Domovská stránka Domovská stránka

Vitalipid N Infant


Příbalová informace: informace pro uživatele


Vitalipid N Infant koncentrát pro infuzní emulzi


Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Vitalipid N Infant a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitalipid N Infant používat

 3. Jak se přípravek Vitalipid N Infant používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Vitalipid N Infant uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Vitalipid N Infant a k čemu se používá


  Přípravek Vitalipid N Infant je koncentrát pro infuzní emulzi, který obsahuje v tucích rozpustné esenciální vitaminy a je určen pro kojence a děti mladší 11 let.


  Přípravek Vitalipid N Infant se používá jako doplněk parenterální výživy (tj. výživy podávané mimo trávící systém) k doplnění denní potřeby v tucích rozpustných vitaminů A, D2, E a K1.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitalipid N Infant používat


  Nepoužívejte přípravek Vitalipid N Infant:

  - jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na arašídy, sóju, vaječné bílkoviny, nebo na

  kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bode 6).


  Upozornění a opatření

  Před použitím přípravku Vitalipid N Infant se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

  sestrou.


  Další léčivé přípravky a přípravek Vitalipid N Infant

  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.


  Interakce v tucích rozpustných vitaminů s jinými přípravky v parenterální výživě byly zaznamenány velmi zřídka.

  Přítomnost stopových prvků může působit částečný rozklad vitaminu A. Retinol (vitamin A) se může rozložit při styku s UV zářením.

  Vitamin K1 může být v interakci při podání s antikoagulancii (léky proti srážení krve – např. warfarin).


  Přípravek Vitalipid N Infant obsahuje sójový olej a vaječné fosfolipidy.

  Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo sóju nepoužívejte tento léčivý přípravek.

  Obsažený sójový olej a vaječné fosfolipidy mohou vzácně způsobit alergickou reakci. Zkřížená alergická reakce byla pozorována mezi sójovými boby a arašídovými oříšky.


  Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné 10ml dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“


 3. Jak se přípravek Vitalipid N Infant používá


  Přípravek Vitalipid N Infant je určen pro kojence a děti mladší 11 let.


  Přípravek nesmí být podán nezředěný!


  Dávkování:

  Novorozenci s nízkou porodní hmotností do 2,5 kg: 4 ml/kg těl. hm./24 hod.

  Ostatní novorozenci, kojenci a děti do 11 let věku vážící více než 2,5 kg: 10 ml/ 24 hod.


  Denní dávka nesmí překročit 10 ml.


  Denní dávka se přidá k přípravku Intralipid. Poté co se směs opatrně promíchá, aplikuje se podle instrukcí pro přípravek Intralipid. Tímto se nahradí denní potřeba vitaminů A, D2, E a K1. Přípravek Vitalipid N Infant se má přidávat za aseptických podmínek a infuze má být ukončena do 24 hodin od její přípravy.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Nejsou známy.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41, Praha 10

  Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Vitalipid N Infant uchovávat


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na ampuli a krabičce za EXP.

  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Vitalipid N Infant obsahuje Jeden ml přípravku Vitalipid N Infant obsahuje: Léčivé látky:

Retinoli palmitas 135,3 g

(odpovídající retinolum) 69,0 g

Ergocalciferolum 1,0 g

Tocoferolum alfa 0,64 mg

Phytomenadionum 20,0 g


To odpovídá:

Vitamin A (jako retinoli palmitas) 69 μg (230 IU)

Vitamin D2 (ergocalciferolum) 1,0 μg (40 IU)

Vitamin E (tocoferolum alfa) 0,64 mg (0,7 IU)

Vitamin K1 (phytomenadionum) 20 μg


Pomocné látky:

Čištěný sójový olej 100,00 mg Vaječné fosfolipidy přečištěné frakcionací 12,00 mg Glycerol 22 mg

Roztok hydroxidu sodného 1 mol/l q.s. ad pH 8

Voda pro injekce ad 1,0 ml


pH cca 8

Osmolalita cca 330 mosmol/kg vody


Jak přípravek Vitalipid N Infant vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Vitalipid N Infant je mléčně bílá, viskózní emulze typu olej ve vodě. Přípravek je dodáván v ampulích z bezbarvého skla.


Velikost balení: 10 x 10 ml ampule


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Fresenius Kabi AB, Rapsgatan 7, Uppsala, Švédsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 11. 2021