Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Spiolto Respimat

CENY

2,5MCG/2,5MCG INH SOL 1X60DÁV+1INH

Velkoobchod: 861,79 Kč
Maloobchodní: 1 195,86 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

2,5MCG/2,5MCG INH SOL 3X60DÁV

Velkoobchod: 3 405,90 Kč
Maloobchodní: 4 444,80 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

2,5MCG/2,5MCG INH SOL 3X60DÁV+1INH

Velkoobchod: 2 929,79 Kč
Maloobchodní: 3 847,76 Kč
Uhrazen: 249,78 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Spiolto Respimat 2,5 mikrogramů/2,5 mikrogramů roztok k inhalaci

tiotropium/olodaterolum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Spiolto Respimat a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Spiolto Respimat používat

 3. Jak se přípravek Spiolto Respimat používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Spiolto Respimat uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Spiolto Respimat a k čemu se používá Co je přípravek Spiolto Respimat

  Spiolto Respimat obsahuje dvě léčivé látky nazývané tiotropium a olodaterol. Ty patří do skupiny léků nazývaných bronchodilatancia s dlouhodobým účinkem. Tiotropium patří do podskupiny anticholinergik; olodaterol patří do podskupiny beta2-agonistů s dlouhodobým účinkem.


  K čemu se Spiolto Respimat používá


  Přípravek Spiolto Respimat pomáhá lépe dýchat pacientům, kteří trpí chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). CHOPN je dlouhodobé onemocnění plic, které způsobuje dušnost a kašel. CHOPN je onemocnění, které je provázeno chronickou bronchitidou (dlouhodobý zánět průdušek) a emfyzémem (rozedma plic).


  Přípravek Spiolto Respimat pomáhá rozšířit dýchací cesty a tím usnadňuje proudění vzduchu dovnitř a ven z plic. Pravidelné používání přípravku Spiolto Respimat může také pomoci v případě přetrvávající dušnosti související s onemocněním a pomůže minimalizovat dopady tohoto onemocnění na každodenní život.

  Vzhledem k tomu, že CHOPN je dlouhodobé onemocnění, musíte přípravek Spiolto Respimat používat každodenně, a nejen v situacích, kdy máte dýchací problémy nebo jiné příznaky CHOPN.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Spiolto Respimat používat Nepoužívejte Spiolto Respimat

  - jestliže jste alergický(á) na tiotropium nebo olodaterol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

  - jestliže jste alergický(á) na atropin nebo podobné látky jako například ipratropium nebo

  oxitropium.

  Upozornění a opatření


  Před použitím přípravku Spiolto Respimat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:


  • pokud máte astma (nemáte používat Spiolto Respimat k léčbě astmatu).

  • pokud máte onemocnění srdce.

  • pokud máte vysoký krevní tlak.

  • pokud máte epilepsii.

  • pokud máte určité problémy se štítnou žlázou nazývané tyreotoxikóza.

  • pokud máte abnormální rozšíření některé tepny nazývané aneurysma.

  • pokud máte diabetes (cukrovku).

  • pokud máte těžkou poruchu funkce jater.

  • pokud máte poruchu funkce ledvin.

  • v případě plánovaného chirurgického výkonu.

  • pokud máte oční problém nazývaný zelený zákal s úzkým úhlem.

  • pokud máte problémy s prostatou nebo potíže s vyprazdňováním moči.


   Během používání přípravku Spiolto Respimat:


  • Ukončete používání léčivého přípravku a ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás bezprostředně po použití léčivého přípravku objeví tíseň na hrudi, kašel, sípot nebo dušnost. Mohou to být známky stavu, který se nazývá bronchospasmus (viz bod 4).


  • Pokud se dýchání zhoršilo nebo pokud se objeví kožní vyrážka, otok nebo svědění přímo po použití inhalátoru, přestaňte s jeho používáním a oznamte to ihned svému lékaři (viz bod 4).


