Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Thiamin Léčiva
thiamine (vit B1)

Příbalová informace: informace pro pacienta Thiamin Léčiva 50mg/ml injekční roztok

thiamini-hydrochloridum (vitamin B1)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).


Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Thiamin Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

U pacientů vícekrát léčených vysokými dávkami vitaminu B1 se doporučuje znovu začít injekční léčbu malými dávkami, aby se zabránilo případné alergické reakci.


Další léčivé přípravky a přípravek Thiamin Léčiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Cytostatika doxifluridin a fluoruracil (léky používané k léčbě zhoubných nádorů) snižují účinky

thiaminu.


Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Thiamin lze používat v těhotenství i při kojení, proniká do mateřského mléka.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Thiamin Léčiva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.


Přípravek Thiamin Léčiva obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.


 1. Jak se přípravek Thiamin Léčiva používá


  Do sp ělí: 1 ampulka 1× denně, výjimečně u závažných deficitů (nedostatku) častěji až do maximální dávky 300 mg/den, podkožně nebo nitrosvalově.

  Děti: 15 – 25 mg nitrosvalově 1× denně.

  Dobu podávání přípravku určuje lékař a závisí na důvodu, pro který je přípravek užíván.


  Jestliže bylo použito více přípravku Thiamin Léčiva, než mělo

  Předávkování nebylo zaznamenáno.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se podávání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Při doporučovaném dávkování obvykle nedochází k nežádoucím účinkům, protože každý nadměrný přívod thiaminu se vyloučí močí.

  Velmi vzácně (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) může dojít k vyrážce, dušnosti, zúžení průdušek a anafylaktickému šoku (extrémní, život ohrožující forma alergické reakce).

  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Thiamin Léčiva uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Thiamin Léčiva obsahuje

Léčivou látkou je thiamini-hydrochloridum (vitamin B1). Jedna 2ml ampulka injekčního roztoku obsahuje thiamini-hydrochloridum 100 mg, tj. 1 ml obsahuje thiamini-hydrochloridum 50 mg. Pomocnými látkami jsou natrium-kalcium-edetát, voda pro injekci.


Jak přípravek Thiamin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Thiamin Léčiva je čirý bezbarvý až nepatrně nažloutlý roztok bez viditelných částic. Velikost balení: 10 ampulek po 2 ml.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 10. 2020.