ve formě dihydrátu ondansetron- hydrochloridu).


  • Pomocné látky jsou:


   • Jádro tablety: monohydrát laktózy, sodná sůl karboxymethylškrobu, mikrokrystalická

    celulóza, předbobtnalý škrob (kukuřičný), magnesium-stearát.


   • Potah: hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000 , makrogol 400, žlutý oxid železitý (E 172)


Jak přípravek Ondansetron Teva vypadá a co obsahuje balení


Přípravek Ondansetron Teva jsou žluté oválné potahované tablety s vytlačeným „8“ na jedné straně a s půlicí rýhou na druhé straně.


Přípravek Ondansetron Teva je dostupný v následujících velikostech balení:

2, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 50, 100 a 500 potahovaných tablet. Klinické balení 10 x 1 a 50 x 1 tableta. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika


Výrobce:

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko

Teva Pharmaceutical Works Company Ltd., Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen, Maďarsko

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:


Česká republika: Ondansetron Teva

Německo: Ondansetron-ratiopharm 8mg Filmtabletten

Španělsko: Ondansetron TEVA 8mg comprimidos recurbiertos con pelicula EFG

Irsko: Ondansetron 8mg Film-Coated Tablets

Itálie: Ondansetron Teva 8mg Compessa rivestita con film Litva: Ondansetron–Teva 8 mg plėvele dengtos tabletės Nizozemsko: Ondansetron 8 PCH, filmomhulde tabletten 8mg Švédsko: Ondansetron Teva 8mg Filmdragerad tablet

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 7. 2022