  • Pokud se u Vás objeví jakékoliv nežádoucí účinky ovlivňující srdce (zvýšení tepové frekvence, zvýšení krevního tlaku a/nebo zvýraznění příznaků, jako je bolest na hrudi), oznamte to ihned svému lékaři (viz bod 4).


  • Pokud se objeví svalové křeče, svalová slabost nebo abnormální srdeční rytmus, konzultujte tento stav se svým lékařem, protože tyto příznaky mohou být spojeny s nízkou hladinou draslíku v krvi (viz bod 4).


  Při používání přípravku Spiolto Respimat dejte pozor, aby Vám sprej nevnikl do očí. To by mohlo vést k bolesti očí nebo nepříjemnému pocitu v očích, rozmazanému vidění, vidění světelného kruhu kolem zdrojů světla nebo barevných obrazů ve spojení se zčervenáním očí (tj. zelený zákal s úzkým úhlem). Oční potíže mohou být doprovázeny bolestí hlavy, pocitem na zvracení nebo zvracením. Vypláchněte oči teplou vodou, ukončete používání přípravku Spiolto Respimat a ihned se poraďte se svým lékařem o dalším postupu.


  Přípravek Spiolto Respimat je indikován k udržovací léčbě chronické obstrukční plicní nemoci. Nesmí se používat k léčbě náhlých záchvatů dušnosti nebo sípotu.


  Nepoužívejte Spiolto Respimat společně s určitými léky, které obsahují dlouhodobě působící ß-adrenergní agonisty, jako je salmeterol nebo formoterol.


  Pokud pravidelně používáte určité léky, které se nazývají krátkodobě působící ß-adrenergní přípravky, jako je salbutamol, pokračujte v jejich používání pouze při léčbě akutních příznaků, jako je dušnost.


  Sucho v ústech, které se ve spojitosti s anticholinergní léčbou vyskytuje, může dlouhodobě přispívat

  ke vzniku zubního kazu. Proto věnujte zvýšenou pozornost zubní hygieně. Nepoužívejte Spiolto Respimat častěji než jednou denně.

  Děti a dospívající

  Spiolto Respimat nesmí být podáván dětem nebo dospívajícím (do 18 let věku).


  Další léčivé přípravky a Spiolto Respimat

  Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a).


  Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte:

  • jakékoli léky podobné povahy jako Spiolto Respimat (léky, které obsahují podobné léčivé látky, tj. anticholinergika nebo ß-adrenergní látky). S vyšší pravděpodobností by se mohly u Vás projevit nežádoucí účinky.


  • léky nazývané beta-blokátory, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku nebo jiných srdečních potíží (jako je propranolol) nebo k léčbě očního onemocnění zvaného glaukom, tj. zelený zákal (jako je timolol). Tyto léky mohou vést ke ztrátě účinku přípravku Spiolto Respimat.


  • léky, které snižují množství draslíku v krvi. Mezi tyto léky patří:

   • steroidy (například prednisolon),

   • diuretika (tablety na odvodnění),

   • léky k léčbě problémů s dechem, jako je theofylin.

  Pokud užíváte tyto léky společně s přípravkem Spiolto Respimat mohou se objevit příznaky, jako jsou svalové křeče, svalová slabost nebo abnormální srdeční rytmus.


  - léky zvané tricyklická antidepresiva nebo inhibitory MAO (jako selegilin nebo moklobemid), které jsou užívány k léčbě neurologických nebo psychiatrických poruch, jako je Parkinsonova choroba nebo deprese; užívání těchto léků zvyšuje pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků ovlivňujících srdce.


  Těhotenství, kojení a plodnost

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Nemáte tento přípravek používat, pokud Vám nebyl Vaším lékařem doporučen.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Studie zabývající se účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

  Pokud se u Vás objeví závrať nebo rozmazané vidění během používání přípravku Spiolto Respimat, neřiďte ani nepoužívejte jakékoli nástroje nebo stroje.


