Domovská stránka Domovská stránka

Waylivra
volanesorsen

Příbalová informace: informace pro uživatele


Waylivra 285 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

volanesorsenum


▼Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci


 1. Co je přípravek Waylivra a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Waylivra používat

 3. Jak se přípravek Waylivra používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Waylivra uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Waylivra a k čemu se používá


  Waylivra obsahuje léčivou látku volanesorsen, která pomáhá léčit onemocnění zvané syndrom familiární chylomikronemie (FCS). FCS je genetické onemocnění, které vede k abnormálnímu zvýšení hladiny tuků, nazývaných triglyceridy, v krvi. Důsledkem může být zánět slinivky, který způsobuje silnou bolest. Společně s dietou s kontrolovaným nízkým příjmem tuků napomáhá přípravek Waylivra při snižování hladiny triglyceridů v krvi.


  Přípravek Waylivra může být podáván poté, co jiné přípravky na snížení hladiny triglyceridů v krvi nebyly dostatečně účinné.


  Přípravek Waylivra dostanete pouze v případě, že genetické vyšetření potvrdilo Vaše onemocnění FCS a riziko zánětu slinivky se u Vás považuje za vysoké.


  Během léčby přípravkem Waylivra byste měl(a) pokračovat v dietě s velmi nízkým příjmem tuků, kterou Vám předepsal Váš lékař.


  Tento léčivý přípravek je určen pro pacienty od 18 let věku.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Waylivra používat Nepoužívejte přípravek Waylivra:

  • jestliže jste alergický(á) na volanesorsen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

  • jestliže máte onemocnění zvané trombocytopenie, což znamená, že máte velmi nízký počet krevních destiček v krvi (méně než 140 x 109/l). Toho si můžete všimnout tak, že pokud se

   poraníte, poteče Vám krev a bude trvat dlouhou dobu, než krvácení ustane (déle než 5 nebo 6 minut při poškrábání kůže). Váš lékař Vám před zahájením léčby tímto přípravkem na toto onemocnění udělá test. Možná jste až doteď nevěděli, že máte toto onemocnění nebo co ho mohlo způsobit.


   Pokud se Vás některá z výše uvedených možností týká, nebo pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.


   Upozornění a opatření

   Před použitím přípravku Waylivra se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, pokud máte nebo jste měl(a) kteroukoli z níže uvedených zdravotních obtíží:

  • velmi vysoké hladiny triglyceridů, jež nejsou způsobeny FCS.

  • Nízký počet krevních destiček, což je typ buněk v krvi, které se shlukují a napomáhají tak srážení krve (trombocytopenie); Váš lékař Vám dříve, než začnete tento přípravek používat, udělá krevní test, kterým Vám počet krevních destiček zkontroluje.

  • jakékoli obtíže s játry či ledvinami.


   Krevní testy

   Dříve, než začnete tento přípravek používat, Vám Váš lékař udělá krevní test, kterým Vám zkontroluje počet krevních destiček, a poté, jakmile začnete přípravek Waylivra používat, Vám jej bude dělat v pravidelných intervalech.


   Pokud se u Vás projeví jakékoli známky nízké hladiny krevních destiček, jako je neobvyklé nebo dlouhé krvácení, rudé tečky na kůži (zvané petechie), nevysvětlitelné modřiny, krvácení, jež nepřestává, nebo krvácení z nosu, nebo pokud budete pociťovat ztuhlost krku nebo těžkou bolest hlavy, musíte ihned vyhledat svého lékaře.


   Váš lékař může dělat krevní testy každé 3 měsíce, aby zkontroloval, jestli nemáte známky poškození jater. Měli byste okamžitě navštívit svého lékaře, jestliže se u Vás objeví jakékoliv známky poškození jater jako například zežloutnutí pokožky nebo bělma v oku, bolest břicha nebo jeho otok, pocit na zvracení nebo zvracení, zmatenost nebo celkový pocit nemoci.


