Domovská stránka Domovská stránka

Algifen Neo
pitofenone and analgesics

CENY

500MG/ML+5MG/ML POR GTT SOL 1X50ML

Velkoobchod: 101,98 Kč
Maloobchodní: 153,68 Kč
Uhrazen: 25,77 Kč

500MG/5,25MG/0,1MG TBL NOB 20

Velkoobchod: 101,32 Kč
Maloobchodní: 152,69 Kč
Uhrazen: 45,32 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Algifen Neo 500 mg/ml + 5 mg/ml perorální kapky, roztok


Metamizolum natricum monohydricum, pitofenoni hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Upozornění a opatření

Problémy s játry

U pacientů užívajících metamizol byl hlášen zánět jater, jehož příznaky se objevily během několika dnů až několika měsíců po zahájení léčby.

Přestaňte užívat přípravek Algifen Neo a kontaktujte lékaře, pokud máte příznaky jaterních potíží, jako je pocit nevolnosti (pocit na zvracení nebo zvracení), horečka, únava, ztráta chuti k jídlu, tmavě zbarvená moč, světle zbarvená stolice, zežloutnutí kůže nebo očního bělma, svědění, vyrážka nebo bolest v nadbřišku. Lékař Vám zkontroluje funkci jater. Neužívejte přípravek Algifen Neo, jestliže jste již dříve užíval(a) jakýkoli léčivý přípravek obsahující metamizol a měl(a) jste problémy s játry.


Závažné kožní reakce

V souvislosti s léčbou metamizolem byly hlášeny závažné kožní reakce, včetně Stevensova- Johnsonova syndromu, toxické epidermální nekrolýzy a polékové reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS). Pokud si všimnete kteréhokoli z příznaků souvisejících s těmito závažnými kožními nežádoucími účinky uvedenými v bodě 4, přestaňte metamizol užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.


Pokud se u Vás někdy objevily závažné kožní reakce, nesmíte léčbu přípravkem Algifen Neo nikdy

znovu zahájit (viz bod 4).


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Algifen Neo je zapotřebí


Pokud se uvedená onemocnění u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku Algifen Neo, oznamte tuto skutečnost svému ošetřujícímu lékaři.


Další léčivé přípravky a přípravek Algifen Neo

Přípravek Algifen Neo může zvyšovat účinek jiných léků proti bolesti, protizánětlivých léků, léků snižujících srážení krve, léků užívaných při cukrovce, některých léků snižujících krevní tlak (např. diltiazemu, nifedipinu, verapamilu), alkoholu a léků s obsahem těchto látek: lithium, chlorpromazin a methotrexát. Rovněž může snižovat účinek steroidních antikoncepčních látek, cyklosporinu, takrolimu a sulfonamidů.


Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Je obzvláště důležité informovat lékaře, pokud užíváte:


Jak přípravek Algifen Neo vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý, žlutooranžový roztok v lahvičce z hnědého skla s kapátkem a šroubovacím pojistným uzávěrem. Velikost balení: 10 ml, 25 ml, 50 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava-Komárov, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 2. 2022