  Přípravek Spiolto Respimat obsahuje benzalkonium-chlorid

  Tento léčivý přípravek obsahuje 0,0011 mg benzalkonium-chloridu v jednom vstřiku. Benzalkonium-chlorid může způsobit sípání nebo dýchací obtíže (zúžení průdušek), zvláště pokud máte průduškové astma.


 3. Jak se přípravek Spiolto Respimat používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

  se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Spiolto Respimat je určen výlučně k inhalačnímu podávání.

  Dávkování


  Doporučená dávka přípravku je:


  Účinek přípravku Spiolto Respimat přetrvává 24 hodin, což Vám umožní používat jej jen JEDNOU

  DENNĚ, pokud možno každý den ve stejný čas. Pokaždé proveďte DVA VSTŘIKY.


  Protože CHOPN je dlouhodobé onemocnění, používejte Spiolto Respimat každý den a nikoli pouze

  v případě problémů s dýcháním. Doporučenou dávku nepřekračujte.


  Použití u dětí a dospívajících

  Neexistuje žádný důvod pro použití přípravku Spiolto Respimat v pediatrické populaci (do 18 let

  věku).


  Ujistěte se, že víte, jak správně svůj inhalátor Spiolto Respimat používat. Návod k použití inhalátoru

  Spiolto Respimat je uveden na druhé straně této příbalové informace.


  Jestliže jste použil(a) více přípravku Spiolto Respimat, než jste měl(a)

  Může se zvýšit riziko vzniku nežádoucích účinků, jako je sucho v ústech, zácpa, problémy

  s vyprazdňováním moči, rozmazané vidění, bolest na hrudi, vysoký nebo nízký krevní tlak, zvýšená nebo nepravidelná srdeční frekvence nebo pocit bušení srdce, závrať, nervozita, potíže se spánkem, úzkost, bolest hlavy, třes, svalové křeče, pocit na zvracení, únava, malátnost, nízká hladina draslíku v krvi (která může vyvolat příznaky, jako je svalová křeč, slabost svalů nebo abnormální srdeční

  rytmus), vysoká hladina cukru v krvi nebo přílišné okyselení krve (což může vyvolat příznaky, jako je pocit na zvracení, zvracení, slabost, svalové křeče a zrychlené dýchání).


  Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Spiolto Respimat

  Pokud jste opomenul(a) inhalovat svoji denní dávku, inhalujte doporučenou dávku v obvyklou dobu

  další den.

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Spiolto Respimat

  Předtím, než přestanete Spiolto Respimat používat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud s používáním přípravku Spiolto Respimat přestanete, může u Vás dojít ke zhoršení známek a příznaků CHOPN.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Pokud se objeví některý z těchto nežádoucích účinků, okamžitě přestaňte přípravek používat a

  poraďte se s lékařem.


  • Okamžité alergické reakce na přípravek Spiolto Respimat jsou vzácné (postihují až

   1 z 1000 pacientů). Tyto reakce mohou nastat samostatně nebo jako součást závažné alergické reakce (anafylaktická reakce) po podání přípravku Spiolto Respimat. Mohou zahrnovat kožní vyrážku, kopřivku (urtikarie), otok úst a obličeje, náhlé dechové potíže (angioneurotický edém) nebo jiné reakce přecitlivělosti (jako je náhlé snížení krevního tlaku nebo závratě).

  • Podobně jako u všech inhalačně podávaných léků se může bezprostředně po inhalaci objevit tíseň na hrudi spojená s kašlem, sípot nebo dušnost (paradoxní bronchospasmus). Četnost

   výskytu z dostupných údajů nelze určit.

  • Vidění světelného kruhu kolem zdrojů světla nebo barevných obrazů ve spojení se zarudnutím oka (zelený zákal). Četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit.

  • Neprůchodnost střev nebo ztráta střevní peristaltiky (střevní obstrukce včetně paralytického

   ileu). Četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit.


