Domovská stránka Domovská stránka

Tadalafil PMCS
tadalafil


Příbalová informace: informace pro uživatele


Tadalafil PMCS 10 mg potahované tablety

Tadalafil PMCS 20 mg potahované tablety


tadalafilum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tadalafil PMCS se poraďte se svým lékařem.

Uvědomte si, že sexuální aktivita s sebou nese riziko pro pacienty se srdečním onemocněním vzhledem ke zvýšeným nárokům na činnost srdce. Pokud máte problémy se srdcem, řekněte to svému lékaři.


Než začnete užívat tablety, informujte svého lékaře, máte-li


Jestliže se u Vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, přestaňte užívat Tadalafil PMCS a ihned vyhledejte svého lékaře.

Tadalafil PMCS není určen pro ženy.


Děti a dospívající

Tadalafil PMCS není určen pro děti a dospívající do 18 let.


Další léčivé přípravky a Tadalafil PMCS

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

Neužívejte Tadalafil PMCS v případě, že užíváte nitráty.


Některé léčivé přípravky mohou být ovlivněny přípravkem Tadalafil PMCS, nebo mohou ovlivnit

účinek přípravku Tadalafil PMCS. Informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte


Tadalafil PMCS s pitím a alkoholem

Informace o účinku alkoholu jsou popsány v bodě 3. Grapefruitový džus může ovlivnit, jak bude Tadalafil PMCS účinkovat, a měl by být užíván se zvýšenou opatrností. Další informace získáte u svého lékaře.


Plodnost

Při podávání psům došlo k redukci tvorby spermatu ve varlatech. Snížení počtu spermií bylo pozorováno také u některých mužů. Je nepravděpodobné, že by tyto účinky vedly ke snížení plodnosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří muži užívající tadalafil v klinických studiích hlásili výskyt závratí. Před řízením dopravních prostředků nebo obsluhou strojů byste měl znát svoji reakci na tablety.


Tadalafil PMCS obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.


 1. Jak se Tadalafil PMCS užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Doporučená počáteční dávka je jedna tableta 10 mg před sexuální aktivitou. Je-li účinek této dávky příliš slabý, může Váš lékař zvýšit dávku na 20 mg.

  Tablety přípravku Tadalafil PMCS jsou určeny k perorálnímu (vnitřnímu) podání pouze u mužů. Tabletu spolkněte celou s trochou vody. Tadalafil PMCS můžete s jídlem nebo bez jídla.

  Tabletu přípravku Tadalafil PMCS můžete užít nejpozději 30 minut před sexuální aktivitou. Tadalafil PMCS může být stále účinný až po dobu 36 hodin po užití tablety.

  Neužívejte Tadalafil PMCS více než jednou denně. Tadalafil PMCS 10 mg a 20 mg je určen k užití před předpokládanou sexuální aktivitou a nedoporučuje se k trvalému každodennímu použití.

  Je nutno poznamenat, že Tadalafil PMCS není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

  Požití alkoholu může ovlivnit Vaši schopnost dosáhnout erekce a může způsobit přechodný pokles Vašeho krevního tlaku. Pokud jste užil, či plánujete užít Tadalafil PMCS, vyvarujte se nadměrného požití alkoholu (hladina alkoholu v krvi 0,08 % a více), které může zvýšit riziko vzniku závratí při vstávání.


  Jestliže jste užil více přípravku Tadalafil PMCS, než jste měl

  Oznamte to svému lékaři. Mohou se u Vás vyskytnout nežádoucí účinky popsané v bodě 4.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

  lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

  u každého. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné až středně závažné.


  Jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek používat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc

  • alergická reakce včetně vyrážky (méně častá frekvence výskytu);

  • bolest na hrudi – neužívejte nitráty a ihned vyhledejte lékařskou pomoc (méně častá frekvence výskytu);

  • prodloužená a případně i bolestivá erekce po užití přípravku Tadalafil PMCS (vzácná frekvence výskytu). V případě erekce přetrvávající déle než 4 hodiny vyhledejte urychleně lékaře;

  • náhlá ztráta vidění (vzácná frekvence výskytu).


   Další hlášené nežádoucí účinky

   Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

  • bolest hlavy, bolest v zádech, bolest svalů, bolest rukou a nohou, zarudnutí obličeje, překrvení nosní

   sliznice a trávicí potíže.

   Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

  • závrať, bolest žaludku, pocit na zvracení, zvracení a pálení žáhy, rozmazané vidění, bolest očí, namáhavé dýchání, přítomnost krve v moči, pocit bušení srdce, rychlý srdeční tep, vysoký krevní tlak, nízký krevní tlak, krvácení z nosu, zvonění v uších, otok rukou, nohou nebo kotníků a pocit únavy.


   Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

  • mdloby, epileptické záchvaty a přechodnou ztrátu paměti, otoky víček, zčervenání očí, náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu, kopřivka (svědící červené skvrny na kůži), krvácení z penisu, přítomnost krve v semenu a zvýšené pocení.

   Zřídka byly také u mužů užívajících tadalafil hlášeny srdeční infarkt (infarkt myokardu) a cévní mozková příhoda. U většiny těchto mužů se vyskytly srdeční problémy již před užitím tohoto přípravku. Vzácně bylo hlášeno částečné, dočasné nebo trvalé snížení nebo ztráta vidění na jednom nebo na obou očích.


   Některé další nežádoucí účinky byly hlášeny u mužů užívajících tadalafil, které nebyly pozorovány

   v klinických studiích. Tyto zahrnovaly

  • migrénu, otoky obličeje, závažné alergické reakce způsobující otékání obličeje nebo hrdla, závažnou kožní vyrážku, některé poruchy ovlivňující prokrvení očí, nepravidelný srdeční rytmus, anginu pectoris a náhlé srdeční úmrtí.


   Nežádoucí účinek závratě byl častěji hlášen u mužů starších 75 let užívajících tadalafil. Průjem byl častěji hlášen u mužů starších 65 let užívajících tadalafil.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10;

   webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak Tadalafil PMCS uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co Tadalafil PMCS obsahuje

Léčivou látkou je tadalafilum.

Jak Tadalafil PMCS vypadá a co obsahuje toto balení

Tadalafil PMCS 10 mg jsou žluté kulaté bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně,

o průměru 8 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tadalafil PMCS 20 mg jsou žluté oválné bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách,

o délce 15 mm a šířce 6 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Tadalafil PMCS je dostupný v blistrových baleních (PVC/PVdC / Al nebo OPA/Al/PVC / Al) po 2, 4,

8, 10, 12, 20, 30, 50 a 100 potahovaných tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy

Německo: Tadalafil PMCS 10/20 mg Filmtabletten

Česká republika: Tadalafil PMCS Estonsko: Tadalafil PMCS 10/20 mg

Litva: Tadalafil PMCS 10/20 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko: Tadalafil PMCS 10/20 mg apvalkotās tabletes

Polsko: Tadalafil PMCS

Slovenská republika: Tadalafil PMCS 10/20 mg

Švédsko: Tadalafil PMCS 10/20 mg filmdragerade tabletter


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 1. 2020