Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Increlex

CENY

10MG/ML INJ SOL 1X4ML

Velkoobchod: 15 741,97 Kč
Maloobchodní: 18 606,29 Kč
Uhrazen: 1 916,32 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


INCRELEX 10 mg/ml injekční roztok

mecaserminum


image

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci:


 1. Co je INCRELEX a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete INCRELEX používat

 3. Jak se INCRELEX používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak INCRELEX uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je INCRELEX a k čemu se používá


  • INCRELEX je kapalina obsahující růstový faktor-1 podobný lidskému inzulinu (IGF-1), který je podobný IGF-1 produkovanému v lidském těle.

  • používá se k léčbě dětí nebo dospívajících, kteří jsou na svůj věk velmi malí, protože jejich tělo

   nedokáže vyrobit dostatek IGF-1. Tento stav se nazývá primární deficience IGF-1.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete INCRELEX používat Nepoužívejte INCRELEX

  • Jestliže máte v současné době jakýkoli nádor nebo růst, buď rakovinný nebo nerakovinný

  • jestliže jste v minulosti měl(a) rakovinu

  • jestliže máte jakékoli stavy, který mohou zvyšovat riziko rakoviny

  • jestliže jste alergický(á) na mekasermin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

  • u nedonošených ani donošených novorozenců, protože obsahuje benzylalkohol.


   Upozornění a opatření

   U dětí a dospívajících léčených přípravkem INCRELEX existuje zvýšené riziko nádorů a růstů (rakovinných i nerakovinných). Pokud se během léčby nebo po léčbě objeví nový růst, změna na kůži nebo jakýkoli neočekávaný příznak, okamžitě vyhledejte lékaře, protože mecasermin může hrát roli při rozvoji rakoviny.


   Před použitím přípravku INCRELEX se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem

  • jestliže máte křivou páteř (skoliózu). Vývoj skoliózy musí být u Vás monitorován.

  • jestliže se u Vás objeví kulhání nebo bolest kyčelního nebo kolenního kloubu.

  • jestliže máte zvětšené mandle (tonsilární hypertrofii). Pak byste měl(a) chodit na pravidelná vyšetření.

  • jestliže máte příznaky zvýšeného tlaku v mozku (intrakraniální hypertenze), například změny

   vidění, bolesti hlavy, nevolnost a/nebo zvracení, je třeba vyhledat lékaře, který poradí, co dělat.

  • jestliže máte lokalizovanou reakci v místě injekce nebo generalizovanou alergickou reakci na přípravek INCRELEX. Vyhledejte co nejrychleji lékaře, pokud máte lokalizovanou vyrážku.

   Okamžitou lékařskou pomoc vyhledejte, pokud máte generalizovanou alergickou reakci

   (kopřivku, ztížené dýchání, mdloby nebo kolaps a pocit pacienta, že se celkově necídí dobře).

  • jestliže u Vás došlo k ukončení tělesného růstu (růstové ploténky jsou uzavřeny). V takovém případě Vám přípravek INCRELEX nepomůže růst a nemá být používán.


  Děti mladší 2 let


  Použití tohoto přípravku u dětí mladších 2 let nebylo studováno, a proto se nedoporučuje.


  Další léčivé přípravky a přípravek INCRELEX


  Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


  Lékaře informujte zejména, jestliže berete inzulin nebo jiné léky proti diabetu. U těchto léků bude možná nutné upravit dávkování.


  Těhotenství, kojení a fertilita


  Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.


  U všech žen v plodném věku je před zahájením léčby mekaserminem nutný negativní těhotenský test. U všech žen v plodném věku je také během léčby doporučeno používat vhodnou antikoncepci.


  Léčbu mekaserminem je třeba přerušit, pokud pacientka otěhotní.


  Mekasermin se nesmí podávat kojícím matkám.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


  Mekasermin může způsobit hypoglykemii (velmi častý nežádoucí účinek, viz bod 4), která může zhoršit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje, protože Vaše schopnost soustředit se nebo reagovat může být tímto snížena.


