Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Brimica Genuair

CENY

340MCG/12MCG INH PLV 1X60DÁV

Velkoobchod: 1 005,94 Kč
Maloobchodní: 1 385,94 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

Příbalová informace: informace pro pacienta


Brimica Genuair 340 mikrogramů/12 mikrogramů prášek k inhalaci

aclidinium/formoteroli fumaras dihydricus


image

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Začínáme

Před zahájením léčby tímto léčivým přípravkem si přečtěte tento návod k použití.

image

Seznamte se s jednotlivými součástmi inhalátoru Genuair.


Kontrolní okénko

Zelená = inhalátor připraven k použití


Indikátor dávek


Oranžové tlačítko


Ochranný kryt


Kontrolní okénko

Červená = potvrzuje správné

provedení inhalace


NáustekPřed použitím:

Obrázek A


 1. Před prvním použitím roztrhněte zatavený sáček a vyjměte inhalátor. Sáček a vysoušedlo vyhoďte.

 2. Nestlačujte oranžové tlačítko, dokud nebudete připraveni použít dávku léčivého přípravku.

  image

 3. Sejměte ochranný kryt tak, že zlehka stisknete na šipky vyznačené na obou stranách (obrázek B).


Stiskněte zde a tahem sejměte kryt


Obrázek B


KROK 1: Příprava dávky


  1. Podívejte se do otvoru náustku a ujistěte se, zda není ucpaný. (obrázek C).


  2. Podívejte se na kontrolní okénko (musí být červené, obrázek C).


   image

   ČERVENÁ


   Zkontrolujte otvor náustku


   Obrázek C

  3. Držte inhalátor vodorovně náustkem směrem k sobě tak, aby oranžové tlačítko směřovalo nahoru (viz obrázek D).


   image


   Obrázek D


   image

  4. Stiskněte oranžové tlačítko zcela dolů, aby se odměřila dávka (obrázek E). Když stisknete tlačítko zcela dolů, kontrolní okénko se změní z červené na zelenou.


   Ujistěte se, že oranžové tlačítko směřuje nahoru. Nenaklápějte.


   image

  5. Uvolněte oranžové tlačítko (obrázek F)


   Ujistěte se, že jste uvolnil(a) oranžové tlačítko, aby inhalátor fungoval správně.


   image

   Obrázek E Obrázek F


   Zastavte se a zkontrolujte:


  6. Ujistěte se, že kontrolní okénko je teď zelené (obrázek G) Léčivý přípravek je připraven k inhalaci.

Viz KROK 2: Inhalace léčivého přípravku


image

ZELENÁ


image

Obrázek G


Co dělat, když je po stisknutí tlačítka kontrolní okénko stále červené (obrázek H).


Obrázek H


Dávka není připravena. Viz „KROK 1 Příprava dávky“ a opakujte kroky 1.1 až 1.6.


image

KROK 2: Inhalace léčivého přípravku


Před použitím si přečtěte kroky 2.1 až 2.7. Nenaklápějte.


image

  1. Držte inhalátor mimo ústa a úplně si vydechněte. Nikdy nevydechujte do inhalátoru (obrázek I).


   Obrázek I


  2. Držte hlavu zpříma, vložte náustek mezi rty a rty těsně obemkněte náustek (obrázek J).

   Nestlačujteoranžové tlačítko během inhalace.


   image

   image


   Obrázek J


   image

  3. Ústy silně a zhluboka vdechněte. Vdechujte tak dlouho, dokud je to možné.


   V průběhu vdechování uslyšíte „kliknutí“, které signalizuje, že inhalujete správně. Pokračujte ve vdechování co nejdéle i poté, když uslyšíte „kliknutí“. Někdy je možné, že „kliknutí“ neuslyšíte. Podívejte se na kontrolní okénko, abyste se ujistil(a), že jste inhaloval(a) správně.


  4. Vyjměte inhalátor z úst.


  5. Zadržte dech tak dlouho, dokud je to možné.


   image

  6. Pomalu vydechněte mimo inhalátor.


   Někteří pacienti mohou pociťovat hrubý povrch v ústech nebo mohou mít mírné sladké nebo nahořklé chuťové vjemy. Pokud po inhalaci necítíte žádnou chuť ani nemáte žádné zvláštní pocity, neopakujte inhalaci.


   Zastavte se a zkontrolujte:


  7. Ujistěte se, že kontrolní okénko je nyní červené (obrázek K). To znamená, že jste inhaloval(a) léčivý přípravek správně.


image

ČERVENÁ


Obrázek K

Co dělat, když je po inhalaci kontrolní okénko stále zelené (obrázek L)


Obrázek L


To znamená, že jste léčivý přípravek neinhaloval(a) správně. Vraťte se zpět ke “KROKU 2 Inhalace léčivého přípravku“ a opakujte kroky 2.1 až 2.7.


Pokud se barva v kontrolním okénku nezmění na červenou, je možné, že jste zapomněl(a) uvolnit oranžové tlačítko před zahájením inhalace nebo jste neinhaloval(a) dostatečně silně. V tomto případě, opakujte inhalaci ještě jednou. Ujistěte se, že jste uvolnil(a) oranžové tlačítko a úplně vydechněte. Potom přes náustek silně a zhluboka vdechněte.


Jestliže jste po opakovaných pokusech nebyl(a) schopen(na) správně inhalovat, obraťte se na svého lékaře.


image

Po každém použití nasaďte ochranný kryt zpět na náustek (obrázek M), aby se zabránilo znečištění inhalátoru prachem a jinými částicemi. Pokud ztratíte kryt, inhalátor zlikvidujte.


image

Obrázek M Doplňující informace

Co máte udělat, pokud omylem připravíte dávku?

Uchovejte inhalátor s nasazeným ochranným krytem, dokud není čas na další inhalaci. Potom sejměte

kryt a začněte bodem 1.6.


Jak funguje indikátor dávky?


Indikátor dávek se pomalu pohybuje od čísla 60 k 0: 60, 50, 40, 30, 20 10, 0.


Červený

Indikátor

dávek

pruhovaný pás


Obrázek N


Jak poznáte, že je inhalátor prázdný?

Jestliže se oranžové tlačítko zcela nevrátí do horní polohy a zůstává ve střední poloze, vypotřeboval(a)

image

jste poslední dávku (obrázek O). I když oranžové tlačítko zůstává ve střední poloze, můžete poslední dávku inhalovat. Po poslední inhalaci nelze inhalátor znovu použít a je třeba používat nový inhalátor.


Tlačítko je zamčené


Obrázek O


Jak mám inhalátor čistit?

NIKDY nepoužívejte vodu, protože by mohla léčivý přípravek znehodnotit.

Pokud si přejete vyčistit inhalátor, otřete vnější povrch náustku suchou buničinou nebo papírovým kapesníkem.