Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Twicor

CENY

20MG/10MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 966,66 Kč
Maloobchodní: 1 334,29 Kč
Uhrazen: 1 171,93 Kč

10MG/10MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 984,63 Kč
Maloobchodní: 1 358,01 Kč
Uhrazen: 1 195,65 Kč

10MG/10MG TBL FLM 90

Velkoobchod: 3 090,94 Kč
Maloobchodní: 4 049,84 Kč
Uhrazen: 3 562,76 Kč

20MG/10MG TBL FLM 90

Velkoobchod: 3 110,38 Kč
Maloobchodní: 4 074,22 Kč
Uhrazen: 3 587,14 KčPříbalová informace: informace pro pacienta


Twicor 20 mg/10 mg potahované tablety

rosuvastatinum/ezetimibum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci


 1. Co je přípravek Twicor a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Twicor užívat

 3. Jak se přípravek Twicor užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Twicor uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Twicor a k čemu se používá


  Přípravek Twicor obsahuje dvě různé léčivé látky v jedné potahované tabletě. Jedna z léčivých látek je rosuvastatin, patřící do skupiny tzv. statinů, druhá léčivá látka je ezetimib.


  Přípravek Twicor se užívá u dospělých pacientů ke snížení hladin celkového cholesterolu, „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tuků zvaných triglyceridy v krvi. Navíc také zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol). Tento lék dosahuje snížení Vašeho cholesterolu dvěma způsoby: snižuje množství cholesterolu vstřebávaného ze zažívacího traktu a dále snižuje cholesterol, který tělo vytváří samo.


  Většina lidí vysokou hladinu cholesterolu nepociťuje, protože se to nijak neprojevuje. Pokud se však tento stav neléčí, mohou se ve stěnách krevních cév vytvářet tukové usazeniny, které cévy zužují.

  Někdy se mohou zúžené cévy ucpat, což může způsobit nedostatečné zásobení srdce nebo mozku krví a vyústit v srdeční záchvat nebo mrtvici. Snižováním hladin cholesterolu můžete snižovat riziko srdečního záchvatu, mrtvice nebo zdravotních problémů, které s vysokou hladinou cholesterolu souvisejí.


  Tento léčivý přípravek se používá u pacientů, u nichž ke kontrole cholesterolu nestačí samotná dieta snižující cholesterol. Je třeba, abyste při užívání tohoto přípravku dodržovali dietu snižující hladinu cholesterolu.


  Váš lékař Vám může předepsat přípravek Twicor, pokud již jednotlivě užíváte rosuvastatin i ezetimib ve

  stejných dávkách.


  Tento léčivý přípravek Vám nepomůže snížit hmotnost.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Twicor užívat Neužívejte přípravek Twicor, jestliže

  • jste alergický(á) na rosuvastatin, ezetimib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

   v bodě 6),

  • máte onemocnění jater,

  • máte závažné zhoršení funkce ledvin,

  • máte opakované, nevysvětlené bolesti svalů (myopatie),

  • užíváte léčivo zvané cyklosporin (užívané např. po transplantaci orgánů),

  • jste těhotná nebo kojíte. Pokud během užívání přípravku Twicor otěhotníte, přestaňte lék ihned užívat a informujte svého lékaře. Ženy by se měly při užívání tohoto přípravku chránit před otěhotněním používáním vhodných antikoncepčních opatření,

  • jestliže se u Vás po užití přípravku Twicor nebo jiných léčivých přípravků někdy objevila závažná kožní vyrážka nebo olupování kůže, puchýře a/nebo vředy v ústech.


  Jestliže pro Vás platí některý z výše uvedených bodů (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se se svým lékařem.


  Upozornění a opatření

  Před užitím přípravku Twicor se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

  • máte nějaké potíže s ledvinami,

  • máte nějaké potíže s játry,

  • jste měl(a) opakované nebo nevysvětlené bolesti svalů, v minulosti se u Vás vyskytly svalové obtíže nebo se objevily v rodině nebo jste v minulosti trpěl(a) svalovými problémy při užívání jiných léků snižujících hladinu cholesterolu. Informujte ihned svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelné svalové bolesti, zvláště necítíte-li se dobře nebo máte-li horečku. Informujte také svého lékaře nebo lékárníka, jestliže cítíte setrvalou svalovou slabost.