  Měl(a) byste se vyhýbat jakýmkoli rizikovým činnostem (tj. řízení apod.) 2-3 hodiny po aplikaci dávky, a to zejména na začátku léčby přípravkem INCRELEX, dokud nebude zjištěna příslušná dávka přípravku INCRELEX, při které nedochází k výskytu nežádoucích účinků, které dělají tyto činnosti rizikovými.


  INCRELEX obsahuje benzylalkohol a sodík


  INCRELEX obsahuje jako konzervační látku benzylalkohol, který může způsobit toxické reakce a alergické reakce u kojenců a dětí do tří let.


  Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, to znamená, že je v podstatě "bez sodíku".

 3. Jak se INCRELEX používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů, které Vám sdělil lékař. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem.


  Obvyklá dávka je 0,04 až 0,12 mg/kg hmotnosti pacienta podávaná dvakrát denně. Viz „Návod k použití“ na konci této příbalové informace.


  INCRELEX aplikujte injekcí těsně pod kůži pacienta krátce před nebo po jídle nebo svačině, protože může mít podobně jako inzulin hypoglykemický účinek a tedy může snižovat hladinu cukru v krvi (viz část hypoglykemie v bodě 4). Pokud z nějakého důvodu pacient nemůže jíst, dávku přípravku INCRELEX nepodávejte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Následující dávka má být podána jako obvykle s jídlem nebo svačinou.


  INCRELEX aplikujte injekcí těsně pod kůži pacienta na paži, stehně, břiše nebo hýždích. Přípravek se nikdy nesmí aplikovat přímo do žíly ani do svalu. Při každé injekci změňte místo vpichu.


  Přípravek INCRELEX používejte pouze tehdy, je-li čirý a bezbarvý. Léčba mekaserminem je dlouhodobá. Další informace žádejte u lékaře. Jestliže jste použil(a) více přípravku INCRELEX, než jste měl(a)

  Mekasermin, podobně jako inzulin, může snižovat hladinu cukru v krvi (viz hypoglykemie v bodě 4).


  Pokud jste injekčně aplikoval(a) více přípravku INCRELEX, než jste měl(a), okamžitě kontaktujte Vašeho lékaře.


  Akutní předávkování může způsobit hypoglykemii (nízký krevní cukr).


  Léčba akutního předávkování mekaserminu má být zaměřena na odstranění hypoglykemie. Mají se konzumovat tekutiny nebo potraviny obsahující cukr. Pokud pacient není při vědomí nebo není dostatečně bdělý, aby mohl vypít tekutinu obsahující cukr, může být k odstranění nízké hladiny krevního cukru zapotřebí aplikovat nitrosvalovou injekci glukagonu. Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám ukáže, jak se podává injekce glukagonu.


  Při dlouhodobém předávkování může dojít ke zvětšení některých částí těla (např. rukou, chodidel, částí obličeje) nebo k nadměrnému růstu celého těla. Pokud máte podezření na dlouhodobé předávkování, kontaktujte ihned svého lékaře.


  Jestliže jste zapomněl(a) použít INCRELEX


  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

  Jestliže dojde k vynechání dávky, nezvyšujte následující dávku jako kompenzaci. Další dávka má být podána jako obvykle, s jídlem nebo svačinou.


  Jestliže jste přestal(a) používat INCRELEX


  Předčasné ukončení léčby přípravkem INCRELEX může zhoršit úspěšnost růstové terapie. Před ukončením léčby se prosím poraďte s lékařem.


  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento lék nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


  Nejčastější nežádoucí účinky mekaserminu jsou: nízká hladina krevního cukru (hypoglykemie), zvracení, reakce v místě vpichu, bolest hlavy a infekce středního ucha. Byly hlášeny také závažné alergické reakce při léčbě přípravkem INCRELEX. Pokud se u Vás projeví některý z těchto příznaků, řiďte se, prosím, pokyny uvedenými v následujících odstavcích pro danou událost.


