Domovská stránka Domovská stránka

Desloratadine Glenmark
desloratadine

CENY

5MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 500,00 Kč
Maloobchodní: 718,30 Kč
Uhrazen: 522,39 Kč

5MG TBL NOB 50

Velkoobchod: 500,00 Kč
Maloobchodní: 718,30 Kč
Uhrazen: 620,34 Kč


Příbalová informace: Informace pro pacienta

Desloratadine Glenmark 5 mg tablety

desloratadinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Desloratadine Glenmark a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Desloratadine Glenmark užívat

 3. Jak se Desloratadine Glenmark užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak Desloratadine Glenmark uchovávat

6. Obsah balení a další informace


 1. Co je Desloratadine Glenmark a k čemu se používá Co je přípravek Desloratadine Glenmark

  Přípravek Desloratadine Glenmark obsahuje desloratadin, což je antihistaminikum (látka působící proti účinkům histaminu, který se účastní alergické reakce).


  Jak přípravek Desloratadine Glenmark účinkuje

  Přípravek Desloratadine Glenmark je protialergický lék, který nevyvolává ospalost. Pomáhá kontrolovat Vaši alergickou reakci a její příznaky.


  Kdy se má přípravek Desloratadine Glenmark použít

  • Desloratadin zmírňuje příznaky související s alergickou rýmou (zánět nosních cest způsobený alergií, např. sennou rýmou nebo alergií na roztoče v prachu) u dospělých a u dospívajících ve věku 12 let a starších. Tyto příznaky zahrnují kýchání, výtok z nosu nebo svědění v nose, svědění na patře a svědící, zarudlé nebo slzící oči.

  • Desloratadin se také užívá ke zmírnění příznaků, spojených s kopřivkou (stav kůže způsobený alergií). Tyto příznaky zahrnují svědění a kopřivkové pupeny.


   Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit normální denní aktivity a spánek.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Desloratadine Glenmark užívat Neužívejte Desloratadine Glenmark:

  • jestliže jste alergický(á) na desloratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo na loratadin.

  Upozornění a opatření

  Před užitím přípravku Desloratadine Glenmark se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

  sestrou:

  • jestliže máte sníženou funkci ledvin,

  • jestliže máte, měl(a) jste nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl křeče (epileptické záchvaty).


  Použití u dětí a dospívajících

  Nepodávejte tento přípravek dětem mladším 12 let.


  Další léčivé přípravky a přípravek Desloratadine Glenmark

  Nejsou známy žádné interakce přípravku Desloratadine Glenmark s dalšími léky.

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat


  Přípravek Desloratadine Glenmark s jídlem, pitím a alkoholem

  Přípravek Desloratadine Glenmark může být užíván současně s jídlem i bez jídla.

  Při požívání alkoholu během užívání přípravku Desloratadine Glenmark je třeba opatrnost.


  Těhotenství, kojení a plodnost

  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

  Přípravek Desloratadine Glenmark se nedoporučuje užívat, pokud jste těhotná nebo kojíte.


  Plodnost

  Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu na mužskou/ženskou plodnost.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Při užívání doporučené dávky se neočekává, že by tento přípravek ovlivňoval Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Ačkoli většina osob nepociťuje ospalost, doporučuje se, abyste se nezapojoval(a) do aktivit vyžadujících duševní bdělost, jako je řízení motorových vozidel a obsluha strojů, dokud nezjistíte, jak na Vás tento léčivý přípravek působí.


  Přípravek Desloratadine Glenmark obsahuje laktózu

  Přípravek Desloratadine Glenmark obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé

  cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


 3. Jak se Desloratadine Glenmark užívá

  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Dospělí a dospívajících od 12 let věku

  Doporučená dávka je 1 tableta jednou denně; zapít vodou, lze užívat jak s jídlem, tak i bez jídla.


  Tento léčivý přípravek je určen k perorálnímu podání (užití ústy). Tabletu spolkněte celou.


  Co se týká délky léčby, Váš lékař stanoví typ alergické rýmy, která se u Vás vyskytuje a určí, jak dlouho máte přípravek Desloratadine Glenmark užívat.


