Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Trimbow
beclometasone, formoterol, glycopyrronium bromide

CENY

87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 1X180DÁV

Velkoobchod: 1 593,71 Kč
Maloobchodní: 2 142,40 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

88MCG/5MCG/9MCG INH PLV 1X120DÁV

Velkoobchod: 1 243,83 Kč
Maloobchodní: 1 692,11 Kč
Uhrazen: 183,30 Kč

87MCG/5MCG/9MCG INH SOL PSS 1X120DÁV

Velkoobchod: 1 274,95 Kč
Maloobchodní: 1 732,16 Kč
Uhrazen: 397,42 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Trimbow 172 mikrogramů/5 mikrogramů/9 mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu

beclometasoni dipropionas/formoteroli fumaras dihydricus/glycopyrronium


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Trimbow a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trimbow používat

 3. Jak se přípravek Trimbow používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Trimbow uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Trimbow a k čemu se používá


  Přípravek Trimbow je lék pomáhající při dýchání, který obsahuje tři léčivé látky:

  • beklometason-dipropionát,

  • dihydrát formoterol-fumarátu a

  • glykopyrronium.


   Beklometason-dipropionát patří do skupiny léků nazývaných kortikosteroidy, které působí tak, že

   zmenšují otok a podráždění plic.


   Formoterol a glykopyrronium jsou léky nazývané bronchodilatancia s dlouhodobým účinkem. Působí různými způsoby a uvolňují svaly v dýchacích cestách. Tím napomáhají rozšíření dýchacích cest

   a umožňují snadněji dýchat.


   Pravidelná léčba těmito třemi léčivými látkami přináší úlevu od příznaků, jako je dušnost, sípání

   a kašel u dospělých pacientů s obstrukční plicní nemocí.


   Trimbow se používá pro pravidelnou léčbu astmatu u dospělých.


   Přípravek Trimbow může omezit náhlá zhoršení (vzplanutí) příznaků astmatu. Astma je závažné, dlouhodobé onemocnění, při kterém se svaly obklopující dýchací cesty stáhnou (bronchokonstrikce) a jsou oteklé a podrážděné (zánět). Příznaky přicházejí a odcházejí a zahrnují dušnost, sípání, tlak na hrudi a kašel.


   Je třeba, abyste přípravek Trimbow používal(a) každý den, nejen když máte problémy s dýcháním nebo jiné příznaky astmatu. Tak zajistíte odpovídající zvládání astmatu. Nepoužívejte tento přípravek k úlevě od náhlého záchvatu dušnosti nebo sípání.

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trimbow používat Nepoužívejte přípravek Trimbow

  Jestliže jste alergický(á) na beklometason-dipropionát, formoterol-fumarát dihydrát a/nebo glykopyrronium nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).


  Upozornění a opatření


  Přípravek Trimbow se používá jako udržovací léčba obstrukčního onemocnění plic. Nepoužívejte

  tento lék k léčbě náhlého záchvatu dechové nedostatečnosti nebo sípání. Pokud se Vám zhorší dýchání

  Pokud zaznamenáte zhoršující se dušnost nebo sípání (dýchání s pískavým zvukem) ihned po inhalaci léku, přestaňte inhalátor Trimbow používat a neprodleně použijte rychle působící úlevový inhalátor. Ihned kontaktujte svého lékaře. Lékař posoudí Vaše příznaky a podle potřeby může zahájit jinou léčbu.

  Viz také bod 4, „Možné nežádoucí účinky“.


  PokudseVašeonemocněnípliczhorší


  Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo jsou obtížně zvladatelné (např. jestliže častěji používáte samostatný úlevový inhalátor) nebo jestliže úlevový inhalátor nezlepšuje Vaše příznaky, ihned navštivte svého lékaře. Onemocnění plic se může zhoršovat a je možné, že lékař Vám bude muset předepsat jinou léčbu.