  Frekvence není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

  Rakovinnéanerakovinnénádory

  U pacientů léčených přípravkem INCRELEX bylo hlášeno zvýšení rakovinných i nerakovinných nádorů. Riziko takových nádorů může být vyšší, pokud je INCRELEX používán při jiných stavech,

  než jaké jsou uvedeny v bodě 1, nebo pokud je použit ve vyšší dávce, než je doporučeno v bodě 3.


  Závažnéalergickéreakce(anafylaxe)

  Generalizovaná kopřivka, dýchací potíže, závrať, byl hlášen otok tváře a / nebo hrdla po podání mekaserminu. Objeví-li se u Vás závažná alergická reakce, ihned přestaňte přípravek INCRELEX

  používat a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.

  Byly také hlášeny místní alergické reakce v místě vpichu (svědění, kopřivka).


  Vypadávánívlasů(alopecie)

  Vypadávání vlasů bylo také hlášeno po použití mekaserminu.


  Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)

  Nízkáhladinakrevníhocukru(hypoglykemie)

  Mekasermin může snižovat hladinu cukru v krvi. Známky nízké hladiny krevního cukru jsou: závratě, únava, neklid, hlad, podrážděnost, poruchy soustředění, pocení, pocit na zvracení a rychlý nebo

  nepravidelný puls.


  Závažná hypoglykemie může způsobit bezvědomí, záchvaty / křeče nebo smrt. Objeví-li se u Vás záchvaty/křeče nebo bezvědomí, ihned přestaňte přípravek INCRELEX používat a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.


  Pokud používáte INCRELEX, musíte vyloučit účast na vysoce rizikových činnostech (jako je namáhavá tělesná činnost) 2 až 3 hodiny po aplikaci injekce přípravku INCRELEX, a to zejména na začátku léčby přípravkem INCRELEX.


  Před zahájením léčby přípravkem INCRELEX Vám lékař nebo zdravotní sestra vysvětlí, jak se léčí hypoglykemie. Musíte mít neustále k dispozici zdroj cukru, jako je pomerančový džus, glukózové želé, bonbón nebo mléko pro případ, že se objeví příznaky hypoglykemie. Při závažné hypoglykemii, když nereagujete a nemůžete vypít tekutinu obsahující cukr, je nutno podat injekci glukagonu. Lékař nebo zdravotní sestra Vám ukáže, jak se injekce aplikuje. Glukagon po injekční aplikaci zvyšuje hladinu krevního cukru. Je důležité, abyste měl(a) dobře vyváženou stravu obsahující kromě potravin s obsahem cukru také potraviny s bílkovinami a tuky (např. v mase a sýrech).


  Hypertrofievmístěinjekce(zvětšenítkáněvmístěinjekce)apodlitina

  Tomuto lze předejít střídáním místa vpichu při každé injekci (rotace místa vpichu).


  Zažívacísystém

  Během léčby mekaserminem se vyskytlo zvracení a bolest v horní části břicha.


  Infekce

  U dětí léčených mekaserminem byly pozorovány infekce středního ucha.

  Svalováakosternísoustava

  Během léčby mekaserminem se vyskytly bolesti kloubů a končetin.


  Nervovýsystém

  Během léčby mekaserminem se vyskytly bolesti hlavy.


  Časté (mohou se objevit u 1 z 10 osob)

  Záchvaty

  Při léčbě mekaserminem byly pozorovány záchvaty/křeče. Závratě a třes byly také hlášeny během léčby mekaserminem.


  Srdečníabnormality

  Rychlý srdeční puls a abnormální srdeční ozvy byly hlášeny během léčby mekaserminem.


  Zvýšenýcukrvkrvi(hyperglykemie)

  Při léčbě mekaserminem bylo také pozorováno zvýšení cukru v krvi.