  Pokud je Vaše alergická rýma intermitentní (přítomnost příznaků méně než 4 dny za týden nebo méně než 4 týdny), doporučí Váš lékař léčebný plán, který bude záviset na vyhodnocení předchozího průběhu

  Vašeho onemocnění. Pokud je Vaše alergická rýma perzistující (přítomnost příznaků 4 dny nebo více

  za týden a více než 4 týdny), může Vám Váš lékař doporučit dlouhodobější léčbu.


  U kopřivky může být délka léčby proměnlivá podle typu pacienta, proto dodržujte doporučení svého lékaře.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Desloratadine Glenmark, než jste měl(a)

  Užívejte přípravek Desloratadine Glenmark výhradně tak, jak Vám byl předepsán. Při náhodném předávkování by nemělo dojít k žádným závažným problémům. Nicméně užijete-li více desloratadinu, než kolik Vám předepsal lékař, sdělte to okamžitě svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít Desloratadine Glenmark

  Pokud zapomenete užít jednu dávku léku včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku v pravidelném dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) užívat Desloratadine Glenmark

  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


 4. Možné nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Po uvedení desloratadinu na trh byly velmi vzácně hlášeny případy závažných alergických reakcí (potíže s dýcháním, sípání, svědění, kopřivka a otok obličeje, jazyka nebo krku). Pokud zaznamenáte některý z těchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.


  Během klinických studií u dospělých pacientů byly nežádoucí účinky přibližně stejné jako u přípravku neobsahujícího žádnou léčivou látku (placebo). Nicméně únava, sucho v ústech a bolest hlavy byly hlášeny častěji než u přípravku neobsahujícího žádnou léčivou látku (placebo). U dospívajících byla nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem bolest hlavy.


  V klinických studiích s desloratadinem byly hlášeny následující nežádoucí účinky:


  Časté: mohou postihnout až 1 osobu z 10

  • únava

  • sucho v ústech

  • bolest hlavy


   Dospě lí

   Po uvedení desloratadinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:


   Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 osobu z 10 000

  • závažné alergické reakce ● vyrážka ● bušení nebo nepravidelný tep srdce

  • rychlý tep srdce ● bolest žaludku ● nevolnost (pocit na zvracení)

  • zvracení ● žaludeční nevolnost ● průjem

  • závratě ● ospalost ● nespavost

  • bolest svalů ● halucinace ● záchvaty

  • neklid se zvýšeným pohybem ● zánět jater ● abnormální výsledky jaterních testů


   Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit

  • neobvyklá slabost

  • zežloutnutí kůže a/nebo očí

  • zvýšená citlivost kůže na slunce, a to i při mlžném oparu, a UV (ultrafialové) záření, například UV záření v soláriu

  • změna srdečního rytmu

  • abnormální chování

  • agresivita

  • zvýšení tělesné hmotnosti

  • zvýšení chuti k jídlu

  • depresivní nálada

  • suché oči


   Dět i

   Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit

  • zpomalený srdeční tep

  • změna srdečního rytmu

  • abnormální chování

  • agresivita

  • depresivní nálada

  • suché oči


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak Desloratadine Glenmark uchovávat

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoli změny vzhledu tablet.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace

Co Desloratadine Glenmark obsahuje:

Léčivou látkou je desloratadinum. Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Pomocnými látkami tablet jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Jak Desloratadine Glenmark vypadá a co obsahuje toto balení:

Téměř bílé až světle růžové, kulaté, bikonvexní tablety, na jedné straně s vyraženým "L5" na druhé straně hladké.

Desloratadine Glenmark je k dispozici v blistrech obsahujících 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 90 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b

Praha 4

140 78

Česká republika.


Výrobce:

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Building 2, Croxley Green Business Park, Croxley Green, Hertfordshire, WD18 8YA, Velká Británie


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Fibichova 143

566 17 Vysoké Mýto Česká republika


Glenmark Arzneimittel GmbH Industriestr. 31

82194 Gröbenzell Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Desloratadine Glenmark

Dánsko: Desloratadine Glenmark 5mg Tabletter

Irsko: Desloratadine Glenmark 5 mg Tablets

Německo: Desloratadin Glenmark 5mg Tabletten

Holandsko: Desloratadine Glenmark 5 mg tabletten

Slovenská republika: Desloratadine Glenmark 5 mg tablety

Španělsko: Desloratadina Viso Farmaceutica 5 mg comprimidos EFG

Švédsko: Desloratadine Glenmark 5 mg Tabletter

Velká Británie: Desloratadine 5mg Tablets


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 7. 2022