   Pokud je to nutné, lékař u Vás může změnit četnost používání tohoto léčivého přípravku nebo může jeho používání na určitou dobu zastavit. Může být nezbytné obrátit se na lékaře se specializací na onemocnění krve, který stanoví, jestli byste měli pokračovat v léčbě přípravkem Waylivra, nebo ne.


   Vyšetření moči

   Váš lékař u Vás může udělat vyšetření moči a/nebo krve každé 3 měsíce, aby zkontroloval, zda nemáte známky poškození ledvin. Měli byste okamžitě navštívit svého lékaře, máte-li jakékoliv známky poškození ledvin, jako například otok kotníků, dolních končetin a nohou, menší množství moči, než je u Vás obvyklé, dušnost, pocit na zvracení, zmatenost nebo pocit velké únavy nebo ospalosti.


   Dieta

   Dříve, než začnete tento přípravek používat, byste měl(a) dodržovat dietu, která napomáhá při snižování hladiny triglyceridů v krvi.


   Je důležité, abyste v době, kdy používáte přípravek Waylivra, tuto dietu snižující triglyceridy dodržoval(a).


   Děti a dospívající

   Nepoužívejte přípravek Waylivra, pokud jste mladší 18 let. Přípravek Waylivra nebyl hodnocen u pacientů mladších 18 let.

   Další léčivé přípravky a přípravek Waylivra

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je důležité, abyste lékaře informoval(a), jestliže jste již léčen(a) kterýmikoli z dále uvedených léků:

  • přípravky, jež brání vzniku krevních sraženin, např. kyselina acetylsalicylová, dipyridamol

   nebo warfarin.

  • jiné přípravky, které mohou změnit srážlivost krve, včetně nesteroidních protizánětlivých léků, jako je ibuprofen; léky používané k prevenci infarktu a mozkových příhod, jako je

   klopidogrel, tikagrelor a prasugrel; antibiotika, jako je penicilin; léky, jako je ranitidin (používá se k omezení žaludeční kyseliny) a chinin (používá se k léčbě malárie).

  • přípravky, jež mohou způsobit jaterní obtíže, jako je paracetamol.


   Přípravek Waylivra s alkoholem

   Účinek používání přípravku Waylivra s alkoholem není znám. Během léčby tímto přípravkem je třeba se konzumaci alkoholu vyvarovat z důvodu rizika potíží s játry.


   Těhotenství a kojení

   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Je lepší se vyvarovat používání přípravku Waylivra během těhotenství.


   Není známo, zda přípravek Waylivra proniká do mateřského mléka. Doporučuje se, abyste si o kojení promluvila se svým lékařem, abyste zjistila, co je pro Vás a Vaše dítě nejvhodnější.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Není pravděpodobné, že by měl přípravek Waylivra vliv na Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.


   Sodík

   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Waylivra používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Před tím, než dostanete tento přípravek, lékař vyloučí jiné příčiny vysokých hladin triglyceridů, jako je například cukrovka nebo potíže se štítnou žlázou.


  Váš lékař Vám řekne, jak často máte tento přípravek používat. Váš lékař u Vás může v závislosti na výsledcích Vašich krevních testů a vyšetření moči nebo výskytu nežádoucích účinků změnit četnost používání tohoto přípravku nebo může jeho používání na určitou dobu nebo úplně zastavit.


  Vy nebo osoba, která o Vás pečuje (pečovatel), budete zaškolen(a) v použití přípravku Waylivra podle pokynů obsažených v této příbalové informaci. Přípravek Waylivra se má injekčně podávat pod kůži způsobem, který Vám ukázali lékař, zdravotní sestra nebo lékárník, a měl(a) byste se ujistit, že jste si vstříkl(a) veškerou tekutinu obsaženou v injekční stříkačce. Jedna jednorázová, předplněná injekční stříkačka s tímto přípravkem Vám poskytne dávku 285 mg v 1,5 ml.


  Je důležité, abyste si před použitím tohoto přípravku přečetl(a) návod k použití, porozuměl(a) jste mu a pečlivě jste jej dodržoval(a).


  Návod k použití je uveden na konci této příbalové informace.