  Zvětšenémandle/nosnímandle

  Mekasermin může způsobit zvětšení mandlí/nosních mandlí. Některé příznaky zvětšených mandlí/nosních mandlí zahrnují: chrápání, obtížné dýchání nebo polykání, spánkové apnoe (stav, kdy

  se ve spánku nakrátko zastaví dech) nebo tekutina ve středním uchu a také infekce ucha. Spánkové

  apnoe mohou způsobovat nepřiměřenou denní ospalost. Pokud Vám tyto příznaky vadí, vyhledejte lékaře. Lékař Vám má pravidelně vyšetřovat mandle / nosní mandle.


  Zvětšenýbrzlík

  Během léčby mekaserminem bylo pozorováno zvětšení brzlíku (specializovaný orgán imunitního systému).


  Papiloedem

  Lékař nebo optik může v průběhu léčby mekaserminem zaznamenat otok v zadní části oka (z důvodu zvýšeného tlaku v mozku).


  Nedoslýchavost(ztrátasluchu)

  Nedoslýchavost (ztráta sluchu), bolesti uší a tekutina ve středním uchu byly pozorovány v průběhu léčby mekaserminem. Řekněte svému lékaři, pokud se u Vás objeví potíže se sluchem.


  Zhoršenískoliózy(způsobené rychlýmrůstem)

  Máte-li skoliózu, bude Vás potřeba často kontrolovat na zvýšení zakřivení páteře. Při léčbě mekaserminem byla pozorována bolest svalů .


  Reprodukčnísystém

  Během léčby mekaserminem bylo pozorováno zvětšení prsů.


  Zažívacísystém

  V souvislosti s léčbou mekaserminem se vyskytly bolesti břicha.


  Změnykůžeavlasů

  V souvislosti s léčbou mekaserminem bylo pozorováno ztluštění kůže a abnormální struktura vlasů.


  Reakcevmístěvpichu

  Při léčbě přípravkem INCRELEX byly hlášeny reakce zahrnující bolest, podráždění, krvácení, modřiny, červenání a zatvrdnutí. Reakci v místě vpichu lze předejít střídáním místa vpichu při každé

  injekci (rotace místa vpichu).

  Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 osob)

  Zvýšenýtlakvmozku(intrakraniálníhypertenze)

  INCRELEX může někdy způsobit dočasné zvýšení tlaku v mozku. Mezi příznaky nitrolební hypertenze mohou patřit změny vidění, bolest hlavy, pocit na zvracení a / nebo zvracení. Okamžitě

  informujte lékaře, pokud máte některý z těchto příznaků. Váš lékař dokáže zkontrolovat, zda se jedná

  o intrakraniální hypertenzi. Pokud se opravdu jedná o tento stav, může lékař rozhodnout o dočasném omezení nebo přerušení léčby mekaserminem. Po odeznění příhody je možné opět začít používat mekasermin.


  Srdečníabnormality

  U některých pacientů léčených mekaserminem ukázalo ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiogram) zvětšení srdečního svalu. Váš lékař může před léčbou mekaserminem, během ní a po ní provést echokardiografické vyšetření.


  Reakcevmístěvpichu

  Při léčbě přípravkem INCRELEX byly hlášeny reakce zahrnující vyrážku, otok a tukové boule. Reakci v místě vpichu se lze vyhnout změnou místa injekce při každém podání (rotace místa vpichu).


  Zvýšenítělesnéhmotnosti

  Při léčbě mekaserminem bylo pozorováno zvýšení tělesné hmotnosti.


  Další méně časté nežádoucí účinky pozorované během léčby mekaserminem zahrnovaly deprese, nervozitu.


  Hlášení nežádoucích účinků

  image

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvímnárodníhosystémuhlášení nežádoucích účinků uvedeného Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak INCRELEX uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku vedle značky EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

  Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

  Po prvním použití lze injekční lahvičku uchovávat maximálně 30 dnů při 2 °C až 8 °C.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace Co INCRELEX obsahuje

Jak INCRELEX vypadá a co obsahuje toto balení


INCRELEX je bezbarvý až bledě žlutý a čirý až mírně opalizující roztok pro injekci dodávaný ve skleněné injekční lahvičce uzavřené zátkou a těsnicím uzávěrem. Jedna injekční lahvička obsahuje 4 ml roztoku.