   Další možné nežádoucí účinky:


   Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

   • zvýšená srdeční frekvence (tachykardie)

   • závrať

   • bolest hlavy

   • kašel

   • chrapot (dysfonie)

   • sucho v ústech


    Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)

   • nepravidelná srdeční frekvence (fibrilace síní)

   • rychlý srdeční tep (supraventrikulární tachykardie)

   • vnímání srdeční činnosti (palpitace)

   • vysoký krevní tlak (hypertenze)

   • obtížné močení (zadržování moči)

   • infekce močových cest

   • bolesti při močení (dysurie)

   • bolest v krku (faryngitida - zánět hltanu)

   • zánět hrtanu (laryngitida)

   • zánět dásní (gingivitida)

   • zánět v ústech (stomatitida)

   • plísňové infekce úst a hrdla (orofaryngeální kandidóza)

   • krvácení z nosu (epistaxe)

   • problémy se spaním (insomnie - nespavost)

   • rozmazané vidění

   • tíseň na hrudi spojená s kašlem, sípáním nebo dušností bezprostředně po inhalaci (bronchospasmus)

   • zácpa

   • nevolnost (pocit na zvracení)

   • svědění (pruritus)

   • artralgie (bolest kloubů)

   • otok kloubů

   • bolest zad


   Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

   • zvýšení nitroočního tlaku

   • zánět nosohltanu (nazofaryngitida)

   • zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida)

   • obtížné polykání (dysfagie)

   • zánět jazyka (glositida)

   • pálení žáhy (refluxní choroba jícnu)

   • zubní kazy

   • infekce kůže nebo vředy na kůži

   • suchá kůže

   • úbytek vody v organizmu (dehydratace)

   Mohou se také objevit nežádoucí účinky, o kterých je známo, že se vyskytují při podávání určitých léků k léčbě dýchacích potíží, které jsou svým účinkem podobné přípravku Spiolto Respimat

   (beta-adrenergní látky). Může to být nepravidelná srdeční frekvence, bolest na hrudi, nízký krevní

   tlak, třes, nervozita, svalové křeče, únava, malátnost, nízká hladina draslíku v krvi (která může vyvolat příznaky, jako je svalová křeč, svalová slabost nebo abnormální srdeční rytmus), vysoká hladina cukru v krvi nebo přílišné okyselení krve (což může vyvolat příznaky, jako je pocit na zvracení, zvracení, slabost, svalové křeče a zrychlené dýchání).


   Hlášení nežádoucí účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Spiolto Respimat uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku inhalátoru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Chraňte před mrazem.


  Doba použitelnosti od prvního použití: Vyměňte náplň nejpozději 3 měsíce od vložení.

  Nepoužívejte inhalátor Respimat pro opakované použití déle než jeden rok. Doporučené použití: 6 náplní na jeden inhalátor


  Poznámka: Správné fungování inhalátoru Respimat pro opakované použití bylo ověřeno testy při použití inhalátoru pro uvolnění 540 vstřiků (což odpovídá použití 9 náplní).


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


  Co přípravek Spiolto Respimat obsahuje


  Léčivými látkami jsou tiotropium a olodaterolum. Podaná dávka obsahuje tiotropium 2,5 mikrogramu (jako tiotropii bromidum monohydricum) a olodaterolum 2,5 mikrogramu (jako olodateroli hydrochloridum) v jednom vstřiku.

  Podaná dávka je dávka, která po průchodu náustkem inhalátoru je pacientovi k dispozici.

  Pomocnými látkami jsou:

  Benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, čištěná voda a kyselina chlorovodíková (k úpravě

  pH).


  Jak přípravek Spiolto Respimat vypadá a co obsahuje toto balení


  Spiolto Respimat obsahuje jednu náplň s roztokem k inhalaci a jeden inhalátor Respimat. Náplň musí být do inhalátoru vložena před prvním použitím.


  Jednoduché balení: 1 inhalátor Respimat pro opakované použití a 1 náplň poskytující

  60 vstřiků (30 léčivých dávek).

  Trojité balení: 1 inhalátor Respimat pro opakované použití a 3 náplně, každá poskytující

  60 vstřiků (30 léčivých dávek).

