Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Teysuno

CENY

20MG/5,8MG/15,8MG CPS DUR 84

Velkoobchod: 7 407,62 Kč
Maloobchodní: 9 198,12 Kč
Uhrazen: 462,56 Kč

15MG/4,35MG/11,8MG CPS DUR 126

Velkoobchod: 8 406,98 Kč
Maloobchodní: 10 341,39 Kč
Uhrazen: 513,88 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Teysuno 20 mg/5,8 mg/15,8 mg tvrdé tobolky

tegafurum/gimeracilum/oteracilum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři.


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, přestaňte přípravek Teysuno užívat a sdělte to okamžitě svému lékaři.


Hlášení nežádoucích účinků

image

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


  1. JAak přípravek Teysuno uchovávat


    • Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


    • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce kartonu a blistru za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


    • Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.


    • Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace Co přípravek Teysuno obsahuje

- Léčivými látkami jsou tegafurum, gimeracilum a oteracilum.


Jedna tvrdá tobolka obsahuje tegafurum 20 mg, gimeracilum 5,8 mg a oteracilum 15,8 mg (ve formě oteracilum kalicum).


- Pomocnými látkami jsou:


Obsah tobolky: monohydrát laktosy, magnesium-stearát.

Tobolka obsahuje želatinu, oxid titaničitý (E171), natrium-laryl-sulfát, mastek.

Potiskový inkoust: červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132), karnaubský vosk, bílý šelak, glycerol-monooleát.


Jak přípravek Teysuno vypadá a co obsahuje toto balení


Tvrdé tobolky mají bílé tělo a bílé víčko s potiskem “TC442” šedou barvou. Dodávají se v blistrech obsahující každý 14 tobolek.


Balení obsahuje 42 tobolek nebo 84 tobolek.


Držitel rozhodnutí o registraci

Nordic Group B.V. Siriusdreef 41

2132 WT Hoofddorp Nizozemsko

Výrobce

Nordic Pharma B.V. Siriusdreef 41

2132 WT Hoofddorp Nizozemsko


Millmount Healthcare Limited Block7, City North

Business Campus, Stamullen Co. Meath, K32 YD60 Irsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Nordic Pharma

Tél/Tel: +32 (0)3 820 5224

info@nordicpharma.be


България

AMRING FARMA SRL, Tel. : +40 31 620 1204

RO.OfficeRomania@nordicpharma.com

Lietuva

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.:

+33 (0)1 70 37 28 00

info@nordicpharma.com


Luxembourg/Luxemburg

Nordic Pharma

Tél/Tel: +32 (0)3 820 5224

info@nordicpharma.be


Česká republika NORDIC Pharma, s.r.o. Tel: +420 241 080 770

info@nordicpharma.cz

Magyarország NORDIC Pharma, s.r.o. Tel: +420 241

080 770

info@nordicpharma.cz


Danmark

Nordic Drugs

Tlf: +46 (0)40 36 66 00

info@nordicdrugs.se


Deutschland

Nordic Pharma

Tel: +49 (0)89 889 690 680

info@nordicpharma.de

Malta

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.:

+33 (0)1 70 37 28 00

info@nordicpharma.com


Nederland

Nordic Pharma BV

Tel: +31 (0)85 48 35 871

info-nl@nordicpharma.com


Eesti

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com

Norge

Nordic Drugs

Tlf: +46 40-36 66 00info@nordicdrugs.no


Ελλάδα

Aenorasis S.A.

Τηλ: +30 210 6136332

info@aenorasis.gr

Österreich

Nordic Pharma

Tel: +49 (0)89 889 690 680

info@nordicpharma.de


España

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com

Polska

AMRING FARMA SRL, Tel. : +40 31 620 1204

RO.OfficeRomania@nordicpharma.com

France

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com

Portugal

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com

Hrvatska

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com


Ireland

Nordic Pharma Ireland Tel: +353 (0)1 400 4141

info@nordicpharma.ie

România

AMRING FARMA SRL, Tel. : +40 31 620 1204

RO.OfficeRomania@nordicpharma.com


Slovenija

NORDIC Pharma, s.r.o. Tel.: +420 241 080 770

info@nordicpharma.cz


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

vistor@vistor.is


Italia

Nordic Pharma

Tel: +39 (0)2 753 2629info@nordicpharma.it

Slovenská republika NORDIC Pharma, s.r.o. Tel.: +420 241 080

770

info@nordicpharma.cz


Suomi/Finland

Nordic Drugs

Puh/Tel: +358 (0)10 231 1040

info@nordicdrugs.fi


Κύπρος

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com

Sverige

Nordic Drugs AB

Tel: +46 (0)40 36 66 00

info@nordicdrugs.se


Latvija

Nordic Pharma (France) Tel/Τηλ/Tél/Tel.: +33 (0)1 70 37 28 00 info@nordicpharma.com

United Kingdom (Severní Irsko)

Nordic Pharma Ireland Tel: +353 (0)1 400 4141

info@nordicpharma.ie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


.