Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Brinzolamide STADA

CENY

10MG/ML OPH GTT SUS 1X5ML

Velkoobchod: 100,34 Kč
Maloobchodní: 151,21 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

10MG/ML OPH GTT SUS 3X5ML

Velkoobchod: 262,61 Kč
Maloobchodní: 390,80 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta Brinzolamide STADA 10mg/ml oční kapky, suspenze brinzolamidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Děti a dospívající

Přípravek Brinzolamide STADA se nemá používat u dětí a dospívajících ve věku do 18 let, pokud Váš lékař neurčí jinak.


Další léčivé přípravky a Brinzolamide STADA

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Používáte-li ještě jiný inhibitor karboanhydrázy (acetazolamid nebo dorzolamid, viz bod 1. „Co je

Brinzolamide STADA a k čemu se používá“), informujte svého lékaře.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Ženám v plodném věku se doporučuje, aby během léčby přípravkem Brinzolamide STADA používaly účinnou antikoncepci. Použití přípravku Brinzolamide STADA během těhotenství nebo kojení se nedoporučuje. Nepoužívejte Brinzolamide STADA, pokud Vám to nenařídil Váš lékař.


Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv léčivý přípravek.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


Neřiďte, ani neobsluhujte žádné stroje, dokud se Vaše vidění neprojasní. Po použití přípravku

Brinzolamide STADA můžete zjistit, že Vaše vidění je dočasně rozmazané.


Přípravek Brinzolamide STADA může zhoršit schopnost vykonávat činnosti, které vyžadují duševní pozornost a/nebo fyzickou koordinaci. Pokud se to stane, musíte být opatrný(á) při řízení nebo obsluze strojů.


Brinzolamide STADA obsahuje benzalkonium chlorid


Tento léčivý přípravek obsahuje 0,1 mg benzalkonium-chloridu v jednom ml.

Benzalkonium-chlorid může být vstřebán měkkými očními čočkami a může měnit jejich barvu. Před podáním tohoto léčivého přípravku vyjměte kontaktní čočky a nasaďte je zpět až po 15 minutách.


Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí, zvláště pokud trpíte syndromem suchého oka nebo onemocněním rohovky (průhledná vrstva v přední části oka). Jestliže se po podání tohoto přípravku objeví abnormální pocity v oku, bodání nebo bolest v oku, informujte svého lékaře.


 1. Jak se Brinzolamide STADA používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Používejte přípravek Brinzolamide STADA pouze do Vašich očí. Nepolykejte nebo nevstřikujte

  jinam.


  Doporučená dávka přípravku je

  1 kapka do postiženého oka nebo očí dvakrát denně – ráno a večer.

  Dodržujte toto dávkování, pokud Váš lékař nestanovil jinak. Používejte přípravek Brinzolamide STADA do obou očí pouze pokud tak stanovil Váš lékař. Používejte tak dlouho, jak Vám stanovil lékař.


  Jak se používá


  image image image

  Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3


  • Připravte si lahvičku s přípravkem Brinzolamide STADA a zrcátko.

  • Umyjte si ruce.

  • Protřepte lahvičku a odšroubujte uzávěr. Pokud je po sejmutí krycího víčka bezpečnostní kroužek uvolněný, odstraňte jej před použitím přípravku.

  • Držte lahvičku hrotem dolů mezi palcem a prostředníkem.

  • Zakloňte hlavu. Čistým prstem si stáhněte dolů dolní víčko, aby se vytvořila “kapsa” mezi očním víčkem a okem. Sem se umístí kapka přípravku (Obr. 1).

  • Přibližte hrot lahvičky k oku. K usnadnění použijte zrcátko.

  • Nedotýkejte se kapátkem oka nebo očního víčka, okolních tkání nebo jiných povrchů.

   Oční kapky se tím mohou infikovat.

  • Jemně stiskněte dno lahvičky a uvolněte jednu kapku přípravku Brinzolamide STADA.

  • Lahvičku nestlačujte: je vyrobena tak, že k uvolnění kapky stačí lehký tlak na dno lahvičky

   (Obr. 2).

  • Po použití přípravku Brinzolamide STADA stiskněte prstem oční koutek u nosu (Obr. 3) nejméně na 1 minutu. To pomáhá, aby se přípravek Brinzolamide STADA nedostal do jiných částí těla.

  • Jestliže používáte kapky do obou očí, opakujte postup na druhém oku.

  • Ihned po použití nasaďte zpět uzávěr a pevně uzavřete.

  • Spotřebujte jednu lahvičku dříve, než otevřete další.


  Jestliže se Vám nepodaří kapku umístit do oka, celý postup opakujte.


  Používáte-li ještě jiné oční kapky, vyčkejte nejméně 5 minut mezi použitím přípravku Brinzolamide STADA a ostatních očních kapek. Oční masti je třeba aplikovat jako poslední.


  Jestliže jste použil(a) více Brinzolamide STADA, než jste měl(a)

  Jestliže se do očí dostalo příliš velké množství přípravku, vypláchněte oči vlažnou vodou. Další kapky již do oka nekapejte a počkejte do okamžiku, kdy máte brát další pravidelnou dávku.