  • jste asijského původu (japonského, čínského, filipínského, vietnamského, korejského nebo indického).

   Váš lékař Vám doporučí vhodnou dávku.

  • užíváte léčivé přípravky proti infekci, včetně infekce HIV nebo hepatitidy typu C, jako je např. kombinace lopinavir/ritonavir nebo atazanavir či simeprevir – viz také bod „Jiné léčivé přípravky a Twicor“,

  • máte závažné dýchací potíže,

  • užíváte jiné léčivé přípravky ke snížení hladin cholesterolu zvané fibráty; viz také bod „Jiné léčivé přípravky a Twicor“,

  • pravidelně pijete velké množství alkoholu,

  • trpíte sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyroidismem),

  • je Vám více než 70 let (lékař Vám doporučí správnou dávku přípravku Twicor),

  • užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivo zvané kyselina fusidová (k léčbě bakteriálních infekcí), a to perorálně (ústy) nebo v injekci; kombinace kyseliny fusidové a přípravku Twicor může vyvolat závažné svalové obtíže (rabdomyolýzu).

  • Při užívání přípravku Twicor byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky včetně Stevensova- Johnsonova syndromu (SJS) a lékové reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS). Jestliže si všimnete kteréhokoliv z příznaků uvedených v bodě 4, přestaňte přípravek Twicor užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.


  Pokud pro Vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím

  tohoto přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Statiny mohou u malého počtu osob ovlivnit játra. To lze zjistit jednoduchým testem, který sleduje zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi. Lékař Vás proto bude během léčby přípravkem Twicor pravidelně posílat na tento krevní test (test jaterní funkce). Je důležité, abyste navštěvoval(a) svého lékaře, který Vám test předepíše.


  Máte-li diabetes (cukrovku) nebo hrozí její rozvoj, bude Vás při užívání tohoto přípravku lékař pečlivě sledovat. Větší pravděpodobnost rozvoje diabetu hrozí při vysoké hladině cukru a tuků v krvi, při nadváze a vysokém krevním tlaku.


  Děti a dospívající

  Užití tohoto léčivého přípravku u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje.


  Další léčivé přípravky a přípravek Twicor

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

  nebo které možná budete užívat.

  Zvláště informujte svého lékaře, užíváte-li některý z následujících léků:

  • cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů jako prevence odmítnutí transplantovaného orgánu; účinek rosuvastatinu je při současném užití s cyklosporinem zvýšený). Neužívejte Twicor, pokud užíváte cyklosporin.

  • protisrážlivé léky, jako je warfarin, acenokumarol nebo fluindion (jejich účinek na ředění krve, a tím i riziko krvácení, může být při současném užití s přípravkem Twicor zvýšený) nebo clopidogrel,

  • jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu zvané fibráty, které upravují také hladiny triglyceridů v krvi (např. gemfibrozil a jiné fibráty); při užívání gemfibrozilu spolu s přípravkem Twicor je účinek rosuvastatinu zvýšen,

  • kolestyramin (léčivo snižující cholesterol), protože ovlivňuje způsob účinku ezetimibu,

  • některé z následujících léčiv užívaných samostatně nebo v kombinaci k léčbě virových infekcí, včetně infekce HIV nebo chronické hepatitidy C (viz bod „Upozornění a opatření“): ritonavir, lopinavir, atazanavir, simeprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir, glekaprevir, pibrentasvir,

  • léčiva na zažívání obsahující hliník (aluminium) nebo hořčík (magnesium), užívaná k neutralizaci kyseliny v žaludku - tato léčiva snižují hladiny rosuvastatinu v krvi; tento vliv lze zmírnit užíváním těchto léčiv 2 hodiny po rosuvastatinu,

  • erytromycin (antibiotikum); účinek rosuvastatinu je při současném užívání s tímto antibiotikem snížen,

  • kyselinu fusidovou; pokud potřebujete užívat perorálně kyselinu fusidovou k léčbě bakteriální infekce, budete muset dočasně přerušit užívání přípravku Twicor. Váš lékař Vám řekne, kdy můžete znovu začít s užíváním přípravku Twicor. Užívání tohoto léčivého přípravku spolu s kyselinou fusidovou může vzácně vyvolat slabost, citlivost nebo bolest svalů (rabdomyolýzu) – více informací o rabdomyolýze naleznete v bodě 4.