  Jestliže jste použil(a) více přípravku Waylivra, než jste měl(a):

  Jestliže jste si injekčně podal(a) příliš velké množství přípravku Waylivra, obraťte se ihned na svého lékaře nebo lékárníka nebo ihned navštivte pohotovostní oddělení nemocnice, a to i pokud nemáte žádné příznaky.


  Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Waylivra

  Jestliže jste vynechal(a) dávku, obraťte se na svého lékaře s dotazem, kdy si máte podat další dávku. Pokud dojde k vynechání dávky a zjistíte to do 48 hodin, měli byste si co nejdříve podat vynechanou dávku. Pokud si to neuvědomíte do 48 hodin, pak byste měli vynechanou dávku přeskočit a podat další plánovanou injekci. Nepodávejte si více než jednu dávku během 2 dnů.


  Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Waylivra

  Nepřestávejte používat přípravek Waylivra, pokud jste si o ukončení jeho používání nepromluvil(a) se svým lékařem.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Závažné nežádoucí účinky

  Jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte lékaře: Příznaky, které mohou naznačovat nízký počet krevních destiček v krvi (krevní destičky jsou buňky důležité pro srážení krve). Pokud se u Vás projeví jakékoli známky nízké hladiny krevních destiček, jako je neobvyklé nebo dlouhé krvácení, rudé tečky na kůži (zvané petechie), nevysvětlitelné modřiny, krvácení, jež nepřestává, nebo krvácení z nosu, nebo pokud budete pociťovat ztuhlost krku nebo těžkou bolest hlavy, musíte ihned vyhledat svého lékaře.


  Jiné nežádoucí účinky


  Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 osob)

  • Reakce v místě injekce (bolest, zarudnutí, horkost, suchost, otok, svědění, brnění, ztvrdnutí, pupínky, zhmoždění, krvácení, necitlivost, změna barvy nebo pocit pálení v místě injekce). Pravděpodobnost reakce v místě injekce můžete snížit, pokud před podáním injekce necháte přípravek Waylivra ohřát na pokojovou teplotu a pokud si po vpíchnutí injekce dáte na místo vpichu led.


   Časté (mohou postihovat až 1 z 10 osob)

  • Neobvykle vysoká nebo neobvykle nízká hladina bílých krvinek zjištěná krevními testy.

  • Snadné či nadměrné zhmoždění nebo zhmoždění bez zjevné příčiny.

  • Krvácení pod kůži, které vypadá jako vyrážka, krvácení z dásní či úst, krev v moči nebo ve stolici, krvácení z nosu nebo neobvykle silné menstruační krvácení.

  • Alergická reakce, jejíž příznaky zahrnují vyrážku, ztuhlost kloubu nebo horečku.

  • Krev nebo bílkovina v moči.

  • Změny výsledků některých krevní testů, včetně:

   • zvýšení hladiny některých složek krve: kreatininu, močoviny, transamináz, jaterních enzymů,

   • prodloužení doby krevní srážlivosti,

   • pokles hladin hemoglobinu v krvi,

   • pokles rychlosti průtoku krve ledvinami.

  • Diabetes, jehož příznaky zahrnují zvýšenou žízeň, častou potřebu močení (zejména v noci),

   extrémní hlad, silnou únavu a nevysvětlitelný úbytek hmotnosti.

  • Problémy se spaním.

  • Bolesti hlavy, necitlivost, brnění nebo pocit píchání, pocit na omdlení nebo mdloby, závratě nebo třes.

  • Poruchy vidění, jako jsou záblesky nebo krátká, přechodná slepota na jedno oko, krvácení pod

   povrchem oka nebo rozmazané vidění.

  • Vysoký krevní tlak.

  • Nával horka, zvýšené pocení, noční pocení, zimnice, pocit horka, bolest, onemocnění podobající se chřipce nebo celkový pocit nepohody.

  • Kašel, ztížené dýchání, zablokovaný nos, otok hrdla, sípot.