  PředpoužitímpřípravkuTrimbowseporaďtesesvýmlékařemnebo lékárníkem:


  • Jestliže máte problémy se srdcem, jako je angina pectoris (bolest srdce, bolest na hrudi), nedávný srdeční záchvat (srdeční infarkt), srdeční selhání, zúžení tepen kolem srdce (ischemická choroba srdeční), onemocnění srdečních chlopní nebo jakékoliv jiné abnormality srdce nebo pokud máte onemocnění známé jako hypertrofická obstrukční kardiomyopatie (také známé jako HOCM, tj. stav s abnormálním srdečním svalem).


  • Jestliže máte poruchy srdečního rytmu, jako je nepravidelná srdeční frekvence, rychlý pulz nebo bušení srdce, nebo pokud jste byli upozorněni, že záznam činnosti Vašeho srdce (EKG) je abnormální.


  • Jestliže máte zúžení tepen (také známé jako ateroskleróza), pokud máte vysoký krevní tlak nebo aneurysma (abnormální vyboulení stěny krevních cév).


  • Jestliže máte zvýšenou činnost štítné žlázy.


  • Jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi (hypokalemii). Kombinace přípravku Trimbow s některými jinými léky k léčbě onemocnění plic nebo léky, jako jsou např. diuretika (léky vyvolávající vylučování vody z těla, určené k léčbě srdečních onemocnění nebo vysokého

   krevního tlaku), může způsobit výrazný pokles hladiny draslíku v krvi. Proto Vám lékař občas může chtít změřit hladinu draslíku v krvi.


  • Jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin.


  • Jestliže máte diabetes (cukrovku). Vysoké dávky formoterolu mohou zvýšit hladinu glukózy v krvi, a proto Vám musí být provedena dodatečná vyšetření krve ke zjištění hladiny cukru

   v krvi, až začnete tento přípravek používat a také v průběhu léčby.


  • Jestliže máte nádor nadledvin (známý jako feochromocytom).

  • Jestliže Vám má být podáno anestetikum. V závislosti na typu anestetika může být nutné, abyste přestal(a) používat přípravek Trimbow nejméně 12 hodin před anestezií.


  • Jestliže se léčíte nebo jste se někdy léčil(a) s tuberkulózou (TBC) nebo máte-li infekci hrudníku.


  • Jestliže máte oční onemocnění nazývané glaukom s úzkým úhlem.


  • Jestliže máte potíže s močením.


  • Jestliže máte infekci v ústech nebo v hrdle.


   Pokud se Vás kterýkoli z výše uvedených stavů týká, před použitím přípravku Trimbow to sdělte svému lékaři.

   Pokud máte nebo jste měl(a) jakékoli zdravotní problémy nebo alergie, nebo pokud si nejste jistý(á), zda můžete přípravek Trimbow používat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než

   začnete tento inhalátor používat.


   JestližejižpoužívátepřípravekTrimbow


   Jestliže dlouhodobě používáte přípravek Trimbow nebo vysoké dávky jiných inhalačních kortikosteroidů a dostanete se do situace vyvolávající stres (např. po přijetí do nemocnice po nehodě, po vážném zranění nebo před operací), může být nutné užívat více tohoto přípravku. V takové situaci Vám tedy lékař může zvýšit dávku kortikosteroidů a předepsat Vám je jako tablety nebo injekce, abyste se se stresovou situací vyrovnal(a).

   Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.


   Děti a dospívající

   Nepodávejte tento přípravek dětem a dospívajícím mladším 18 let.


   Další léčivé přípravky a přípravek Trimbow

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká také léků podobných přípravku Trimbow používaných k léčbě plicních onemocnění.


   Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Trimbow, a pokud tyto léky užíváte (včetně některých léků na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě sledovat.


   Nepoužívejte tento přípravek s léky zvanými beta-blokátory (používanými k léčbě některých srdečních potíží, jako je angina pectoris, nebo ke snížení krevního tlaku), pokud Vám lékař nepředepsal beta-blokátor, který nemá vliv na dýchání. Beta-blokátory (včetně očních kapek obsahujících beta-blokátory) mohou snížit účinky formoterolu nebo způsobit, že formoterol nebude účinkovat vůbec. Naopak použití jiných beta2-agonistů (léků, které účinkují stejně jako formoterol) může účinky formoterolu zvyšovat.