  • perorální kontraceptiva (pilulky); hladiny pohlavních hormonů absorbovaných z pilulek jsou zvýšené,

  • hormonální substituční léčbu (zvýšení hladin hormonů v krvi),

  • regorafenib (používá se k léčbě rakoviny).


  Pokud jdete do nemocnice nebo užíváte léčbu pro jiné onemocnění, informujte odborný personál, že užíváte přípravek Twicor.


  Těhotenství a kojení

  Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, neužívejte přípravek Twicor. Jestliže při užívání přípravku Twicor otěhotníte, přestaňte ihned přípravek užívat a informujte svého lékaře. Ženy by se měly při užívání tohoto přípravku chránit před otěhotněním používáním vhodných antikoncepčních opatření.


  Neužívejte přípravek Twicor, pokud kojíte. To proto, že není známo, zda se tento přípravek vylučuje u lidí do mateřského mléka.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Není pravděpodobné, že tento lék ovlivní Vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo obsluhovat stroje. Je však dobré pamatovat, že někteří lidé mohou mít při užívání tohoto přípravku závratě. V takovém případě nemáte řídit ani obsluhovat nebo používat stroje a nástroje.


  Přípravek Twicor obsahuje sodík

  Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

  v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Twicor užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Tento léčivý přípravek není vhodný pro zahájení léčby. Léčba má být zahájena pouze užíváním léčivých látek samostatně a po nastavení vhodných dávek lze přejít na kombinovaný přípravek Twicor potřebné síly.


  Při užívání přípravku Twicor pokračujte v dietě chudé na cholesterol a tělesných aktivitách. Doporučená dávka pro dospělé je jedna tableta denně.

  Užívejte přípravek Twicor jednou denně.


  Tabletu můžete užívat v kteroukoli denní dobu, s jídlem nebo bez jídla. Užívejte lék každý den ve stejnou

  dobu. Spolkněte tabletu celou a zapijte ji vodou.


  Pravidelné sledování cholesterolu

  Je důležité, abyste navštěvovali lékaře kvůli pravidelným kontrolám hladin cholesterolu, aby tak bylo

  zajištěno, že cholesterol dosáhl správných hodnot, které se udržují.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Twicor, než jste měl(a)

  Kontaktujte svého lékaře nebo oddělení lékařské pohotovosti nejbližší nemocnice, protože je možné, že budete potřebovat lékařskou pomoc.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Twicor

  Neobávejte se, vynechte zapomenutou dávku a vezměte si svou další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Twicor

  Pokud chcete skončit s užíváním tohoto přípravku, řekněte to svému lékaři. Vaše hladina cholesterolu se

  může opět zvýšit, jestliže přestanete přípravek užívat.


  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

  lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Je důležité, abyste věděl(a), jaké nežádoucí účinky se mohou objevit.


  Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek

  Twicor užívat a vyhledejte ihned lékařskou péči:


  Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):

  Alergické reakce jako je otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což může způsobit dýchací obtíže a potíže s polykáním, onemocnění lupus-like syndrom (zahrnující vyrážku, poruchy kloubů a účinky na krevní buňky), a přetržení svalu.

  Neobvyklá svalová bolest, která trvá déle, než můžete čekat. Vzácně se tak může vyvinout potenciálně život ohrožující svalové poškození zvané rabdomyolýza, které způsobí nevolnost, horečku a poškození ledvin.


  Neznámé (frekvenci nelze z dostupných dat odhadnout):

  • Načervenalé nevyvýšené, terčovité nebo kruhovité skvrny na trupu, často s puchýři ve středu, olupování kůže, vředy v ústech, krku, v nose, na genitáliích a očích. Těmto závažným kožním vyrážkám mohou předcházet horečka a příznaky podobné chřipce (Stevensův-Johnsonův syndrom).

  • Rozsáhlá kožní vyrážka, vysoká tělesná teplota a zvětšené lymfatické uzliny (syndrom DRESS nebo

  syndrom přecitlivělosti na léky).