  • Pocit na zvracení nebo zvracení, suchost úst, průjem, otok krku, obličeje nebo dásní, bolest v žaludku nebo otok, porucha trávení.

  • Zarudnutí kůže, vyrážka, pupínky, ztluštění nebo zjizvení kůže nebo svědění kůže známé jako kopřivka.

  • Bolest svalu, bolest v rukou či nohou, bolest nebo ztuhlost kloubu, bolest zad, bolest krku,

   bolest čelisti, svalové křeče nebo jiná bolest těla.

  • Těžká únava, slabost či nedostatek energie, zadržování tekutin, bolest na hrudi nesouvisející se srdcem.


   Hlášení nežádoucích účinků

   image

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete také hlásit přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Waylivra uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku injekční stříkačky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

  Uchovávejte v původní krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


  Přípravek Waylivra může být po vynětí z chladničky uchováván v původní krabičce při pokojové teplotě (do 30 °C) až po dobu 6 týdnů. Během této doby může být tento přípravek podle potřeby uchováván buď při pokojové teplotě, nebo uložen zpět do chladničky. Zaznamenejte datum prvního vynětí balení z chladničky na vyhrazené místo na vnější krabičce. Pokud přípravek nepoužijete do 6 týdnů po prvním vynětí z chladničky, zlikvidujte jej. Jestliže uplynula data použitelnosti uvedená na štítku injekční stříkačky během 6 týdnů při pokojové teplotě, injekční stříkačku nepoužijte a zlikvidujte ji.


  Nepoužívejte tento přípravek, pokud je roztok zakalený nebo obsahuje částice; roztok má být čirý a bezbarvý až slabě nažloutlý.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Waylivra obsahuje

Léčivou látkou je volanosersenum. Jeden ml obsahuje volanesorsenum natricum 200 mg, což odpovídá volanesorsenum 190 mg. Jedna jednodávková předplněná injekční stříkačka obsahuje volanesorsenum 285 mg v 1,5 ml roztoku.


Dalšími složkami tohoto přípravku jsou voda pro injekci, hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková (k úpravě kyselosti, viz bod 2 pod nadpisem „Sodík“).


Jak přípravek Waylivra vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Waylivra se dodává v krabičce jako jednodávková injekční stříkačka s jehlou a krytem jehly, předplněná čirým bezbarvým až slabě nažloutlým roztokem. Stříkačka je naplněna tak, že po úplném stlačení pístu nadávkuje 1,5 ml roztoku.


Přípravek Waylivra se dodává buď v krabičce obsahující 1 předplněnou injekční stříkačku, nebo jako vícečetné balení obsahující 4 předplněné injekční stříkačky (4 balení po jednokusové krabičce).


Držitel rozhodnutí o registraci Akcea Therapeutics Ireland Ltd. Regus House, Harcourt Centre, Harcourt Road,

Dublin 2

Irsko


Výrobce

Almac Pharma Services Ireland Ltd. Finnabair Industrial Estate

Dundalk

Co. Louth Irsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 04/2020


Tomuto léčivému přípravku bylo uděleno tzv. podmíněné schválení. Znamená to, že informace o tomto přípravku budou přibývat.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok vyhodnotí nové informace o tomto

léčivém přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována..

Návod k použití


Waylivra je injekce, která se podává pod kůži jednorázovou předplněnou stříkačkou.


Nepoužívejte přípravek Waylivra, dokud plně neporozumíte níže uvedenému postupu. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se toho, jak se přípravek Waylivra používá, obraťte se laskavě na svého lékaře nebo lékárníka.


image

Součásti předplněné injekční stříkačky


Kryt injekční jehly


Tělo injekční stříkačky


Plošky pro

prsty Koncovka

pístu


Injekční jehla Píst


Příprava na podání injekce


 1. Umytí rukou a příprava materiálu


  Důkladně si umyjte ruce mýdlem (nejméně 3 minuty) a dobře si je osušte.

  Položte níže uvedené položky na čistý plochý povrch v dobře osvětleném místě (obrázek A).