Velikost balení je jedna injekční lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitelrozhodnutíoregistraci:

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt Francie


Výrobce:

Beaufour Ipsen Industrie Rue Ethé Virton

28100 Dreux Francie


Tjoapack Netherlands B.V. Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur Nizozemsko


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien, Luxembourg/Luxemburg Ipsen NV

België /Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 9 243 96 00

Italia

Ipsen SpA

Tel: + 39 02 39 22 41


România, България Ipsen Pharma România

Tel/Тел.: + 40 (021) 231 27 20

Latvija

Ipsen Pharma pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67622233


Česká republika

Ipsen Pharma s.r.o.

Tel: + 420 242 481 821

Lietuva, Hrvatska

Ipsen Pharma Lietuvos filialas Lietuva

Tel. + 370 37 337854


Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB

Sverige/Ruotsi/Svíþjóð Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

Magyarország

Ipsen Pharma SAS Magyarországi

Tel: +36 1 555 5930


Deutschland, Österreich Ipsen Pharma GmbH Deutschland

Tel.: +49 89 262043289

Nederland

Ipsen Farmaceutica B.V. Tel: + 31 23 55 41 600

Eesti

Centralpharma Communications OÜ Tel: +372 6015540

Polska

Ipsen Poland Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00


Ελλάδα, Κύπρος, Malta Ipsen Μονοπρόσωπη EΠΕ Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 984 3324

Portugal

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A.

Tel: + 351 21 412 3550


España

Ipsen Pharma S.A. Tel: + 34 936 858 100

Slovenija PharmaSwiss d.o.o Tel: + 386 1 236 47 00


France

Ipsen Pharma

Tél: + 33 1 58 33 50 00

Slovenská republika

Ipsen Pharma, organizačná zložka Tel: + 420 242 481 821


Ireland, United Kingdom (Northern Ireland)

Ipsen Pharmaceuticals Limited. Ireland

Tel: + 44(0)1753 627777


Tato příbalová informace byla naposledy schválena


Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem

k vzácné povaze tohoto onemocnění nebylo možné získat o tomto léčivém přípravku úplné informace. Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace týkající se tohoto léčivého přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové stránky, týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.


Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.


<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁVOD K POUŽITÍ


INCRELEX se má podávat pomocí sterilních stříkaček a injekčních jehel na jedno použití, které mohou být poskytnuty lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Stříkačky musí mít vhodnou velikost tak, aby bylo možno předepsanou dávku natáhnout z injekční lahvičky s přiměřenou přesností.


Příprava dávky


 1. Předtím, než přípravek INCRELEX začnete připravovat k injekci, si umyjte ruce.


 2. Pro každou dávku použijte novou jehlu a stříkačku na jedno použití. Stříkačky a jehly používejte pouze jednou. Správným způsobem je zlikvidujte do kontejneru na ostré předměty (jakým je kontejner na biologicky nebezpečný odpad), do kontejneru z tvrdého plastu (jakým je láhev na saponát) nebo do kovového kontejneru (jakým je prázdná kovová nádoba). Nikdy nepoužívejte stříkačky ani jehly použité jinou osobou.


 3. Zkontrolujte kapalinu, zda je čirá a bezbarvá. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí data použitelnosti (které je uvedeno na obalu za EXP a odpovídá poslednímu dni uvedeného měsíce) ani pokud je zakalený nebo pokud jsou v něm viditelné částice. Pokud injekční lahvička zmrzne, zlikvidujte ji.

  Zeptejte se svého lékárníka, jak zlikvidovat léky, které již nepoužíváte.