  Balení s jednou náplní: 1 náplň poskytující 60 vstřiků (30 léčivých dávek).

  Balení se třemi náplněmi: 3 náplně, každá poskytující 60 vstřiků (30 léčivých dávek). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

  Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


  Držitelem rozhodnutí o registraci přípravku Spiolto Respimat je:


  Boehringer Ingelheim International GmbH

  Binger Straße 173

  D-55216 Ingelheim am Rhein

  Německo


  Výrobcem přípravku Spiolto Respimat je:


  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

  Binger Straße 173

  D-55216 Ingelheim am Rhein

  Německo


  image

  Boehringer Ingelheim España, SA

  c/ Prat de la Riba, 50

  08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Španělsko


  image

  Boehringer Ingelheim France 100-104 Avenue de France 75013 Paříž

  Francie

  Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Rakousko, Lichtenštejnsko: Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm Lösung zur

  Inhalation

  Belgie, Lucembursko: Spiolto Respimat 2,5 microgrammes/2,5 microgrammes/inhalation,

  solution à inhaler

  Bulharsko: Spiolto Respimat Спиолто Респимат

  Kypr, Řecko: Spiolto Respimat

  Chorvatsko: Spiolto Respimat 2,5 mikrograma/ 2,5 mikrograma, otopina inhalata

  Česká republika: Spiolto Respimat

  Dánsko: Spiolto Respimat

  Estonsko: Spiolto Respimat

  Finsko: Inspiolto Respimat 2.5 mikrog/2.5 mikrog inhalaationeste, liuos

  Francie: Spiolto Respimat 2,5 microgrammes/2,5 microgrammes/dose, solution

  à inhaler

  Německo: Spiolto Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub Lösung zur Inhalation

  Maďarsko: Spiolto Respimat 2,5 mikrogramm/2,5 mikrogramm inhalációs oldat

  Island: Spiolto Respimat

  Irsko, Malta, Velká Británie: Spiolto Respimat

  Itálie: Spiolto Respimat 2,5 microgrammi/2,5 microgrammi,soluzione per inalazione

  Lotyšsko: Spiolto Respimat 2,5 mikrogrami/2,5 mikrogrami inhalācijas šķīdums

  Litva: Spiolto Respimat 2,5 mikrogramo/2,5 mikrogramo/išpurškime įkvepiamasis tirpalas

  Nizozemsko: Spiolto Respimat 2,5 microgram/2,5 microgram, inhalatieoplossing

  Norsko: Spiolto Respimat

  Polsko: Spiolto Respimat

  Portugalsko: Spiolto Respimat

  Rumunsko: Spiolto Respimat 2,5 micrograme/2,5 micrograme soluţie de inhalat

  Slovenská republika: Spiolto Respimat

  Slovinsko: Spiolto Respimat 2,5 mikrograma/2,5 mikrograma raztopina za inhaliranje

  Španělsko: Spiolto Respimat 2,5 microgramos/2,5 microgramos solución para

  inhalación

  Švédsko: Spiolto Respimat


  Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3. 3. 2022  Návod k použití tohoto léčivého přípravku je k dispozici po sejmutí QR kódu umístěného v této příbalové informaci a na vnějším obalu přípravku za pomoci chytrého telefonu/zařízení. Stejná informace je rovněž dostupná na webové stránce www.respimat.com/cz.


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  SPIOLTO RESPIMAT


  Návod k použití Úvod

  Seznamte se s tímto návodem k použití před tím, než začnete inhalátor pro opakované použití přípravku Spiolto Respimat používat.


  Respimat je inhalátor, kterým se dávkuje roztok k inhalaci.


  Inhalátor budete používat pouze JEDNOU DENNĚ. Při každém použití proveďte DVA VSTŘIKY.  image


  • Pokud jste inhalátor nepoužíval(a) déle než 7 dní, proveďte jeden vstřik s inhalátorem otočeným náustkem směrem k zemi.