  Jestliže jste zapomněl(a) použít Brinzolamide STADA

  Použijte jednu kapku ihned jak si vzpomenete a potom pokračujte podle původního pravidelného schématu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) používat Brinzolamide STADA

  Jestliže přestanete používat přípravek Brinzolamide STADA bez konzultace s lékařem, tlak uvnitř Vašeho oka nebude kontrolován, což může vést ke ztrátě vidění.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  U brinzolamidu byly pozorovány následující nežádoucí účinky:


  Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

  • Účinky na oko: rozmazané vidění, podráždění oka, bolest oka, výtok z oka, svědění oka, pocit

   suchého oka, neobvyklý pocit v oku, zarudnutí oka.

  • Celkové nežádoucí účinky: porucha chuti.


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

  • Účinky na oko: citlivost na světlo, zánět nebo infekce spojivek, otok oka, svědění očního víčka, zarudnutí nebo otok, nerovnosti na povrchu oka, zvýšená pigmentace oka, unavené oči, tvorba stroupků na okraji očních víček, zvýšená tvorba slz.

  • Celkové nežádoucí účinky: snížená nebo zpomalená srdeční činnost, bušení srdce, zpomalení srdečního rytmu, obtížné dýchání, dušnost, kašel, snížený počet červených krvinek v krvi, zvýšená hladina chloridů v krvi, závratě, ospalost, potíže s pamětí, deprese, nervozita, celková slabost, únava, neobvyklý pocit, bolest, snížení sexuální touhy, sexuální obtíže u mužů, příznaky nachlazení, překrvení hrudníku, zánět vedlejších nosních dutin, podráždění v krku, bolest krku, neobvyklá nebo snížená citlivost v ústech, zánět sliznice v jícnu, bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, podráždění žaludku, časté vyprazdňování střev, průjem, plynatost, zažívací potíže, bolest ledvin, bolest svalů, svalové křeče, bolest zad, krvácení z nosu, příznaky rýmy, ucpaný nos, kýchání, vyrážka, neobvyklý pocity na kůži, svědění, bolest hlavy, sucho v ústech.


   Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

  • Účinky na oko: otok rohovky, dvojité nebo snížené vidění, abnormální vidění, snížená citlivost oka, otok okolo oka, zvýšený tlak v oku, poškození zrakového nervu.

  • Celkové nežádoucí účinky: porucha paměti, ospalost, bolest na hrudi, překrvení horních cest dýchacích, překrvení vedlejších nosních dutin, překrvení nosní sliznice, sucho v nose, ušní šelest, ztráta vlasů, svědění po celém těle, pocit nervozity, podrážděnost, nepravidelný srdeční rytmus, tělesná slabost, potíže se spánkem.


   Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

  • Účinky na oko: abnormality očního víčka, poruchy zraku, poškození rohovky, oční alergie, snížený růst nebo počet řas.

  • Celkové nežádoucí účinky: zvýšené příznaky alergie, snížená citlivost, třes, snížení nebo ztráta chuťového vnímání, pokles krevního tlaku, zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního rytmu, bolest kloubů, astma, bolest končetin, zarudnutí, zánět nebo svědění kůže, abnormální krevní testy jaterních funkcí, otok končetin, časté močení, snížená chuť k jídlu.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 3. Jak Brinzolamide STADA uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za

  „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

  Lahvičku musíte zlikvidovat čtyři týdny po prvním otevření, aby se zabránilo infekci. Zapište si do níže uvedené kolonky pro každou lahvičku datum, kdy jste lahvičku otevřel (a) a totéž zapište i na určené místo na lahvičce a krabičce.


  Pro balení obsahující jednu lahvičku zapište pouze jedno datum. Otevřeno (1):

  Otevřeno (2):

  Otevřeno (3):


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co Brinzolamide STADA obsahujeJak Brinzolamide STADA vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Brinzolamide STADA je mléčně zbarvená tekutina (suspenze) dodávaná v balení obsahující 1 nebo 3 plastové kapací lahvičky se šroubovacím uzávěrem, které obsahují 5 ml bílé homogenní suspenze:


K dispozici jsou následující velikosti balení: krabička obsahující 1x 5 ml, 3x 5 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

611 18 Bad Vilbel

Německo Výrobce:

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str., Pallini, Attiki,15351, Řecko


Famar S.A. Plant A, 63 Agiou Dimitriou Street, Alimos, Athens, 17456 Řecko

BALKANPHARMA-RAZGRAD AD, 68 Aprilsko vastanie Blvd., Razgrad 7200 Bulharsko


STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, DE-61118 Německo


Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, NL- 4879 AC Etten-Leur Nizozemsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Česká republika Brinzolamide STADA

Německo Brinzolamid AL 10 mg/ml Augentropfensuspension

Dánsko Brinzolamid Stada

Španělsko Brinzolamida STADA 10 mg/ml colirio en suspensión EFG Francie BRINZOLAMIDE EG 10mg/ml, collyre en suspension Itálie Brinzolamide EG

Nizozemsko Brinzolamide CF 10 mg/ml, oogdruppels, suspensie

Švédsko Brinzolamid Stada 10 mg/ml ögondroppar, suspension


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 9. 2018