Domovská stránka Domovská stránka

NEO-ANGIN ŠALVĚJ
dichlorobenzyl alcohol


Příbalová informace: informace pro pacienta


NEO-ANGIN ŠALVĚJ 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg pastilky

alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Neo-angin šalvěj a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin šalvěj používat

3. Jak se Neo-angin šalvěj používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Neo-angin šalvěj uchovávat

6. Obsah balení a další informace


1. Co je Neo-angin šalvěj a k čemu se používá


Neo-angin šalvěj má antiseptické účinky (působí proti mikrobům) a mírně působí proti bolesti.


Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou přípravek Neo-angin šalvěj používat k podpůrné léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu doprovázených typickými příznaky, jako jsou bolest v krku, zarudnutí v krku či mírné potíže při polykání.

Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin šalvěj používat Nepoužívejte Neo-angin šalvěj

  • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

   (uvedenou v bodě 6).

  • Nepodávejte dětem do 6 let.


Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Neo-angin šalvěj se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Neo-angin šalvěj nemá být používán bezprostředně před jídlem a pitím.

Používání tohoto přípravku po dobu delší než 5 dnů se nedoporučuje, protože může změnit bakteriální rovnováhu v dutině ústní.


Tento přípravek se nemá používat v případě větších akutních ran v oblasti dutiny ústní a krku.


Děti

Přípravek Neo-angin šalvěj nepodávejte dětem do 6 let. Léčba přípravkem Neo-angin šalvěj u dětí od 6 let

vyžaduje, aby dítě bylo schopno postupně nechat pastilku rozpustit v ústech.


Další léčivé přípravky a přípravek Neo-angin šalvěj

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte nebo jste používal(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.


Vzhledem k nedostatečným informacím se použití přípravku Neo-angin šalvěj během těhotenství a v období kojení nedoporučuje.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na žádný vliv přípravku na schopnost řídit

a obsluhovat stroje.


Přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje isomalt (E953) a barvivo ponceau 4R (E124)

Přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje barvivo ponceau 4R, které může způsobit alergické reakce.


Přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje také 2,58 g isomaltu v jedné pastilce. Energetická hodnota isomaltu

je 9,66 kJ/g (2,3 kcal/g).

Jestliže vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat.

Jestliže denní dávka překročí 10 g isomaltu, může mít mírný projímavý účinek.


3. Jak se Neo-angin šalvěj používá


Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.


Dospělí, dospívající a děti od 6 let: pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné použít maximálně 6 pastilek.

Délka léčby

Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Celková délka léčby tímto přípravkem je nejvýše 5 dní.


Jestliže jste použil(a) více přípravku Neo-angin šalvěj, než jste měl(a)

Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány. V případě předávkování se mohou v zesílené míře vyskytnout popsané nežádoucí účinky. V takovém případě kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neo-angin šalvěj

Jestliže jste zapomněl(a) použít Neo-angin šalvěj, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v používání tak, jak je předepsáno.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu:


  Velmi časté:

  více než 1 z 10 pacientů

  Časté:

  méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů

  Méně časté:

  méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů

  Vzácné:

  méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů

  Velmi vzácné:

  méně než 1 z 10000 pacientů

  Není známo:

  z dostupných údajů nelze určit


  Velmi vzácné:

  • podráždění ústní a žaludeční sliznice, jako např. poruchy trávení, pocit na zvracení


   Není známo:

  • alergické reakce jako např. otok úst, jazyka a rtů, vyrážka,

  • dušnost a kašel


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek Neo-angin šalvěj uchovávat


  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace


Co přípravek Neo-angin šalvěj obsahuje:

Léčivými látkami jsou alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum. Jedna pastilka obsahuje alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg a levomentholum 5,9 mg.


Pomocnými látkami jsou silice máty peprné, isomalt, kyselina vinná, šalvějová silice, Ponceau 4R (E124),

chinolinová žluť (E104), patentní modř V (E131).


Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Neo-angin šalvěj jsou medově zbarvené, ploché, mírně průsvitné, kulaté pastilky.


Balení obsahuje 12, 16, 24 a 48 pastilek v průhledných PVC/PVDC/A1 blistrech v krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Divapharma GmbH Motzener Strasse 41

12277 Berlin

Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 6. 2018