  • Pokud jste inhalátor nepoužíval(a) déle než 21 dnů, opakujte kroky 4 až 6, dokud se neobjeví

zřetelný obláček. Pak znovu třikrát zopakujte kroky 4 až 6.


Jak pečovat o inhalátor pro opakované použití přípravku Spiolto Respimat


Očištění náustku včetně jeho vnitřní kovové součásti provádějte pouze vlhkou látkou nebo papírovým kapesníkem, a to nejméně jedenkrát týdně.

Funkci inhalátoru pro opakované použití přípravku Spiolto Respimat neovlivňují žádné menší změny

barvy náustku.

V případě potřeby otřete vnější část inhalátoru pro opakované použití přípravku Spiolto Respimat

vlhkým hadříkem.


Kdy je nutné inhalátor vyměnit


Pokud jste v inhalátoru použil(a) již 6 náplní, je třeba získat nový inhalátor pro opakované použití, který je součástí balení přípravku Spiolto Respimat.


image image

Příprava inhalátoru k použití


1. Sejměte průhledný vnější obal

 • Kryt zůstává uzavřen.

 • Stiskněte bezpečnostní pojistku a současně druhou rukou stáhněte průhledný vnější obal směrem dolů.

image


2. Vložte náplň

 • Zasuňte náplň do inhalátoru.

 • Náplň je nutno zasunovat silně tlakem proti pevnému povrchu, až zacvakne na své místo.

image


3. Zaznamenejte počet použitých náplní

 • Zaškrtněte políčko na štítku inhalátoru pro kontrolu počtu již použitých náplní.

 • Vraťte průhledný vnější obal na své místo, až zacvakne.

image image


4. Otočte

průhledný vnější

obal

 • Kryt zůstává uzavřen.

 • Otáčejte průhledným vnějším obalem ve směru šipek na štítku, dokud se neozve cvaknutí (půl otáčky).

image5. Otevřete kryt

 • Otevřete kryt tak, aby plně odskočil.


image


6. Stiskněte

 • Namiřte inhalátor směrem k zemi.

 • Stiskněte tlačítko uvolňující dávku.

 • Uzavřete kryt.

 • Opakujte

 • Jakmile se objeví zřetelný obláček, opakujte kroky 4-6 ještě třikrát.

kroky 4-6, dokud se neobjeví zřetelný obláček.

Váš inhalátor je nyní připraven k použití pro 60 vstřiků

(30 léčivých dávek).


imageDenní používání inhalátoru


image

OTÁČEJTE


OTEVŘETE

 • OTEVŘETE kryt tak, aby plně odskočil.

STISKNĚTE

 • Pomalu a plně vydechněte.

 • Sevřete rty těsně kolem konce náustku, aniž byste jimi překryl(a) vzduchový ventil. Nasměrujte inhalátor směrem

 • Během pomalého a hlubokého nádechu ústy STISKNĚTE prstem tlačítko uvolňující dávku a pokračujte v pomalém nádechu tak dlouho, jak je to pro Vás možné.

 • Zadržte dech na 10 sekund nebo na tak dlouho, jak je to pro Vás možné.

 • Opakujte kroky „OTÁČEJTE“,

 • Přiklopte kryt, dokud nebudete potřebovat Váš inhalátor znovu použít.

k zadní vnitřní části Vašeho krku.

„OTEVŘETE“, „STISKNĚTE“ celkem

pro 2 vstřiky.


image

Kdy je nutné náplň Spiolto Respimat vyměnitIndikátor dávek ukazuje, na kolik vstřiků vystačí zbytek náplně v inhalátoru.


image Zbývá 60 vstřiků.

image Zbývá méně než 10 vstřiků. Požádejte o novou náplň.

image Náplň je zcela spotřebována. Otočte průhledným vnějším obalem inhalátoru, tím ji uvolníte. Inhalátor je nyní v uzamčené poloze. Vyjměte spotřebovanou náplň z inhalátoru a poté vložte náplň novou (pokračujte krokem 2).

