Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Memantine Accord

CENY

20MG TBL FLM 28X1

Velkoobchod: 1 000,00 Kč
Maloobchodní: 1 378,30 Kč
Uhrazen: 150,30 Kč

10MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 600,00 Kč
Maloobchodní: 850,30 Kč
Uhrazen: 192,45 Kč

10MG TBL FLM 98

Velkoobchod: 1 800,00 Kč
Maloobchodní: 2 407,90 Kč
Uhrazen: 258,89 Kč

10MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 577,79 Kč
Maloobchodní: 820,98 Kč
Uhrazen: 477,80 Kč

20MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 1 000,00 Kč
Maloobchodní: 1 378,30 Kč
Uhrazen: 691,96 Kč

20MG TBL FLM 56X1

Velkoobchod: 2 390,62 Kč
Maloobchodní: 3 168,03 Kč
Uhrazen: 712,02 Kč

10MG TBL FLM 56

Velkoobchod: 1 155,58 Kč
Maloobchodní: 1 578,53 Kč
Uhrazen: 892,19 Kč

20MG TBL FLM 98X1

Velkoobchod: 4 183,58 Kč
Maloobchodní: 5 420,01 Kč
Uhrazen: 1 122,00 Kč

20MG TBL FLM 56

Velkoobchod: 2 390,62 Kč
Maloobchodní: 3 168,03 Kč
Uhrazen: 1 795,34 Kč

20MG TBL FLM 98

Velkoobchod: 4 298,01 Kč
Maloobchodní: 5 563,50 Kč
Uhrazen: 3 161,31 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Memantine Accord 10 mg potahované tablety

memantini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné až středně těžké.

  Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

  • Bolest hlavy, ospalost, zácpa, zvýšené hodnoty jaterních testů, závratě, poruchy rovnováhy dušnost, zvýšení krevního tlaku a přecitlivělost na přípravek


   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

  • Únava, plísňové infekce, zmatenost, halucinace, zvracení, poruchy chůze, srdeční selhání a

   tvorba krevních sraženin v žilách (trombóza/tromboembolismus)


   Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

  • Záchvaty křečí


   Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):

  • Zánět slinivky břišní, zánět jater a psychotické reakce


   Alzheimerova choroba bývá sama o sobě často doprovázena depresí, sebevražednými představami a sebevraždou. Tyto případy se vyskytly též u pacientů léčených memantinem.


   Hlášení nežádoucích účinků

   image

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

   k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek Memantine Accord uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

  „Použitelné do“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace


Co přípravek Memantine Accord obsahuje


Léčivou látkou je memantini hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje memantini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 8,31 mg memantinu.


Dalšími pomocnými látkami obsaženými v jádru tablety jsou: monohydrát laktόzy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon a magnesium-stearát. Potah tablety: hypromelosa, polysorbát 80, makrogol 400, oxid titaničitý (E 171).


Jak Memantine Accord vypadá a co obsahuje toto balení


Memantine Accord potahované tablety jsou bílé, podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou a vyraženým označením „MT“ rozděleným půlicí rýhou na jedné straně a „10“ rozděleným půlicí rýhou na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Memantine Accord potahované tablety se dodává v blistrech v balení (PVC/PE/PVDC-Al blistr) obsahujícím 14 tablet , 28 tablet, 30 tablet, 42 tablet, 50 tablet, 56 tablet, 98 tablet, 100 tablet a 112