Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Viagra

Příbalová informace: informace pro pacienta


VIAGRA 100 mg potahované tablety

sildenafilum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jádro tablet: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý (bezvodý), sodná sůl kroskarmelosy (viz bod 2 „Přípravek VIAGRA obsahuje sodík“), magnesium-stearát.

Potah tablet: Hypromelosa, oxid titaničitý (E 171), monohydrát laktosy (viz bod 2 „Přípravek

VIAGRA obsahuje laktózu“), triacetin, hlinitý lak indigokarmínu (E 132).


Jak přípravek VIAGRA vypadá a co obsahuje toto balení

VIAGRA potahované tablety jsou modré, ve tvaru kosočtverce, s nápisem “PFIZER” na jedné a “VGR 100” na straně druhé. Tablety se dodávají v balení obsahujícím 2, 4, 8, 12 nebo 24 tablet v blistru. Některé velikosti balení nemusí být na trhu dostupné.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitelem rozhodnutí o registraci přípravku VIAGRA je Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Nizozemsko

Výrobcem přípravku VIAGRA je Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 Route des Industries, 37530, Pocé-sur-Cisse, Francie


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België /Belgique / Belgien

Pfizer S.A./ N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel:+32 (0)2 554 62 11


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00


Česká republika

Pfizer s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: +356 21344610


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01


Deutschland

Pfizer OFG Germany GmbH Tel:+49 (0)800 5500634

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0


Ελλάδα

UPJOHN HELLAS ΕΠΕ Τλ: +30 2100 100 002

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o., Tel.: +48 22 335 61 00


España

Viatris Pharmaceuticals, S.L. Tel: +34 900 102 712

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel:+351 21 423 5500


France

Viatris Santé

Tél: +33 (0) 4 37 25 75 00

România

Pfizer România S.R.L. Tel: +40 (0)21 207 28 00


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: + 385 1 23 50 599

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500


Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Suomi/Finland

Viatris Oy

Puh/Tel: +358 20 720 9555

Italia

Viatris Pharma S.r.l. Tel: +39 02 612 46921

Sverige

Viatris AB

Tel: +46 (0)8 630 19 00


Κύπρος

GPA Pharmaceuticals Ltd Τηλ: +357 22863100

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775


Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL, filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}.

agentury pro léčivé přípravky na adrese .