   PoužitípřípravkuTrimbowspolus:


  • léky užívanými k léčbě

   • abnormálního srdečního rytmu (chinidin, disopyramid, prokainamid),

   • alergických reakcí (antihistaminika),

   • příznaků deprese nebo duševních poruch, jako jsou inhibitory monoaminooxidázy (například fenelzin a isokarboxazid), tricyklická antidepresiva (například amitriptylin a imipramin) či

    fenothiaziny,

    může způsobit změny na elektrokardiogramu (EKG, záznam srdeční aktivity). Může také zvýšit riziko poruch srdečního rytmu (komorových arytmií).

  • léky užívanými k léčbě Parkinsonovy choroby (levodopa), k léčbě nedostatečné funkce štítné

   žlázy (levothyroxin), léky obsahujícími oxytocin (který způsobuje děložní kontrakce)

   a alkoholem může zvýšit pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků formoterolu na srdce.


  • inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), včetně léků s podobnými vlastnostmi, jako je furazolidon a prokarbazin, které se používají k léčbě duševních poruch, může způsobit zvýšení krevního tlaku.


  • léky užívanými k léčbě onemocnění srdce (digoxin) může způsobit pokles hladiny draslíku v krvi. Tím se může zvýšit pravděpodobnost vzniku poruchy srdečního rytmu.


  • jinými léky užívanými k léčbě obstrukčního onemocnění plic (teofylin, aminofylin nebo

   kortikosteroidy) a diuretiky může také způsobit pokles hladiny draslíku v krvi.


  • některými anestetiky může zvýšit riziko vzniku poruchy srdečního rytmu.


  • disulfiramem, lékem užívaným k léčbě osob s alkoholismem (problémy s nadměrnou konzumací alkoholu), nebo metronidazolem, antibiotikem užívaným k léčbě infekce v těle, může způsobit nežádoucí účinky (např. nevolnost, zvracení, bolesti břicha) vzhledem k malému množství alkoholu obsaženému v přípravku Trimbow.


   Těhotenství a kojení

   Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.


   Přípravek Trimbow byste měla užívat během těhotenství pouze v případě, že Vám to doporučí Váš lékař. Nedoporučuje se užívat přípravek Trimbow během porodu v důsledku inhibičních účinků formoterolu na děložní kontrakce.

   V období kojení byste neměla užívat přípravek Trimbow. Musíte se se svým lékařem rozhodnout, zda ukončit kojení nebo ukončit/přerušit léčbu přípravkem Trimbow při zvážení přínosu kojení pro Vaše

   dítě a přínosu léčby pro Vás.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Není pravděpodobné, že by přípravek Trimbow ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky

   a obsluhovat stroje.


   Přípravek Trimbow obsahuje ethanol

   Tento léčivý přípravek obsahuje 8,856 mg alkoholu (ethanolu) v jednom vstřiku, což odpovídá

   17,712 mg na dávku dvou vstřiků. Množství alkoholu ve dvou vstřicích tohoto léčivého přípravku odpovídá méně než 1 ml vína nebo piva. Takto malé množství alkoholu v tomto léčivém přípravku

   nemá žádné znatelné účinky.


 3. Jak se přípravek Trimbow používá


Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je dvě dávky (vstřiky) ráno a dvě dávky (vstřiky) večer. Nepoužívejte více přípravku, než kolik Vám lékař sdělil, že máte používat.

Je třeba, abyste přípravek Trimbow používal(a) každý den, i když Vám astma nepůsobí žádné potíže. Nepoužívejte tento přípravek k úlevě od náhlého záchvatu dušnosti nebo sípání.


Pokud máte pocit, že lék není příliš účinný, poraďte se s lékařem.

Pokud jste dříve používal(a) jiný inhalátor obsahující beklometason-dipropionát, poraďte se se svým lékařem, neboť účinná dávka beklometason-dipropionátu v přípravku Trimbow pro léčbu obstrukčního onemocnění plic může být nižší než u některých jiných inhalátorů.


Způsob podání

Přípravek Trimbow je určen k inhalačnímu podání. Lék vdechujte ústy, odkud se dostane přímo do plic.


Tento léčivý přípravek je dodáván v tlakovém obalu s plastovým inhalátorem s náustkem.


