Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Floxal

CENY

3MG/G OPH UNG 3G

Velkoobchod: 50,63 Kč
Maloobchodní: 76,30 Kč
Uhrazen: 0,48 Kč

3MG/ML OPH GTT SOL 1X5ML

Velkoobchod: 64,82 Kč
Maloobchodní: 97,68 Kč
Uhrazen: 21,86 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


FLOXAL 3 mg/g oční mast

ofloxacinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


  1. Jak přípravek Floxal uchovávat


    Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

    Po prvním otevření tuby nepoužívejte déle než 4 týdny. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na tubě a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


  2. Obsah balení a další informace


Co přípravek Floxal obsahuje

Léčivou látkou je ofloxacinum. Jeden gram masti obsahuje ofloxacinum 3,0 mg. Jedna dávka (1 cm proužku masti) obsahuje ofloxacinum 0,12 mg. Pomocnými látkami jsou: bílá vazelína, tekutý parafin, tuk z ovčí vlny (lanolin).


Jak přípravek Floxal vypadá a co obsahuje toto balení

HDPE tuba se šroubovacím HDPE uzávěrem se 3 g masti.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlín

Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 9. 2019