Odpovědi na časté otázky


Je obtížné vložit náplň dostatečně hluboko.


Nepootočil(a) jste náhodou před vložením náplně průhledným vnějším obalem? Otevřete kryt,

stiskněte tlačítko uvolňující dávku a pak vložte náplň.

Měníte náplň? Nová náplň bude vyčnívat trochu více než náplň předchozí. Zasunujte ji, dokud

nezaklapne na své místo. Poté vraťte na své místo průhledný vnější obal inhalátoru.


Nemohu stisknout tlačítko uvolňující dávku.


Pootočil(a) jste průhledný vnější obal? Pokud ne, plynule pootočte průhledný vnější obal, až se ozve cvaknutí (půl otáčky).

Ukazuje indikátor dávek na náplni bílou šipku na červeném pozadí? Náplň je zcela spotřebována. Vložte novou náplň.


Vyjmutí náplně po jejím spotř ebování je obtížné.


Náplň vytahujte a současně s ní otáčejte.


Nemohu pootočit nebo sundat průhledný vnější obal.


Nepootočil(a) jste již průhledným vnějším obalem?

Pokud jste již průhledný vnější obal pootočil(a), pokračujte kroky „OTEVŘETE“ a „STISKNĚTE“, které jsou popsány v bodě „Denní používání inhalátoru“.

Je průhledný vnější obal inhalátoru uvolněný a indikátor dávek na náplni ukazuje bílou šipku na červeném pozadí? Náplň je zcela spotřebována. Vložte novou náplň.


Náplň inhalátoru Respimat pro opakované použití byla spotřebována příliš brzy.


Používal(a) jste inhalátor Respimat pro opakované použití podle pokynů (dva vstřiky jednou denně)? Náplň v inhalátoru Respimat vydrží 30 dnů při používání dvou vstřiků jednou denně.

Nestříkal(a) jste často do vzduchu, abyste zkontroloval(a), zda inhalátor Respimat pro opakované použití funguje? Jakmile inhalátor Respimat pro opakované použití připravíte, není zapotřebí provádět zkušební vstřiky, pokud inhalátor používáte denně.


Inhalátor Respimat pro opakované použití nestříká.


Vložil(a) jste náplň? Pokud ne, vložte náplň. Jakmile je inhalátor Respimat pro opakované použití kompletně sestaven, jeho průhledný vnější obal ani jeho náplň neodstraňujte, dokud nebude náplň zcela spotřebována.


Neopakoval(a) jste kroky „OTÁČEJTE“, „OTEVŘETE“, „STISKNĚTE“ méně než třikrát po

vložení náplně? Po vložení náplně třikrát opakujte kroky „OTÁČEJTE“, „OTEVŘETE“,

„STISKNĚTE“ uvedené v krocích 4 až 6 v bodě „Příprava inhalátoru k použití“.


Ukazuje indikátor dávek na náplni bílou šipku na červeném pozadí? Náplň je zcela spotřebována. Vložte novou náplň.


Inhalátor Respimat pro opakované použití rozprašuje automaticky.


Byl kryt odklopen, když jste otáčel(a) průhledným vnějším obalem inhalátoru? Přiklopte kryt, poté pootočte průhledným vnějším obalem inhalátoru.

Stiskl(a) jste tlačítko pro uvolnění dávky během otáčení průhledným vnějším obalem inhalátoru? Přiklopte kryt tak, aby bylo tlačítko pro uvolnění dávky zakryté, poté pootočte průhledným vnějším obalem inhalátoru.

Přestal(a) jste otáčet průhledným vnějším obalem inhalátoru dříve, než se ozvalo cvaknutí?

Otáčejte plynule průhledným vnějším obalem inhalátoru, dokud nezaklapne (půl otáčky).

Byl kryt při výměně náplně odklopen? Přiklopte kryt, poté vyměňte náplň.


Stejná informace je rovněž dostupná po sejmutí QR kódu a na webové stránce www.respimat.com/cz.


(bude vložen QR kód)