Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Diclofenac Duo PharmaSwiss

CENY

75MG CPS DUR MRL 30 I

Velkoobchod: 107,94 Kč
Maloobchodní: 162,67 Kč
Uhrazen: 109,80 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Diclofenac Duo PharmaSwiss 75 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

diclofenacum natricum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


V každém případě se při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti

  se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Nepoužívejte přípravek, pokud si všimnete, že obal nebo i samotné tobolky jsou viditelně poškozené.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace


  Co přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss obsahuje:

  • Léčivou látkou je:

   Diclofenacum natricum 25 mg v enterosolventních peletách, diclofenacum natricum 50 mg v peletách s prodlouženým uvolňováním léčivé látky.


  • Dalšími pomocnými látkami jsou:

Enterosolventní pelety: mikrokrystalická celulosa, povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kopolymer kyseliny methakrylové a methylmethakrylátu 1:1, propylenglykol, mastek.

Pelety s prodlouženým uvolňováním: mikrokrystalická celulosa, povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý, granulát methakrylátového kopolymeru typu RL, granulovaný methakrylátový kopolymer RS, triethyl-citrát, mastek


Jedna tobolka obsahuje 5,4 mg sodíku a propylenglykol 1 mg.


Jak přípravek Diclofenac Duo PharmaSwiss vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek se dodává v bílém neprůhledném PVC/PVDC/Al obalu nebo v čirém, bezbarvém, průhledném PVC/PVDC/Al obalu a v krabičce, která obsahuje 30 tobolek s řízeným uvolňováním.


Držitel rozhodnutí o registraci

BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED

3013 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, D24PPT3

Irsko


Výrobce

PharmaSwiss d.o.o., Brodišče 32, 1236 Trzin, Slovinsko

Swiss Caps GmbH, Grassingerstrasse 9, 83043 Bad Aibling, Německo

Bausch Health Poland sp. z o.o., Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, Polsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

11. 2. 2020