Domovská stránka Domovská stránka

Anagrelide Vipharm
anagrelide

CENY

0,5MG CPS DUR 100

Velkoobchod: 8 322,12 Kč
Maloobchodní: 10 244,32 Kč
Uhrazen: 6 112,71 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Anagrelide Vipharm 0,5 mg tvrdé tobolky

anagrelidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5 Jak přípravek Anagrelide Vipharm uchovávat


Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku lahvičky

za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotĕ nad 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


Pokud lékař léčbu ukončí, neponechávejte si žádné nepoužité tobolky, pokud Vás k tomu lékař přímo

nevyzve.


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Anagrelide Vipharm obsahuje

Léčivou látkou je anagrelidum. Jedna tobolka obsahuje anagrelidum 0,5 mg (jako anagrelidi hydrochloridum monohydricum).


Dalšími složkami jsou:

Obsah tobolky: Monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, povidone (K29/32), laktosa,

mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát


Tobolka: želatina, oxid titaničitý (E 171)


Jak přípravek Anagrelide Vipharm vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Anagrelide Vipharm 0,5 mg je dodáván jako tvrdé tobolky (velikost 4) s neprůhledným tělem a víčkem. Tobolka obsahuje bílý až téměř bílý prášek.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów Mazowiecki Polsko


Výrobci:

Synthon Hispania, S.L.

C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat

08830 Barcelona

Španělsko


Synthon BV Microweg 22

6545 CM Nijmegen Nizozemsko


Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod následujícími názvy:


Nizozemsko Anagrelide Genthon 0,5 mg / 1 mg, harde capsules

Španělsko Anagrelida Aristo 0,5 mg cáplulas duras EFG


Finsko Anagrelid Avansor 0,5 mg kapseli, kova Chorvatsko Anagrelid Alpha-Medical 0,5 mg tvrde kapsule Maďarsko Anagrelide Vipharm

Polsko Anagrelide Vipharm Slovenská republika Anagrelide Vipharm 0,5 mg

Švédsko Anagrelid Avansor 0,5 mg kapsel, hård


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22. 7. 2022