Domovská stránka Domovská stránka

Mivacron
mivacurium chloride

CENY

2MG/ML INJ SOL 5X5ML

Velkoobchod: 384,52 Kč
Maloobchodní: 560,79 Kč
Uhrazen: 250,88 Kč

2MG/ML INJ SOL 5X10ML

Velkoobchod: 670,79 Kč
Maloobchodní: 943,74 Kč
Uhrazen: 323,92 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Mivacron, injekční roztok

2 mg/ml

(Mivacurii chloridum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Prosím, rovněž informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo v období šestinedělí.


Další léčivé přípravky a Mivacron

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Důvodem je, že některé léky mohou ovlivnit to, jak Mivacron působí, nebo mohou vyvolat nežádoucí účinky.


Svého lékaře informujte zejména, pokud užíváte některé z následujících léků:


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého.


  Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 člověka z 10 000)

  Alergické reakce

  Jestliže se u Vás objeví alergická reakce, sdělte to okamžitě svému lékaři nebo zdravotní sestře. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat:

  • náhlou dušnost, bolest nebo tíži na hrudi;

  • otoky očních víček, tváří, rtů, úst nebo jazyka;

  • vyrážku s puchýřky nebo kopřivku kdekoli na těle;

  • mdlobu.


   Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 člověka z 10):

  • návaly - pocity horka a návalu krve do hlavy provázené zarudnutím v horní polovině těla

   a pocením.


   Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 člověka ze 100):

  • zrychlená srdeční činnost;

  • snížení krevního tlaku;

  • sípání nebo kašel;

  • vyrážka, červené zbarvení kůže.


   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak Mivacron uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a ampulce. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

  Chraňte před mrazem.


  Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud rekonstituce/ředění (atd.) neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

 3. Obsah balení a další informace


Co Mivacron obsahuje


Jak Mivacron vypadá a co obsahuje toto balení

Mivacron je čirý bezbarvý, nejvýše slabě nažloutlý roztok prakticky prostý částic.

Mivacron je dodáván v odlamovacích ampulích z bezbarvého skla. Jednotlivá balení obsahují 5 ampulí

po 5 ml nebo 5 ampulí po 10 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko

Tel: +420 228880774


Výrobce

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., San Polo di Torrile, Parma, Itálie

Aspen Pharma Ireland Limited, One George’s Quay Plaza, Dublin 2, Irsko

Aspen Bad Oldesloe GmbH, 32-36 Industriestrasse, 23843 Bad Oldesloe, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 4. 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Protože přípravek neobsahuje žádnou antimikrobiální konzervační přísadu, je nutné injekce používat za přísně aseptických podmínek a ředění provádět bezprostředně před použitím. Nespotřebované zbytky roztoku v otevřených ampulkách je třeba zlikvidovat.


Roztok mivakuria je kyselý (s hodnotou pH přibližně 4,5) a nesmí se mísit ve stejné injekční stříkačce ani podávat stejnou jehlou současně se silně alkalickými roztoky (například roztoky barbiturátů). Bylo prokázáno, že mivakurium je kompatibilní s některými běžně perioperačně používanými léčivy podávanými ve formě kyselých roztoků, např. fentanylem, alfentanilem, sufentanilem, droperidolem a midazolamem.


Pokud se používá stejná zavedená jehla nebo kanyla k podávání mivakuria i pro jiná anestetika, jejichž kompatibilita nebyla doložena, doporučuje se po každém podání léčiva kanylu propláchnout fyziologickým roztokem.


Injekce Mivacron jsou kompatibilní s těmito infuzními roztoky: