Domovská stránka Domovská stránka

Seretide Inhaler
salmeterol and fluticasone

CENY

25MCG/50MCG/DÁV INH SUS PSS 120DÁV+POČ

Velkoobchod: 451,76 Kč
Maloobchodní: 652,50 Kč
Uhrazen: 187,03 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Seretide Inhaler 25 mikrogramů / 50 mikrogramů suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

salmeteroli xinafoas / fluticasoni propionas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu.


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Seretide Inhaler uchovávat


  • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  • Nepoužívejte přípravek Seretide Inhaler po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za

   „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  • Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

  • Stejně jako u většiny inhalačních léčivých přípravků v tlakových obalech se terapeutický efekt přípravku může snížit, je-li tlaková nádobka studená.

  • Tlakový obal. Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C, chraňte před přímým slunečním světlem.

  • Nádobka je pod tlakem, proto se nesmí rozebírat, propichovat, deformovat silou ani spalovat (odhazovat do ohně), a to ani když je zdánlivě prázdná.


   Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace Co přípravek Seretide Inhaler obsahuje


Držitel rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko


Výrobci

Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle No.2, 23 Rue Lavoisier, 27000 Evreux, Francie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2. 3. 2022.