Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Bronwel


Příbalová informace: Informace pro pacienta


Bronwel perorální roztok


suchý extrakt z proskurníkového kořene, suchý extrakt z lipového květu, suchý extrakt z jitrocelového listu


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


1

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Bronwel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


Pokud se příznaky během používání léčivého přípravku zhorší nebo pokud se objeví dušnost, vysoká horečka nebo hnisavý hlen, je třeba se poradit s lékařem.


Může být zpomaleno vstřebávání souběžně podávaných léků. V rámci preventivního opatření se tento

léčivý přípravek nemá užívat 30 minut až 1 hodinu před nebo po užití jiných léků.


Děti

Použití u dětí ve věku do 4 let nebylo stanoveno v důsledku nedostatku adekvátních údajů.


Další léčivé přípravky a přípravek Bronwel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Interakce (vzájemné působení) nejsou známy. Nebyly provedeny žádné studie interakcí.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Bezpečnost během těhotenství a v období kojení nebyla stanovena. Vzhledem k absenci dostatečných údajů se užívání během těhotenství a v období kojení nedoporučuje.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.


Přípravek Bronwel obsahuje xylitol

Tento léčivý přípravek obsahuje 11,04 g xylitolu v maximální denní dávce (60 ml). Proto může mít projímavý účinek. Kalorická hodnota je 10,08 kJ/g (2,4 kcal/g) xylitolu.


Přípravek Bronwel obsahuje methylparaben a propylparaben

Tyto konzervační látky mohou způsobit alergické reakce (případně zpožděné).


Přípravek Bronwel obsahuje propylenglykol a benzylalkohol

Tento léčivý přípravek obsahuje 13,6 mg propylenglykolu a 0,002 mg benzylalkoholu na jednu dávku

(15 ml). Benzylalkohol může způsobit alergické reakce.


 1. Jak se přípravek Bronwel užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená dávka je:


  Dospělí a dospívající od 12 let věku:

  15 ml (s použitím přiložené odměrky) až 4krát denně (maximální denní dávka je až 60 ml). Poslední dávku je třeba užít těsně před spaním.


  Děti ve věku od 4 do 11 let:

  7,5 ml (s použitím přiložené odměrky) 3 až 4krát denně (maximální denní dávka je až 30 ml). Poslední dávku je třeba užít těsně před spaním.

  Způsob podání:

  Perorální podání (podání ústy).

  Přípravek Bronwel se podává neředěný. Po užití se doporučuje po dobu 30 minut až 1 hodiny nic nepít ani nejíst.

  Odměrka je přiložena.


  Délka používání:

  Pokud se příznaky zhorší nebo přetrvávají déle než 5 dnů (3 dny u dětí) během používání tohoto

  léčivého přípravku, je třeba se poradit s lékařem.


  Použití u dětí

  V důsledku nedostatku adekvátních údajů se použití u dětí mladších 4 let nedoporučuje.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Bronwel, než jste měl(a)

  Nebyly hlášeny žádné případy předávkování.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bronwel

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Žádné nežádoucí účinky nejsou známy.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete také nahlásit přímo na adresu:


  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Bronwel uchovávat


  Po otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C. Po použití uzavírejte pevně lahvičku. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku na lahvičce

  za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po otevření použijte do 2 měsíců.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace


Co přípravek Bronwel obsahuje

Maltodextrin, koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycerol, xylitol (E 967), methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), monohydrát kyseliny citronové, xanthanová klovatina, jahodové aroma (obsahuje benzylalkohol (E 1519), propylenglykol (E 1520)), čištěná voda


Jak přípravek Bronwel vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Bronwel je hnědý, neprůhledný perorální roztok. Je plněný do lahviček z hnědého skla uzavřených šroubovacím uzávěrem ve velikostech balení 120 ml, 200 ml a 240 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Přiložená odměrka se stupnicí od 2,5 ml do 20 ml usnadňuje přesné měření doporučeného množství.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Oktal Pharma d.o.o, Utinjska 40, 10020 Zagreb, Chorvatsko

Výrobce: Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, 1160 Vídeň, Rakousko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Rakousko

:

BRONCHOSTOP Erkältungs- und Hustensaft

Bulharsko

:

Bronchostop Nite 187.5 mg / 136.4 mg / 150.0 mg oral solution

Česká republika

:

Bronwel

Chorvatsko

:

Bronchostop Trio oralna otopina

Estonsko

:

Broncophen Nite

Maďarsko

:

Bronchostop Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldat

Rumunsko

:

Bronchostop Trio pentru Tuse și Răceală soluție orală

Slovinsko

:

Slez, trpotec in lipa Bronchostop peroralna raztopina

Slovenská republika

:

Bronchostop deň a noc perorálny roztokTato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 1. 2022.