Domovská stránka Domovská stránka

ESCITALOPRAM ACCORD
escitalopram

CENY

10MG TBL FLM 28 I

Velkoobchod: 38,09 Kč
Maloobchodní: 57,40 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

10MG TBL FLM 28 I

Velkoobchod: 38,09 Kč
Maloobchodní: 57,40 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

20MG TBL FLM 28 I

Velkoobchod: 78,71 Kč
Maloobchodní: 118,62 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

20MG TBL FLM 28 I

Velkoobchod: 78,71 Kč
Maloobchodní: 118,62 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

10MG TBL FLM 98 I

Velkoobchod: 133,31 Kč
Maloobchodní: 200,90 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

10MG TBL FLM 98 I

Velkoobchod: 133,31 Kč
Maloobchodní: 200,90 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč
Příbalová informace: informace pro uživatele


ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety

ESCITALOPRAM ACCORD 20 mg potahované tablety escitalopramum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Hlášení nežádoucích účinků


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


  1. Jak přípravek Escitalopram Accord uchovávat

    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a vnějším obalu za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

    Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.


  2. Obsha balení a další informace

Co přípravek Escitalopram Accord obsahuje

Léčivou látkou je escitalopramum (escitalopram).

Jedna tableta obsahuje 10 mg nebo 20 mg escitalopramu (ve formě oxalátu).

Pomocné látky

Jádro tablety: mikrokrystalická celulóza (E460), sodná sůl kroskarmelózy (E468), hypromelóza (E464), mastek (E553b), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), magnesium-stearát (E470b). Potahová vrstva: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400.

Jak přípravek Escitalopram Accord vypadá a co obsahuje toto balení

Escitalopram Accord 10 mg a 20 mg je k dostání ve formě 10 a 20mg potahovaných tablet, které jsou popsány níže.

10 mg: bílé nebo téměř bílé, přibližně 8,1 mm dlouhé a 5,6 mm široké, oválné bikonvexní potahované

tablety na jedné straně s vyražením „1“ a „0“ po obou stranách půlicí rýhy a hladké na druhé straně.

image

20 mg: bílé nebo téměř bílé, přibližně 11,6 mm dlouhé a 7,1 mm široké, oválné bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně a hladké na druhé straně.

Tablety 10 mg a 20 mg lze rozdělit na stejné dávky.


Escitalopram Accord je dostupný v následujících baleních:

Blistry v papírové krabičce: 14, 28, 56 a 98 potahovaných tablet HDPE lahvičky: 100 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikostí balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7,

02-677, Varšava

Polsko


Výrobce:


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Název státu

Název léčivého příravku

Česká republika

Escitalopram Accord

Dánsko

Escitalopram Accord Healthcare

Estonsko

Escitalopram Accord 10mg/20mg

Irsko

Escitalopram 10mg/20mg film-coated tablets

Lotyšsko

Escitalopram Accord 10mg/20mg apvalkotās tabletes

Litva

Escitalopram Accord 10mg/20mg plėvele dengtos tabletės

Portugalsko

Escitalopram Accord

Španělsko

Escitalopram Accord 10mg/20mg comprimidos recubiertos con pelнcula

Bulharsko

Escitalopram Accord 10 mg филмирани таблетки

Finsko

Escitalopram Accord 10/20 mg Tabletti, kalvopäällysteinen

Itálie

Escitalopram Accord

Nizozemsko

Escitalopram Accord 10 mg /20 mg Filmomhulde tabletten

Rakousko

Escitalopram Accord 10mg/20mg filmtabletten

Slovenská republika

Escitalopram Accord 10 mg /20 mg filmom obalené tablety

Švédsko

Escitalopram Accord 10 mg /20 mg Filmdragerade tabletter

Velká Británie

Escitalopram 10 mg /20 mg Film-coated tablets


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 7. 2022