Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Ezetimib STADA

CENY

10MG TBL NOB 30 I

Velkoobchod: 486,42 Kč
Maloobchodní: 124,49 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

10MG TBL NOB 98 I

Velkoobchod: 1 706,12 Kč
Maloobchodní: 406,66 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Ezetimib STADA 10 mg tablety

ezetimibum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Dávkování

Doporučená dávka přípravku je 1 tableta Ezetimib STADA 10 mg jednou denně.


Způsob podání

Tento léčivý přípravek se užívá ústy.

Užívejte Ezetimib STADA v kteroukoli denní dobu. Můžete ho užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže Vám lékař předepsal Ezetimib STADA spolu se statinem, lze oba léky užívat ve stejnou dobu.

V takovém případě si prosím přečtěte pokyny pro dávkování v příbalové informaci příslušného statinu.


Jestliže Vám lékař předepsal Ezetimib STADA spolu s dalším léčivým přípravkem ke snižování cholesterolu obsahujícím léčivou látku kolestyramin nebo s jiným léčivým přípravkem obsahujícím sekvestrant žlučových kyselin, musí být Ezetimib STADA užíván alespoň 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Ezetimib STADA, než jste měl(a)

Vyhledejte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.


Jestliže jste zapomněl(a) užít Ezetimib STADA

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, jen si vezměte předepsané množství přípravku Ezetimib STADA v obvyklou dobu příští den.


Jestliže jste přestal(a) užívat Ezetimib STADA

Pokračujte v užívání Vašich léčivých přípravku pro snižování cholesterolu dokud Vám lékař nedoporučí přestat. Váš cholesterol se může opět zvýšit.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Kontaktujte ihned svého lékaře, jestliže pocítíte nevysvětlitelnou bolest, citlivost nebo slabost svalů. To proto, že svalové potíže včetně rozpadu svalu vedoucího k postižení ledvin, mohou být ve vzácných případech závažné a mohou vést k potenciálně život ohrožujícímu stavu.


  Při všeobecném použití byly hlášeny alergické reakce zahrnující otok tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit potíže při dýchání nebo polykání (což vyžaduje okamžitou léčbu).


  Pokud byl přípravek užíván samostatně, byly hlášeny následující nežádoucí účinky:


  Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

  • bolest břicha

  • průjem

  • plynatost

  • pocit únavy


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

  • zvýšení v některých laboratorních krevních testech jaterních funkcí (transaminázy) nebo svalových funkcí (CPK – kreatinfosfokináza)

  • kašel

  • zažívací potíže

  • pálení žáhy

  • nauzea

  • bolest kloubů

  • svalové křeče

  • bolest šíje

  • snížená chuť k jídlu

  • bolest

  • bolest na hrudi

  • návaly horka

  • vysoký krevní tlak


   Navíc, při současném podávání se statinem, byly hl ášeny následující nežádoucí účinky:


   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

  • zvýšení v některých laboratorních krevních testech jaterních funkcí (transaminázy)

  • bolest hlavy

  • bolest svalů

  • citlivost nebo slabost


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

  • pocity mravenčení

  • sucho v ústech

  • svědění

  • vyrážka

  • kopřivka

  • bolest zad

  • svalová slabost

  • bolest horních a dolních končetin

  • neobvyklá únavnost nebo slabost

  • otoky, zejména na rukou a nohou


   Při současném podávání s fenofibrátem , byly hlášeny následující nežád oucí účinky:


   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

  • bolest břicha


   Navíc při všeobecném použití byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

  • závratě

  • bolesti svalů

  • postižení jater

  • alergické reakce včetně vyrážky a kopřivky

  • výrazná červená vyrážka, někdy s postižením (lézí) ve tvaru terče (multiformní erytém)

  • bolest, citlivost nebo slabost svalů

  • rozpad svalů

  • žlučové kameny nebo zánět žlučníku (který může způsobit bolest břicha, nucení na zvracení, zvracení)

  • zánět slinivky břišní často se závažnou bolestí břicha

  • zácpa

  • snížení počtu krevních buněk, které může vést k modřinám/krvácení (trombocytopenie)

  • pocity mravenčení

  • deprese

  • neobvyklá únavnost nebo slabost

  • dušnost


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

   přípravku.

 2. Jak Ezetimib STADA uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za EXP:.

  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace


Co Ezetimib STADA obsahujeJak Ezetimib STADA 10 mg tablety vypadá a co obsahuje toto balení


Bílé až téměř bílé, oválné tablety ve tvaru tobolky, o délce přibližně 8 mm a šířce přibližně 4 mm.


Přípravek je dostupný ve velikosti balení 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 156, 168

tablet zabalených v PVC/PCTFE/PVC nebo PVC/PE/PVdC (čirýá, průsvitná) folie// Al blistrech


Přípravek je dostupný ve velikosti balení 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 156, 168 tablet zabalených v PVC/PCTFE/PVC nebo PVC/PE/PVDC (čirá, průsvitná) folie // Al jednodávkových blistrech.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Německo


Výrobci

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Německo


STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36, 1190 Vídeň Rakousko


STADA Nordic ApS Marielundvej 46A, 2730 Herlev

Dánsko


Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur Nizozemsko


Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary Irsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7. 4. 2022