Přípravek Trimbow je k dispozici ve dvou velikostech obalu:


Hlášení nežádoucích účinků

image

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 1. Jak přípravek Trimbow uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP.

  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Neperforujte tlakový obal.


  Před výdejem:

  Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C).


  Po výdeji (obdržení léku v lékárně):

  Tlakový obal s obsahem 60 vstřiků: Uchovávejte inhalátor při teplotě do 25 °C po dobu

  nejvýše 2 měsíců.

  Tlakový obal s obsahem 120 vstřiků:

  • z jednotlivého balení Uchovávejte inhalátor při teplotě do 25 °C po dobu

   nejvýše 3 měsíců.

  • z vícečetného balení Uchovávejte vícečetné balení v chladničce

   (2 °C-8°C). Před použitím vyjměte na několik

   minut jeden inhalátor z chladničky, aby se roztok ohřál. Po použití uchovávejte inhalátor při teplotě

   do 25 °C po dobu nejvýše 3 měsíců.


   Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 2. Obsah balení a další informace


Co přípravek Trimbow obsahuje

Léčivými látkami jsou beclometasoni dipropionas, formoteroli fumaras dihydricus a glycopyrronium.

Jedna podaná dávka (dávka uvolněná přes náustek) obsahuje beclometasoni dipropionas

172 mikrogramů, formoteroli fumaras dihydricus 5 mikrogramů a glycopyrronium 9 mikrogramů

(jako glycopyrronii bromidum 11 mikrogramů).


Jedna odměřená dávka (dávka uvolněná přes ventil) obsahuje beclometasoni dipropionas

200 mikrogramů, formoteroli fumaras dihydricus 6 mikrogramů a glycopyrronium 10 mikrogramů

(jako glycopyrronii bromidum 12,5 mikrogramu).


Dalšími složkami jsou bezvodý ethanol (viz bod 2), kyselina chlorovodíková, hnací plyn: norfluran.


Jak přípravek Trimbow vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Trimbow je roztok k inhalaci v tlakovém obalu.


Přípravek Trimbow se dodává v tlakovém obalu (potažený hliník) s dávkovacím ventilem. Tlakový

obal je vložen do plastového inhalátoru. Jeho součástí je náustek s plastovým ochranným víčkem,

a počítadlo dávek (obaly s obsahem 60 a 120 vstřiků).


Jedno balení obsahuje jeden tlakový obal s obsahem 60 vstřiků nebo 120 vstřiků. Kromě toho jsou k dispozici vícečetná balení s obsahem 240 vstřiků (2 tlakové obaly, každý s obsahem 120 vstřiků) nebo s obsahem 360 vstřiků (3 tlakové obaly, každý s obsahem 120 vstřiků).


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A

43122 Parma

Itálie


Výrobce

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via San Leonardo 96

43122 Parma

Itálie


Chiesi SAS

2 rue des Docteurs Alberto et Paolo Chiesi 41260 La Chaussée Saint Victor

Francie


image

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gonzagagasse 16/16

1010 Wien Rakousko


image

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919


България

Chiesi Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: + 420 261221745

Magyarország Chiesi Hungary Kft. Tel.: + 36-1-429 1060


Danmark

Chiesi Pharma AB Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791


Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V. Tel: + 31 88 501 64 00


Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB Tlf: + 46 8 753 35 20


Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: + 30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919


España

Chiesi España, S.A.U. Tel: + 34 93 494 8000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o. Tel.: + 48 22 620 1421


France

Chiesi S.A.S.

Tél: + 33 1 47688899

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791


Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919

România

Chiesi Romania S.R.L. Tel: + 40 212023642


Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o. Tel: + 386-1-43 00 901


Ísland

Chiesi Pharma AB Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika Chiesi Slovakia s.r.o. Tel: + 421 259300060


Italia

Chiesi Italia S.p.A. Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB Puh/Tel: +46 8 753 35 20


Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Τηλ: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB Tel: +46 8 753 35 20


Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH Tel: + 43 1 4073919

United Kingdom (Northern Ireland)

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Tel: + 39 0521 2791


Tato příbalová informace byla naposledy revidována.


agentury pro léčivé přípravky .