 4. Jestliže používáte novou injekční lahvičku, sejměte ochranné víčko. Neodstraňujte gumovou zátku.


  image

 5. Gumovou zátku v injekční lahvičce otřete tamponem namočeným v alkoholu, abyste zabránili kontaminaci injekční lahvičky choroboplodnými zárodky, které se mohou zavléci při jejím opakovaném používání (viz Obrázek 1).


  image


  Obrázek 1: Otřete zátku alkoholem

 6. Před zasunutím jehly do injekční lahvičky vytáhněte píst a natáhněte do stříkačky vzduch odpovídající předepsané dávce léku. Propíchněte jehlou gumovou zátku injekční lahvičky a zasunutím pístu vytlačte do injekční lahvičky vzduch (viz Obrázek 2).


  image


  Obrázek 2: Vytlačte vzduch do stříkačky


  image

 7. Ponechte stříkačku v injekční lahvičce a stříkačku i injekční lahvičku obraťte dnem vzhůru.

  image

  Stříkačku i injekční lahvičku pevně držte (viz Obrázek 3).


  image


  Obrázek 3:

  Příprava k nasátí

  image

 8. Ujistěte se, že je hrot jehly ponořený v kapalině (viz Obrázek 4). Zatáhnutím za píst natáhněte do stříkačky správnou dávku (viz Obrázek 5).


  image


  Obrázek 4: Hrot v tekutině


  Obrázek 5: Natáhněte správnou dávku


  image

  image

  image

 9. Před vytažením jehly z injekční lahvičky zkontrolujte, zda ve stříkačce nejsou vzduchové bublinky. Jsou-li ve stříkačce vzduchové bublinky, podržte stříkačku s injekční lahvičkou dnem vzhůru a poklepejte na stěnu stříkačky tak, aby bublinky vystoupaly nahoru. Bublinky vytlačte pomocí pístu a natáhněte správné množství kapaliny tak, abyste ve stříkačce měli správnou dávku (viz Obrázek 6).


  image


  Obrázek 6: Odstraňte bubliny a doplňte správnou dávku

 10. Vytáhněte jehlu z injekční lahvičky a vyměňte ochranný kryt. Jehla se nesmí ničeho dotknout. Nyní jste připraveni k aplikaci injekce (viz Obrázek 7).


image


Obrázek 7:

Připraveno k aplikaci


image

Injekce dávky:


Injekci přípravku INCRELEX aplikujte podle pokynů lékaře.

Injekci nepodávejte, pokud nejste schopen/schopna přijmout jídlo krátce před injekcí nebo po ní.


 1. Vyberte si místo aplikace injekce – na paži, stehně, hýždích nebo břichu (viz níže). Místo vpichu se musí při každé injekci měnit.


  image

  image

  image

  image

  Horní část paže Stehno Hýždě Břicho


 2. Na místě, kde se má provést vpich injekce, očistěte pokožku alkoholem nebo mýdlem a vodou.

  Před injekcí musí být místo vpichu suché.

  image

 3. Pokožku lehce stiskněte. Zaveďte jehlu ve směru, který Vám ukázal lékař. Uvolněte pokožku (viz Obrázek A).


  Obrázek A: Zlehka stiskněte kůži a aplikujte podle návodu


 4. Pomalu stlačte píst stříkačky úplně dolů a ujistěte se, že jste aplikovali všechnu kapalinu.

  Vytáhněte jehlu přímo nahoru a místo vpichu jemně na několik sekund stlačte gázou nebo

  vatovým tamponem. Místo vpichu netřete (viz Obrázek B).


  image


  Přitiskněte gázu nebo tampon (netřete)


  image

 5. Při likvidaci jehly a stříkačky postupujte podle pokynů lékaře. Stříkačku neuzavírejte. Použitá jehla a stříkačka se musí odložit do speciálního kontejneru na ostrý odpad (např. do kontejneru na biologicky nebezpečný odpad), do obalu z tvrdého plastu (např. do lahve od čisticího prostředku) nebo do kovové nádoby (např. do prázdné plechovky od kávy). Tyto nádoby se musí uzavřít a správně zlikvidovat způsobem, jaký Vám lékař popsal.