  Ostatní nežádoucí účinky


  Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

  • bolest hlavy

  • zácpa

  • pocit nemoci

  • svalová bolest

  • pocit slabosti

  • závratě

  • diabetes (cukrovka); to je pravděpodobnější, pokud máte vysoké hladiny cukru a tuků v krvi, máte

   nadváhu a vysoký krevní tlak – Váš lékař Vás bude při užívání tohoto přípravku sledovat

  • bolest břicha

  • průjem

  • plynatost (nadýmání)

  • pocit únavy

  • zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů jaterních funkcí (transaminázy).


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

  • vyrážka, svědění, kopřivka

  • zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů svalové funkce (test kreatinkinázy)

  • kašel

  • zažívací potíže

  • pálení žáhy

  • bolest kloubů

  • svalové křeče

  • bolest krku

  • snížená chuť k jídlu

  • bolest

  • bolest na hrudi

  • návaly horka

  • vysoký krevní tlak

  • pocit brnění

  • sucho v ústech

  • zánět žaludku

  • bolest zad

  • svalová slabost

  • bolest rukou (paží) a nohou

  • otok, zvláště rukou a chodidel.


   Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

   image

  • zánět slinivky břišní (pankreatu), který působí silné bolesti břicha, někdy zasahující až do zad

   image

  • snížení počtu krevních destiček.


   Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

  • žloutenka (zežloutnutí kůže a očí)

  • zánět jater (hepatitida)

  • stopy krve v moči

  • poškození nervů nohou a rukou (paží) – jako je necitlivost

  • ztráta paměti

  • zvětšení prsů u mužů (gynekomastie).


   Neznámé (frekvenci nelze z dostupných dat odhadnout)

  • dušnost

  • edém (otok)

  • poruchy spánku, včetně nespavosti a nočních můr

  • sexuální obtíže

  • deprese

  • dýchací potíže, včetně setrvalého kašle, dušnosti nebo horečky

  • poranění šlachy

  • svalová slabost, která je setrvalá

  • žlučové kameny nebo zánět žlučníku (který může způsobovat bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení).


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Twicor uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Uchovávejte přípravek v původním balení, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


  Co přípravek Twicor obsahuje

  • Léčivou látkou je rosuvastatinum (jako rosuvastatinum calcicum) a ezetimibum.

  • Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum calcicum, odpovídající rosuvastatinum 20 mg, a ezetimibum 10 mg.

  • Dalšími složkami jsou:

Rosuvastatinum-jádro

Předbobtnalý kukuřičný škrob; mikrokrystalická celulosa (E 460); meglumin; dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého (E 341); krospovidon (E 1202); koloidní bezvodý oxid křemičitý (E 551); natrium-stearyl-fumarát.

Ezetimibum-jádro

Mannitol (E 421); butylhydroxyanisol (E 320); natrium-lauryl-sulfát (E 487); sodná sůl kroskarmelosy (E 468); povidon K30 (E 1201); červený oxid železitý (E 172); magnesium-stearát (E 470b); natrium-stearyl-fumarát.

Potahová vrstva

Hypromelosa (E 464); oxid titaničitý (E 171); makrogol 4 000; červený oxid železitý (E 172).


Jak přípravek Twicor vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety přípravku Twicor jsou růžové, kulaté, o průměru 10,7 mm, bez označení.

Potahované tablety jsou k dispozici v OPA/Al/PVC-Al blistrech, obsahujících 10, 30, 60, 90

potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan IRE Healthcare Limited Unit 35/36, Grange Parade Baldoyle Industrial Estate Dublin 13, Irsko


Výrobce

Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park Paola PLA3000

Malta


Mylan Hungary Kft.

Mylan utca 1

Komárom, 2900

Maďarsko


McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road Dublin 13 Irsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: MYROSOR

Bulharsko: ROZOR

Česká republika: TWICOR

Dánsko: TWICOR

Finsko: TWICOR

Francie: TWICOR

Chorvatsko: ROZOR

Irsko: TWICOR

Itálie: ROZEIOND

Kypr: ROZOR

Lucembursko: MYROSOR

Maďarsko: ROZOR

Malta: TWICOR

Nizozemsko: ROSUVASTATINE/EZETIMIBE MYLAN HEALTHCARE

Polsko: SORENTO

Portugalsko: TWICOR

Rumunsko: TWICOR

Řecko: ROZOR

Slovenská republika: ROZOR

Slovinsko: ROZOR

Španělsko: TWICOR

Velká Británie: TWICOR


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 6. 2021