Domovská stránka Domovská stránka

Azalia
desogestrel


Příbalová informace: informace pro uživatelku


Azalia 75 mikrogramů potahované tablety

desogestrelum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Kromě těchto nežádoucích účinků se může vyskytnout výtok nebo sekrece z prsů. Ve vzácných případech může dojít k mimoděložnímu těhotenství. Vyhledejte neprodleně svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky angioedému, jako je otok obličeje, jazyka nebo hltanu; problém s polykáním; nebo kopřivku a problémy s dýcháním.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


  1. Jak přípravek Azalia uchovávat


    Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace


Co přípravek Azalia obsahuje

Léčivou látkou je desogestrel. Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mikrogramů desogestrelu.


Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: Monohydrát laktosy Bramborový škrob Povidon 40

Koloidní, bezvodý oxid křemičitý Kyselina stearová 95%

Tokoferol-alfa-rrr


Potahová vrstva: Polyvinylalkohol Oxid titaničitý (E 171) Makrogol 3000 Mastek


Jak přípravek Azalia vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá až téměř bílá kulatá bikonvexní potahovaná tableta o průměru asi 5,5 mm. Na jedné straně je vyraženo “D“, na druhé straně “75“.

Přípravek Azalia 75 mikrogramů potahované tablety je balený v blistru z průhledné, tvrdé PVC/PVDC- Al folie. Každý blistr je zabalený v zataveném hliníkovém sáčku. Blistry v sáčcích jsou zabaleny v papírové krabičce s příbalovou informací.

Balení obsahuje informativní kartičku. Kartička obsahuje překlad textu uvedeného na blistru. Velikost balení: 3 x 28 potahovaných tablet


Upozornění:

Text na blistru je ve španělštině.


Překlad textu uvedeného na vnitřním obalu (blistru): Lu: pondělí

Ma: úterý Mi: středa Ju: čtvrtek Vi: pátek Sa: sobota Do: neděle

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21, 1103, Budapešť, Maďarsko


Souběžný dovozce

RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika


Přebaleno

RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika

Galmed, a.s., Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice, Česká republika MEDIAP, spol. s r.o., Dostihová 678, 763 15 Slušovice, Česká republika

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika DITA výrobní družstvo invalidů, Stránského 2510, 390 34 Tábor, Česká republika

Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10 – Malešice, Česká republika Wake spol. s r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Maďarsko Azalia 75 mikrogramm filmtabletta

Slovenská republika Azalia 75 mikrogramov filmom obalené tablety

Polsko Azalia 75 mikrogramów tabletka powlekana

Litva Azalia 75 mikrogramai plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko Azalia 75 mikrogrami apvalkotā tablete

Dánsko Tangolita

Bulharsko Азалия 75 мигрограма филмирани таблетки

Rumunsko Azalia 75 micrograme comprimate filmate


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.06.2020