  Nádoba na ostrý odpad


  image

  Led/chladicí sáček (volitelné)


  image

  Alkoholový tampon

  Vatový/gázo vý tampon (volitelný)


  Náplast

  (volitelná)


  chladicí

  sáček


  Předplněná injekční stříkačka s přípravkem Waylivra


 2. Ohřátí injekce na pokojovou teplotu


  image

  Pokud byla předplněná injekční stříkačka uložena v chladničce, nechte ji ohřát na pokojovou teplotu tak, že ji vyjmete z chladničky nejméně 30 minut před podáním injekce.


  Injekční podání chladné tekutiny může způsobit reakce v místě vpichu, jako je bolest, zarudnutí či otok.


  Nezahřívejte injekční stříkačku žádným jiným způsobem, například v mikrovlnné troubě či horké vodě.


  image

  Obrázek A


  Obrázek B


  image

 3. Kontrola doby použitelnosti


  Zkontrolujte dobu použitelnosti uvedenou na krabičce.


  Doba použitelnosti na obalu se týká životnosti přípravku uchovávaného v chladničce.


  Datum prvního vynětí balení z chladničky je nutné zaznamenat na vyhrazené místo na vnější krabičce.


  Nepoužívejte přípravek Waylivra, pokud je datum použitelnosti prošlé nebo pokud byl přípravek uchováván při pokojové teplotě déle než 6 týdnů. Požádejte svého lékaře nebo lékárníkova o nový přípravek.


  image


 4. Vynětí stříkačky a kontrola přípravku

  Otevřete krabičku a vyndejte z ní stříkačku tak, že uchopíte tělo stříkačky a vytáhnete ji rovně nahoru (obrázek C).

  image


  Obrázek C


  Podívejte se na tekutinu ve stříkačce. Přípravek má být čirý až lehce nažloutlý. Je normální, že uvidíte velkou vzduchovou bublinu (obrázek D).


  Nepokoušejte se vzduchovou bublinu před podáním injekce odstranit. Vstříknutí roztoku se vzduchovou bublinou je neškodné.


  Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud je tekutina zakalená nebo v ní plují částice.


  image


  Obrázek D


  image

 5. Výběr místa injekce


  image

  Pokud si injekci podáváte sám/sama:


  Břicho – břicho, jako je tomu na obrázku, kromě oblasti 5 cm v okolí pupku


  Stehna – přední střední část, jako je tomu na obrázku (obrázek E)  Pokud podáváte injekci jiné osobě jako pečovatel (navíc k výše uvedeným místům):


  Paže – zadní horní část, jako je tomu na obrázku (obrázek F)


  Pro všechny injekce:


  Při každé injekci střídejte místo podání.


  Neaplikujte injekci v oblasti pasu, kde se může oblečení otírat o místo vpichu nebo na něj může tlačit.


  Neaplikujte léčivý přípravek do míst s tetováním, pigmentovými znaménky, jizvami, mateřskými znaménky, modřinami, vyrážkou nebo do míst, kde je

  Obrázek E


  image


  Obrázek F

  kůže bolestivá, zarudlá, zatvrdlá, poškozená, popálená nebo zanícená.


  Pokud si nejste jistý(á), kam máte injekci podat, poraďte se se zdravotnickým pracovníkem.


  image

  Podání injekce


 6. Příprava místa injekce


  Očistěte zvolené místo vpichu alkoholovým tamponem (obrázek G).


  image


  Obrázek G


  image


 7. Sejmutí krytu z injekční jehly


  image

  Odstraňte kryt z injekční jehly tak, že uchopíte tělo injekční stříkačky, aby jehla směřovala od pryč Vás, a stáhnete kryt směrem rovně dopředu (obrázek H).


  Na špičce injekční jehly můžete vidět kapku tekutiny. To je normální.


  Při snímání krytu injekční jehly nedržte injekční stříkačku za píst nebo koncovku pístu.


  Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud jehla vypadá poškozeně.


  Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud ji upustíte nebo spadne, když je z injekční jehly sejmutý kryt.


