Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Irinotecan Kabi

CENY

20MG/ML INF CNC SOL 1X2ML

Velkoobchod: 1 518,49 Kč
Maloobchodní: 2 045,60 Kč
Uhrazen: 1 820,54 Kč

20MG/ML INF CNC SOL 1X5ML

Velkoobchod: 3 779,07 Kč
Maloobchodní: 4 912,75 Kč
Uhrazen: 4 350,08 Kč

20MG/ML INF CNC SOL 1X15ML

Velkoobchod: 11 584,59 Kč
Maloobchodní: 13 941,71 Kč
Uhrazen: 11 637,12 Kč

20MG/ML INF CNC SOL 1X25ML

Velkoobchod: 19 257,90 Kč
Maloobchodní: 22 551,16 Kč
Uhrazen: 18 710,18 Kč


Příbalová informace: Informace pro uživatele


Irinotecan Kabi 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok


irinotecani hydrochloridum trihydricum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Irinotecan Kabi uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za a „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte injekční lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.


  Po naředění:

  Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě do 25 °C a po dobu 48 hodin při teplotě 2 °C až 8 °C.


  Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě po prvním otevření. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky před použitím uchovávání jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C až 8 °C, pokud naředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.


  Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete částic viditelných v koncentrátu nebo v infuzním roztoku.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace Co přípravek Irinotecan Kabi obsahuje

Léčivou látkou je irinotecani hydrochloridum trihydricum. Jeden mililitr obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 20 mg, což je ekvivalentní irinotecaum 17,33 mg.


Jedna 2ml injekční lahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 40 mg. Jedna 5ml injekční lahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 100 mg. Jedna 15ml injekční lahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 300 mg. Jedna 25ml injekční lahvička obsahuje irinotecani hydrochloridum trihydricum 500 mg.

Pomocné látky jsou sorbitol (E420), kyselina mléčná, voda pro injekci a hydroxid sodný (k úpravě pH).


Jak přípravek Irinotecan Kabi vypadá a co balení toto obsahuje toto balení

Irinotecan Kabi 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok je světle žlutý roztok, bez viditelných částic, balených ve skleněných injekčních lahvičkách.


Tento přípravek je k dispozici v samostatných lahvičkách, které obsahují buď 40 mg/2 ml, 100 mg/5 ml, 300 mg/15 ml nebo 500 mg/25 ml. Tyto lahvičky jsou určeny pouze k jednorázovému použití.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel o rozhodnutí o registraci:

Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika


Výrobce:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Pfingstweide 53, 61169 Friedberg, Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Irinotecan Kabi

Dánsko

Irinotecan Fresenius Kabi

Estonsko

Irinotecan Kabi 20 mg/ml

Finsko

Irinotecan Fresenius Kabi 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Maďarsko

Irinotecan Kabi 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Irsko

Irinotecan 20 mg/ml concentrate for solution for infusion

Itálie

Irinotecan Kabi

Lotyšsko

Irinotecan Kabi 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Litva

Irinotecan Kabi 20 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Polsko

Irinotecan Kabi

Slovensko

Irinotecan Kabi 20 mg/ml infúzny koncentrát

Španělsko

Irinotecán Kabi 20 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Spojené království (Severní Irsko)

Irinotecan 20 mg/ml concentrate for solution for infusion


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 2. 2022


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze zdravotnické pracovníky:


Instrukce k použití


Cytotoxické

Manipulace s přípravkem Irinotecan Kabi

Jako u všech protinádorových látek, je třeba opatrnosti při manipulaci s irinotekanem. Ředění má být prováděno za aseptických podmínek vyškoleným personálem v určených prostorách. Mají být přijata opatření, aby se zabránilo kontaktu s kůží a sliznicemi.


Bezpečnostní pokyny pro přípravu infuzního roztoku irinotekanu

 1. Má být použita ochranná komora a je třeba používat ochranné rukavice a mít na sobě ochranný plášť. Pokud nemáte ochrannou komoru, je zapotřebí použít ochrannou ústní roušku a ochranné brýle.

 2. Otevřené nádoby, jako jsou injekční lahvičky, infuzní lahve, použité kanyly, injekční stříkačky, katetry, trubičky a zbytky cytostatik jsou považovány za nebezpečný odpad podléhající likvidaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s NEBEZPEČNÝM ODPADEM.

 3. V případě rozlití postupujte následovně:

  • noste ochranný oděv

  • rozbité sklo posbírejte a umístěte ho do nádoby určené pro NEBEZPEČNÝ ODPAD

  • kontaminované povrchy důkladně omyjte velkým množstvím studené vody

  • omyté povrchy důkladně vytřete a materiál použitý k vytírání zlikvidujte jako NEBEZPEČNÝ ODPAD

 4. V případě, že dojde ke kontaktu přípravku Irinotecan Kabi s pokožkou, je třeba postižené místo opláchnout pod tekoucí vodou a omýt mýdlem a vodou. V případě kontaktu se sliznicí, omyjte postižené místo důkladně vodou. Máte-li jakékoli potíže, navštivte lékaře.

 5. V případě kontaktu přípravku Irinotecan Kabi s očima, důkladně je vypláchněte velkým množstvím vody. Ihned kontaktujte očního lékaře.


Příprava infuzního roztoku

Irinotecan Kabi koncentrát pro infuzní roztok je určen pouze pro intravenózní infuzi po zředění před podáním v doporučených rozpouštědlech, buď 0,9% roztok chloridu sodného pro infuzi nebo 5% roztoku glukózy pro infuzi. Za aseptických podmínek natáhněte kalibrovanou injekční stříkačkou požadované množství koncentrátu pro infuzní roztok přípravku Irinotecan Kabi z injekční lahvičky a vstříkněte do 250ml infuzního vaku nebo lahve. Infuzi důkladně promíchejte otáčením v ruce.


Konečný roztok je čirý, bezbarvý až světle žluté barvy a bez viditelných částic.


Jsou-li v lahvičce nebo po naředění viditelné jakékoli usazeniny, musí být roztok zlikvidován v souladu se standardními postupy pro cytotoxické látky.


Pro informaci o době uchovávání naředěného léčivého přípravku si přečtěte příbalovou informaci.


Přípravek Irinotecan Kabi nemá být podán jako intravenózní bolus nebo nitrožilní infuze kratší než 30 minut nebo delší než 90 minut.


Likvidace

Všechny předměty použité k přípravě, podávání nebo jiným způsobem přicházející do styku s irinotekanem se musí zlikvidovat v souladu s místními předpisy pro zacházení s cytotoxickými látkami.