Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Stalevo
levodopa, carbidopa, entacapone

CENY

100MG/25MG/200MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 820,15 Kč
Maloobchodní: 1 140,90 Kč
Uhrazen: 537,67 Kč

150MG/37,5MG/200MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 1 023,44 Kč
Maloobchodní: 1 408,47 Kč
Uhrazen: 693,88 Kč

50MG/12,5MG/200MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 963,16 Kč
Maloobchodní: 1 329,67 Kč
Uhrazen: 861,96 Kč

200MG/50MG/200MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 1 104,42 Kč
Maloobchodní: 1 512,69 Kč
Uhrazen: 862,00 Kč

Příbalová informace: Informace pro uživatele


Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg potahované tablety

levodopum/carbidopum/entacaponum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jak Stalevo vypadá a co obsahuje toto balení


Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg jsou nahnědlé nebo šedočervené, podlouhlé, elipsovité, nerýhované potahované tablety na jedné straně označené „LCE 150“.


Stalevo se dodává v šesti různých velikostech balení (10, 30, 100, 130, 175 nebo 250 tablet). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finsko


Výrobce

Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finsko


Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


België/Belgique/Belgien Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20

Lietuva

UAB Orion Pharma Tel. +370 5 276 9499


България

Orion Pharma Poland Sp z.o.o. Tel.: + 48 22 8333177

Luxembourg/Luxemburg Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20


Česká republika Orion Pharma s.r.o. Tel: +420 234 703 305

Magyarország Orion Pharma Kft. Tel.: +36 1 239 9095


Danmark

Orion Pharma A/S Tlf: +45 8614 0000


Deutschland

Orion Pharma GmbH Tel: +49 40 899 6890


Eesti

Orion Pharma Eesti OÜ Tel: +372 66 44 550


Ελλάδα

Orion Pharma Hellas M.E.Π.E Τηλ: + 30 210 980 3355

Malta

Salomone Pharma Tel: +356 21220174


Nederland

Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20


Norge

Orion Pharma AS Tlf: +47 40 00 42 10


Österreich

Orion Pharma GmbH Tel: +49 40 899 6890

España

Orion Pharma S.L.

Tel: + 34 91 599 86 01

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o. Tel.: + 48 22 8333177


France

Orion Pharma

Tél: +33 (0) 1 85 18 00 00


Hrvatska

Orion Pharma d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 600 8015

Portugal

Orionfin Unipessoal Lda Tel: + 351 21 154 68 20


România

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ireland

Orion Pharma (Ireland) Ltd. c/o Allphar Services Ltd. Tel: +353 1 428 7777

Slovenija

Orion Pharma d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 600 8015


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Orion Pharma s.r.o

Tel: +420 234 703 305


Italia

Orion Pharma S.r.l. Tel: + 39 02 67876111


Κύπρος

Lifepharma (ZAM) Ltd Τηλ.: +357 22056300

Suomi/Finland

Orion Corporation Puh./Tel: +358 10 4261


Sverige

Orion Pharma AB Tel: +46 8 623 6440


Latvija

Orion Corporation

Orion Pharma pārstāvniecība Tel: +371 20028332

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Pharma (Ireland) Ltd. c/o Allphar Services Ltd. Tel: +353 1 428 7777


Tato příbalová informace byla naposledy revidována