  Obrázek H


  image


 8. Vytvoření kožní řasy stisknutím kůže


  Volnou rukou stiskněte kůži okolo místa injekce (obrázek I).


  image


  Obrázek I


  image

 9. Vpíchnutí jehly

  Vpíchněte jehlu do místa injekce rychlým, pevným pohybem. Nedotýkejte se při tom koncovky pístu. Jehlu je nutné vpíchnout v úhlu 45 stupňů vzhledem k povrchu kůže (obrázek J).

  image


  Obrázek J


  image

 10. Vstříknutí přípravku Waylivra


  Při vstřikování tekutiny držte injekční stříkačku tak, abyste měl(a) palec na pístu a pomalu stiskněte píst, kam až to půjde, dokud se injekční stříkačka zcela nevyprázdní (obrázek K a L).


  image


  Obrázek K


  image


  Obrázek L


  image

 11. Vytažení injekční jehly


  Vyjměte injekční jehlu z místa injekce tak, že jí vytáhnete pod stejným úhlem jako při vpichování (obrázek M).


  image


  Obrázek M


  image


  Po injekci


 12. Vložení použité injekční stříkačky do nádoby na ostrý odpad

  Ihned po podání injekce zlikvidujte použitou injekční stříkačku podle pokynů zdravotnického pracovníka. Obvykle se ukládá do nádoby na likvidaci ostrého odpadu (obrázek N) níže uvedeným postupem.


  Po podání injekce vyhoďte kryt jehly.


  Nenasazujte jej zpět na injekční stříkačku.


  Pokud nemáte nádobu na ostrý odpad, můžete použít domácí nádobu, která:


  • je vyrobena z vysoce odolného plastu,

  • se dá uzavřít těsným víkem odolným proti propíchnutí tak, aby se ostrý odpad nemohl dostat ven,

  • je během použití ve svislé poloze a je stabilní,

  • je nepropustná,

  • je řádně označená a její označení upozorňuje na přítomnost nebezpečného odpadu.


   image


   Obrázek N


   Když je nádoba na ostrý odpad téměř plná, budete muset při její správné likvidaci dodržovat místní pokyny. Pro likvidaci použitých injekčních jehel a stříkaček mohou existovat zvláštní místní předpisy. Zeptejte se na podrobné údaje o likvidaci ostrého odpadu v místě svého bydliště svého lékárníka nebo se podívejte na webové stránky místního zdravotnického orgánu (jsou-li k dispozici).


   Neodhazujte použitou nádobu na ostrý odpad do domácího odpadu. Použitou nádobu na ostrý odpad nerecyklujte.

   Nádobu na ostrý odpad vždy uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.


   image

 13. Ošetření místa injekce


image

Pokud v místě injekce uvidíte krev, zlehka na něj přitiskněte sterilní vatový nebo gázový tampon a podle potřeby jej přelepte náplastí (obrázek O).


Po podání injekce místo vpichu nemněte a neškrábejte.Na místo injekce můžete též přiložit led, aby se omezila bolest, zarudnutí nebo pocit nepohody (obrázek P).

Obrázek O


image


Obrázek P


image

Uchovávání

Informace o uchovávání


Když obdržíte přípravek Waylivra, je nutné předplněné stříkačky uchovávat v jejich obalu v chladničce (2 °C-8 °C).


Přípravek Waylivra může být uchováván ve vnější krabičce, aby byl chráněn před světlem, při pokojové teplotě (8 °C-30 °C) až po dobu 6 týdnů. Během tohoto 6týdenního období může být tento přípravek uchováván buď při pokojové teplotě, nebo uložen zpět do chladničky.


Předplněnou stříkačku s přípravkem Waylivra chraňte před mrazem.

Nevyndávejte přípravek z obalu a nesnímejte kryt z jehly, dokud nebudete připraven(a) injekci podat. Pokud není tento léčivý přípravek použit do 6 týdnů od prvního vyjmutí z chladničky, ihned jej

zlikvidujte. Abyste si byl(a) jistý(á), věnujte pozornost datu, které jste zaznamenal(a) na krabičku.