Domovská stránka Domovská stránka

Ziextenzo
pegfilgrastim

CENY

6MG INJ SOL 1X0,6ML

Velkoobchod: 17 344,19 Kč
Maloobchodní: 20 403,98 Kč
Uhrazen: 8 426,97 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Ziextenzo 6 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

pegfilgrastimum


▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak Ziextenzo vypadá a co obsahuje toto balení

Ziextenzo je čirý, bezbarvý až mírně nažloutlý injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

(6 mg/0,6 ml).

Jedno balení obsahuje jednu skleněnou předplněnou injekční stříkačku s pryžovým uzávěrem pístu, táhlem pístu, jehlou z nerezové oceli a krytem jehly. Stříkačky se poskytují s automatickým chráničem jehly.


Držitel rozhodnutí o registraci


Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

6250 Kundl Rakousko


Výrobce


Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen Rakousko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: {MM/YYYY}.

.


Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

Návod k použití Ziextenzo předplněné injekční stříkačky


Aby nedošlo k možnému infikování a bylo zajištěno správné používání léčivého přípravku, je důležité

dodržovat tyto pokyny.


Před zahájeném injekčního podávání si přečtěte VŠECHNY tyto pokyny. Je důležité nepokoušet se aplikovat si injekci, pokud vám lékař, sestra nebo lékárník neposkytli školení. Balení obsahuje předplněnou injekční stříkačku samostatně balenou v plastovém blistru.


image

Předplněná injekční stříkačka Ziextenzo s chráničem jehly


Chránič jehly

Opěrky pro prsty


Kryt jehly

Kónická základna

pístového uzávěru

Píst


Hlava pístu


Štítek zobrazovacího okna a datum konce použitelnosti


Uzávěr


Křidélka chrániče jehly


Po vstříknutí léčivého přípravku se aktivuje chránič jehly a jehlu překryje. Chránič jehly slouží k ochraně poskytovatelů zdravotní péče, ošetřovatelů a pacientů před náhodným píchnutím po podání injekce.


image

Co je k podání injekce ještě třeba:

Pokud vám injekci aplikuje pečovatel, je také možné použít

vnější horní část paže.


image

Příprava předplněné injekční stříkačky s přípravkem Ziextenzo na použití

  1. Vyjměte krabičku s předplněnou injekční stříkačkou z chladničky a nechejte ji neotevřenou cca 15-30 minut aby se přizpůsobila pokojové teplotě.

  2. Jakmile jste připraveni předplněnou injekční stříkačku použít, otevřete blistr a důkladně si umyjte

    ruce mýdlem a vodou.

  3. Místo aplikace očistěte tamponem namočeným v alkoholu.

  4. Vyjměte předplněnou injekční stříkačku z blistru. Zkontrolujte, že je plastový průhledný chránič jehly nad kartuší skleněné stříkačky. Jestliže průhledný chránič jehly překrývá kryt jehly (jak je znázorněno níže), stříkačka je aktivována. NEPOUŽÍVEJTE tuto stříkačku a vezměte si novou. Následující obrázek znázorňuje stříkačku připravenou k použití.

  5. Předplněnou injekční stříkačku zkontrolujte. Tekutina by měla být čirá. Měla by být bezbarvá až mírně nažloutlá. Může obsahovat malou vzduchovou bublinku. To je normální. Předplněnou

    injekční stříkačku nepoužívejte, pokud pozorujete nějaké jiné částečky a/nebo změnu barvy.

  6. Nepoužívejte, pokud je stříkačka poškozená nebo aktivovaná. Předplněnou injekční stříkačku

Ziextenzo a balení vraťte do lékárny.

ZAŘÍZENÍ AKTIVOVÁNO – NEPOUŽÍVEJTE

image


image

ZAŘÍZENÍ JE PŘIPRAVENO K POUŽITÍ


Při tomto nastavení je chránič jehly AKTIVOVANÝ – předplněnou injekční stříkačku NEPOUŽÍVEJTE


Při tomto nastavení NENÍ chránič jehly AKTIVOVANÝ a předplněná injekční stříkačka je připravena k použití


Návod k použití předplněné injekční stříkačky Ziextenzo

1

image

Opatrně vytáhněte kryt jehly přímo ven. Na konci jehly může být kapička tekutiny. To je normální.


2

image

Jemně uchopte kůži v místě podání a vpíchněte

jehlu do kůže podle popisu. Jehlu vpíchněte do kůže

celou, aby se zajistilo plné podání léku.


image

3

Držte předplněnou injekční stříkačku, jak je

znázorněno, a pomalu stlačujte píst až tak daleko, jak je možné, aby byla hlava pístu zcela mezi křidélky chrániče jehly.

Píst drže zcela stisknutý a podržte stříkačku

5 sekund na místě.

4

image

5

image


6

image


image

Pokyny k likvidaci


Stříkačku držte zcela stlačenou a opatrně vytáhněte jehlu rovně z místa vpichu a kůže.


Píst pomalu uvolňujte a nechte chránič jehly automaticky překrýt vysunutou jehlu.


V místě vpichu může být troška krve. Na místo vpichu můžete zatlačit chomáčkem vaty nebo gázou a podržet 10 vteřin. Místo vpichu netřete. Můžete je překrýt malou náplastí, pokud to je potřeba.


Pouze pro zdravotnické pracovníky Obchodní název podaného přípravku má být v záznamu pacienta zřetelně zaznamenán. Oddělte a uschovejte štítek předplněné injekční stříkačky. Otáčejte pístem tak, aby se štítek

stříkačky dostal do pozice, kde ho můžete oddělit.


Použitou stříkačku vyhoďte do kontejneru na ostré předměty (uzavíratelná nádoba, kterou nelze prorazit).


Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.